На овој страни

Корисници Библиотеке

Централну библиотеку могу да користе стални и привремени чланови. Стални чланови су запослени на Стоматолошком факултету или студенти Стоматолошког факултета, што се доказује увидом у списак запослених или индексом. Друга лица, као што су матуранти, студенти других факултета, запослени у другим институцијама Универзитета и сл., могу се уписати као привремени чланови који библиотечки материјал користе само у просторијама Централне библиотеке.

Грађани могу да користе фонд Цетралне библиотеке међубиблиотечком позајмицом, преко своје библиотеке. Позајмица може да траје највише месец дана. Позајмљену публикацију не могу, у складу са правилима о међубиблиотечкој позајмици, да износе ван просторија библиотеке која је позајмила публикацију.