На овој страни

Управа

Проф. др Алекса Марковић,
декан
011 2685-288; 011 2657-837

Проф. др Драгана Пузовић,
продекан за наставну делатност
011 2685-288

Проф. др Ивана Радовић,
продекан за научно-истраживачки рад
011 2685-288

Проф. др Војкан Лазић,
продекан за финансије
011 2685-288

Проф. др Саша Јанковић,
продекан за здравство
011 2685 288