На овој страни

КОНКУРС и план активности за упис у I годину ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Студијски програм Интегрисане студије стоматологије за школску 2020/21 годину

Академске 2020/21. године, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Интегрисаних студија стоматологије (360 ЕСПБ):

194 студента који се финансирају из буџета Републике Србије

24 самофинасирајућа студента***

***Влада РС утврдила је додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за реализацију афирмативних мера 2 (два) места за лица са инвалидитетом и 2 (два) места за упис припадника ромске националне мањине. Број студената уписаних на буџет по програму афирмативних мера одузима се од броја самофинансирајућих студената.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи:

– за држављање Републике Србије 180.000 динара

– за студенте стране држављане 5000 еура (у динарској противвредности на дан уплате)

Општи услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су завршили средњу школу медицинског усмерења или гимназију и да су здравствено способни за студије стоматологије (кандидат доставља лекарско уверење).

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: Хемија и Биологија.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:

Избор кандидата за упис у I годину Интегрисаних студија стоматологије обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг-листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, из предмета Биологија или Хемија, признаје се максималан број бодова из наведених предмета на пријемном испиту.

Рокови и начин подношења жалби:

Факултет објављује листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници Факултета, на коју кандидати могу да уложе примедбе у случају техничке грешке у року од 24 сата од објављивања листе. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходном нивоу образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу, на огласној табли и интернет страници Факултета у року утврђеном конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом (регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи) у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе.

Жалбе се подносе надлежној комисији Факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета у року 24 сата од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 сата од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања по жалбама Факултет утврђује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.

Упис студената:

Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Интегрисаних основних и мастер академских студија стоматологије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студиски програм у статусу студента који се сам финасира (самофинасирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– лекарско уверење

– доказ о извршеној уплати на име трошкова организације спровођења Конкурса у износу од 6.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате). Уплате се врше на жиро рачун факултета бр: 840-1122666-67, без броја модела, са позивом на број 6000

Комплет за пријављивање на конкурс за упис у I годину школске 2020/21 године купује се у скриптарници Стоматолошког факултета, Београд, Улица др Суботића бр. 8. Цена комплета је 2000 динара.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносеоригинална документа:

 • извод из матичне књиге рођених
 • један ШВ-20 образац (добија се у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8.)
 • индекс (може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8.)
 • две фотографије формата 4.5×3.5цм “en face”
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати који стекну право на упис, осим наведених докумената предвиђених конкурсом, на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 552020, уплаћују и износ од 1500,00 динара за трошкове куповине мантила.

Након уписа,у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Упис кандидата страних држављана

Упис лица са инвалидитетом

Упис припадника Ромске националне мањине

План активности спровођења уписа кандидата у прву годину ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ школске 2020/21 године

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

среда, четвртак, петак и субота 24. јун – 27. јун

9.00 h – 13.00h

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе

субота 27. јун

18.00h

Подношење приговора на листу о просечним оценама Комисији за упис

недеља 28. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

понедељак 29. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

Распоред полагања пријемног испита

среда 1. јул

12.00h

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

четвртак 2. јул

10.00h

Објављивање резултата са пријемног испита

субота 4. јул

12.00h

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

недеља 5. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 6. јул

од 12.00h до 14.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 6. јул

15.00 h

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис

уторак 7. јул од 9х–среда 8. јул до 10х

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs или писарнице факултета

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 8. јул

12.00h

Подношење жалбе декану на решење Комисије

четвртак 9. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

петак 10. јул

12.00h

Објављивање коначне ранг листе

петак 10. јул

14.00h

Упис кандидата који су стекли право на упис

понедељак 13. јул

уторак 14. јул

8.00h -13.00h

Прозивање кандидата уколико је остало слободних места за упис

уторак 14. јул

14.30h

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом ЦОВИД 19, све процедуре везане за спровођење пријемног испита могу бити модификоване у складу са препорукама надлежних органа. О свим изменама процедура везаних за пријемни испит, кандидати ће бити благовремено обавештени на сајту Стоматолошког факултета.

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Подношење приговора на листу са просечним оценама Комисији за упис

недеља 28. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

понедељак 29. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – након рока за приговоре

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У I ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – 2020/21

Пријемни испит почиње 2. јула 2020. године у 10.00h

Кандидати су обавезни да на месту полагања буду 30 минута пре почетка пријемног испита.

Поштујући предвиђене мере безбедности, кандидати морају на полагање пријемног испита доћи са маскама. Молимо да док чекате да будете прозвани стојите на дистанци од осталих присутних, као и да не долазите са пратиоцима, да се не би стварала непотребна гужва.

