На овој страни

КОНКУРС за упис у прву годину – Студијски програм Интегрисане студије стоматологије за школску 2022/23 годину

Академске 2022/23. године, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Интегрисаних академских студија стоматологије (360 ЕСПБ):

196 студената који се финансирају из буџета Републике Србије

24 самофинасирајућа студента***

***Влада РС утврдила је додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за реализацију афирмативних мера 2 (два) места за лица са инвалидитетом и 2 (два) места за упис припадника ромске националне мањине. Број студената уписаних на буџет по програму афирмативних мера одузима се од броја самофинансирајућих студената.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи:

– за држављање Републике Србије 180.000 динара

– за студенте стране држављане 5000 еура (у динарској противвредности на дан уплате)

Општи услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању, и то: завршену гимназију или средњу школу медицинског усмерења.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: Хемија и Биологија.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:

Редослед кандидата за упис у прву годину Интегрисаних студија стоматологије утврђује се на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и на основу општег успеха постигнутог у средњој школи, а на основу ранг-листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два).

По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, из предмета Биологија или Хемија, признаје се максималан број бодова из наведених предмета на пријемном испиту.

Рокови и начин подношења жалби:

Факултет објављује листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници Факултета, на коју кандидати могу да уложе примедбе у случају техничке грешке у року од 24 сата од објављивања листе. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходном нивоу образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу, на огласној табли и интернет страници Факултета у року утврђеном конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом (регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи) у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе.

Жалбе се подносе надлежној комисији Факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета у року 24 сата од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 сата од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања по жалбама Факултет утврђује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.

Упис студената:

Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате.

Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Интегрисаних основних и мастер академских студија стоматологије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студиски програм у статусу студента који се сам финасира (самофинасирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– доказ о извршеној уплати на име трошкова организације спровођења

Конкурса у износу од 6.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате). Уплате се врше на жиро рачун факултета бр: 840-1122666-67, без броја модела, са позивом на број 6000.

– решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (нострификацију и еквиваленцију врши Министарство просвете, Немањина 22-24, Београд) – за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре.

Комплет за пријављивање на конкурс за упис у прву годину школске 2022/23 године се купује у скриптарници Стоматолошког факултета, Београд, улица др Суботића бр. 8. Цена комплета је 2000 динара.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.


Кандидати који стекну право на упис подносе оригинална документа:

 • извод из матичне књиге рођених
 • лекарско уверење
 • један ШВ-20 образац (добија се у скриптарници Стоматолошког факултета, улица др Суботића бр. 8.)
 • индекс (може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, улица др Суботића бр. 8.)
 • две фотографије формата 4.5×3.5цм “en face”
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати који стекну право на упис, осим наведених докумената предвиђених конкурсом, на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 552020, уплаћују и износ од 1700,00 динара за трошкове куповине персонализованог мантила за рад.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да се определе се за одговарајућу величину.


Додатне информације:

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Упис кандидата страних држављана

Упис лица са инвалидитетом

Упис припадника Ромске националне мањине

 

План активности спровођења уписа кандидата у прву годину Интегрисаних академских студија стоматологије школске 2022/23 године

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

среда, четвртак и петак,

22, 23. и 24. јун 2022

и  субота 25.јун 2022

9.00h – 13.00h

од 11 h -13 h

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе

субота 25. јун

 у 16.00h

Подношење приговора Комисији за упис на листу о просечним оценама

субота 25. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

недеља 26. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

Распоред полагања пријемног испита

среда 29. јун

12.00h

 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

четвртак 30. јун

10.00h

Објављивање резултата са пријемног испита

петак 1 јул

12.00h

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

субота 2. јул

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 4. јул

од 12.00h до 14.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 4. јул

15.00h

Примедбе Комисији за упис на прелиминарну ранг листу

уторак 5. јул 

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs.

од 9h до 20 h

или писарнице факултета

од 9h до 12 h

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 6. јул 

10h

Подношење жалбе декану на решење Комисије за упис

четвртак 7. јул до 10h

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

четвртак 7. јул

12.00h

Објављивање коначне ранг листе

петак 8. јул

14.00h

Упис кандидата који су стекли право на упис

уторак 12. јул

среда 13. јул

8.00h -13.00h

Прозивање кандидата уколико је остало слободних места за упис

среда 13. јул

15.00h

 

Интегрисане академске студије стоматологије – списак пријављених кандидата са просечним оценама из средње школе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Подношење приговора Комисији за упис на листу о просечним оценама

субота 25. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

недеља 26. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

Интегрисане академске студије стоматологије – списак пријављених кандидата са просечним оценама из средње школе након рока предвиђеног за примедбе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – 2022/23

Пријемни испит почиње 30. јуна 2022. године у 10.00h

Кандидати су обавезни да на месту полагања буду 30 минута пре почетка пријемног испита, са исечком са пријавним бројем, личном картом (за држављане Републике Србије) или пасошем (за стране држављане).

