Општа акта, извештаји, документи


 


Уверења о акредитацији – научноистраживачка делатност

Уверења о акредитацији – II циклус – акредитација установе и студијских програма

Уверења о акредитацији – III циклус – акредитација установе и студијских програма


Родна равноправност

Акциони план за остваривање родне равноправности Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Gender equality action plan – School of dental medicine, University in Belgrade

Извештај о спровођењу Планa мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова за период 1. 1. 2021. године – 31. 12. 2021. године

План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за календарску 2022. годину

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период 1.1.2022.-31.12.2022. године

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности за 2023. годину

Евиденција података о остваривању родне равноправности


Збирни преглед научно-истраживачких резултата

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Заштита података о личности

План јавних набавки за 2021.годину


План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022.годину и план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2022. годину