Документација за акредитацију

СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Стандарди

Стандард 1. Структура студијског програма

Стандард 2. Сврха студијског програма

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Стандард 5. Курикулум

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Стандард 7. Упис студената

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Стандард 9. Наставно особље

Стандард 10. Организациона и материјална средства

Стандард 11. Контрола квалитета

Стандард 12. Студије на светском језику

Standards

Standard 1. Structure of the Study Program

Standard 2. The Purpose of the Study Program

Standard 3. The Objective of the Study Program

Standard 4. The Competencies of Graduates

Standard 5. Curriculum

Standard 6. Quality, Modernity and International Compatibility of the Study Program

Standard 7. Student Admission

Standard 8. Student Assessment and Progress

Standard 9. Teaching Staff

Standard 10. Oganizational and Material Resources

Standard 11. Quality Control

Standard 12. Studies in a World Language

Наставни план Curriculum Structure
Књига предмета Syllabus
Књига наставника Teachers book

26.6.2020. године – уверење и одлука о акредитацији

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