Актуелности и корисни линкови


Обавештење о могућности подношења молбе за избор у научно звање за кандидате који нису запослени на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду


Лице које није запослено на Стоматолошком факултету у Београду, а има услове за избор у научно звање, може поднети захтев Наставно научном већу за избор.

Захтев се предаје архиви Факултета, др Суботића бр. 8, у писаном облику, уз који се прилаже:

  1. Оверена копија дипломе о стеченом научном звању доктор наука
  2. Доказ о оствареним научним резултатима, који су услов за избор у научно звање
  3. Доказ о извршеној уплати

Уплата се врши на жиро рачун Факултета бр.840-1122666-67 са позивом на број: 46470, сврха уплате: избор у научно звање.

Износ трошкова је према одлуци Савета Факултета:

  • 30.000,00 динара за избор у звање научни сарадник
  • 50.000,00 динара за избор у звање виши научни сарадник
  • 70.000,00 динара за избор у звање научни саветник.

Локални линкови

Интернационални линкови