За сваког кандидата обезбеђена је вода, као и место где може одложити личне ствари.

Неопходно је редовно пратити сајт Факултета, због актуелних информација у вези полагања пријемног испита.

Амфитеатар

Адреса

Пријемни број

Институт патологија

Др Суботића бр. 1

1-177

Хистофизиолошки институт

Вишеградска бр. 26

178-292

Ветеринарски факултет

Булевар ослобођења 18

293-423

Амфитеатар 1

Ранкеова бр. 4

424-514

Силос

Др Суботића бр. 15

515-654

Анатомски институт

Др Суботића бр. 4

655-744

Амфитеатар 2

Ранкеова бр. 4

745-792

Институт за судску медицину

Делиградска 31/А

793-827

Тачни одговори са полагања пријемног испита за упис у I годину школске 2020/21 године

ГРУПА А

ГРУПА Б

ГРУПА Ц

ГРУПА Д

Одговори кандидата на пријемном испиту са бројем остварених поена

БИОЛОГИЈА

ХЕМИЈА

Скенирани картони по пријавном броју

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0001-0061

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0062-0122

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0123-0187

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0188-0252

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0253-0313

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0315-0388

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0390-0451

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0452-0510

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0511-0573

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0574-0635

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0636-0700

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0701-0758

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0759-0825

Оцењен скениран тест: пријавни бројеви 0826-0827

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

недеља 5. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 6. јул

од 12.00h до 14.00h

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21

Прелиминарна ранг листа

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – афирмативна листа: кандидати са хендикепом

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – афирмативна листа: кандидати Ромске националне мањине

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис

уторак 7. јул од 9х–среда 8. јул до 10х

путем е-маил-а: примедбе.пријемни@стомф.бг.ац.рс

или писарнице факултета

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 8. јул

12.00х

Подношење жалбе декану на решење Комисије

четвртак 9. јул

путем е-маил-а: примедбе.пријемни@стомф.бг.ац.рс

или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

петак 10. јул

12.00х

Објављивање коначне ранг листе

петак 10. јул

14.00х

Коначна ранг листа за упис кандидата у I годину школске 2020/21 године

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – афирмативна листа: кандидати са хендикепом

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – афирмативна листа: кандидати Ромске националне мањине

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

У складу са препорукама, обавезно је ношење маске

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 13. И 14.07.2020. ГОДИНЕ, ОД 8 ДО 13h, ОБАВЕЗНО ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОМ РАСПОРЕДУ УПИСА, ПОШТУЈУЋИ ПРОПИСАНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗБОГ АКТУЕЛНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ.

РАСПОРЕД УПИСА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

МОЛИМО ВАС ДА НА УПИС ДОЛАЗИТЕ СА УРЕДНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ПОРЕЂАНОМ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ, ПОПУЊЕНИМ ИНДЕКСОМ, ШВ-20 ОБРАСЦЕМ, ПОТПИСАНИМ ПРАВИЛНИКОМ О ПОНАШАЊУ СТУДЕНАТА И ДОКАЗИМА О УПЛАТИ

Кандидат који није у могућности да дође у заказаном термину, јавља се на е-маил: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs  или на телефон 011 3678 079, најкасније до 11h 13.7.2020. године.

ЗА БУЏЕТСКЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА И ШВ ОБРАСЦА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА И ШВ ОБРАСЦА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о уплати прве рате школарине: 90.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Школарина:

– за студенте држављане Републике Србије 180.000,00 динара (I рата – 90.000,00 динара)

– за студенте стране држављане 5000,00 еура (у динарској противвредности).

Уколико остане слободних места, прозивка кандидата је 14.7.2020. године, у 14,30 h.

Листа уписаних кандидата – 14.7.2020. године

Након уписа 14.7.2020. године, остало је

63 места за студенте који се финансирају из буџета и

19 слободних места за самофинансирајуће студенте.

Прозивање кандидата за преостала слободна места је у 14,30h, 14.7.2020. године, у дворишту зграде Деканата, Улица др Суботића б. 8.

Молимо да прозивци присуствују искључиво кандидати (обавезно са маскама).

Такође, прозивци могу присуствовати два представника родитеља, који ће листу кандидата преузети од представника Одсека за наставу.

ЛИСТУ УПИСАНИХ КАНДИДАТА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Листа уписаних кандидата након прозивања за преостала слободна места – 14.7.2020. године

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ – ЦЕНТРАЛНА ЛИСТА УПИСАНИХ КАНДИДАТА

РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА – ЛИСТА УПИСАНИХ КАНДИДАТА

СТУДЕНТИ СА ХЕНДИКЕПОМ – ЛИСТА УПИСАНИХ КАНДИДАТА