Поштујући предвиђене мере безбедности, кандидати треба да понесу што мање личних ствари или да их оставе код пратилаца.

За сваког кандидата обезбеђена је вода.

Неопходно је редовно пратити сајт Факултета, због актуелних информација у вези полагања пријемног испита.

Амфитеатар

Адреса

Пријемни број

Институт за судску медицину

Делиградска 31/А

1-35

Хистофизиолошки институт

Вишеградска бр. 26

36-150

Анатомски институт

Др Суботића бр. 4

151-240

Институт патологија

Др Суботића бр. 1

241-390

Ветеринарски факултет

Булевар ослобођења 18

391-487; 489-499

Амфитеатар 1

Ранкеова бр. 4

500-589

Амфитеатар 2

Ранкеова бр. 4

590-624

Силос

Др Суботића бр. 15

625-754

Семинарска сала Клинике за стоматолошку протетику

Ранкеова бр. 4

488

 

Тачни одговори са полагања пријемног испита за упис у I годину Интегрисаних студија стоматологије

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Резултати кандидата на пријемном испиту са бројем остварених поена из БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

субота 2. јул

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 4. јул

од 12.00h до 14.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 4. јул

15.00h

 

Скенирани картони по пријемном броју

Оцењен тест

1-124

Оцењен тест

125-240

Оцењен тест

241-361

Оцењен тест

363-489

Оцењен тест

490-613

Оцењен тест

614-748

Оцењен тест

749-754

Тачни одговори на тесту из Биологије и Хемије – након предвиђеног рока за жалбе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлуком бр. 1/145 од 4.7.2022. године, утврђује се да је на тесту из Биологије, група Ц,  за полагање пријемног испита за Интегрисане академске студије стоматологије, за школску 2022/23 годину, тачан одговор на 1. питање под бројем 2, а не под бројем 1.

 

Резултати кандидата на пријемном испиту са бројем остварених поена из БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ – након рока предвиђеног за жалбе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Скенирани картони по пријемном броју – након рока предвиђеног за жалбе

Оцењен тест

1-124

Оцењен тест

125-240

Оцењен тест

241-361

Оцењен тест

363-489

Оцењен тест

490-613

Оцењен тест

614-748

Оцењен тест

749-754

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – 04.07.2022

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати са инвалидитетом

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати Ромске националне мањине

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати са пројеста „Србија за Србе из региона

Коначна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – 08.07.2022

Коначна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије

Коначна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати са инвалидитетом

Коначна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати Ромске националне мањине

Коначна ранг листа кандидата за упис на Интегрисане академске студије стоматологије – кандидати са пројеста „Србија за Србе из региона“

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈА – обавештење о упису

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 12. И 13.07.2022. ГОДИНЕ, ОД 8 ДО 13h.

МОЛИМО ВАС ДА НА УПИС ДОЛАЗИТЕ СА УРЕДНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ПОРЕЂАНОМ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ, ПОПУЊЕНИМ ИНДЕКСОМ, ШВ-20 ОБРАСЦЕМ, ПОТПИСАНИМ ПРАВИЛНИКОМ О ПОНАШАЊУ СТУДЕНАТА И ДОКАЗИМА О УПЛАТИ

ЗА БУЏЕТСКЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА И ШВ ОБРАСЦА

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа, донети тачан износ)

– доказ о извршеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници  Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА И ШВ ОБРАСЦА

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о уплати прве рате школарине: 90.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду (уплатницу ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ) и 100,00 динара за Центар за развој каријере (уплатницу ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ). Попуњене уплатнице можете преузети и у скриптарници Факултета).
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа, донети тачан износ)
 • доказ о извршеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Школарина:

– за студенте држављане Републике Србије 180.000,00 динара (I рата – 90.000,00 динара)

– за студенте стране држављане 5000,00 еура (I рата – 2.500,00 еура у динарској противвредости).

Уколико остане слободних места, прозивка кандидата је 13.7.2022. године, у 15,00 h.

Листа уписаних кандидата – 13.7.2022. године, 13,00

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа кандидата 13.7.2022. године, остало је

 • 50 слободних места за студенте који се финансирају из буџета
 • 19 слободних места за самофинансирајуће студенте.

 Прозивање кандидата за преостала слободна места је у 15h, 13.7.2022. године, у дворишту зграде Деканата, Улица др Суботића бр. 8.

Прозвани кандидати који се одлуче за упис морају имати комплетну документацију.

Молимо да прозивци присуствују кандидати, а да два представника родитеља преузму листу кандидата у Одсеку за наставу.

Преузимање индекса

Студенти ће моћи да преузму индексе у петак, 15.7.2022. године, од 11 до 13 часова.