Актуелности и корисни линкови


Финансирање материјалних трошкова за научно-истраживачки рад у 2023. години

У 2023. години финансирање материјалних трошкова за научно-истраживачки рад вршиће се из два фонда.

Захтеве разматра Комисија за расподелу финансијских средстава за финансирање материјалних трошкова научних истраживања на Стоматолошком факултету, коју чини девет чланова – по један представник сваке организационе јединице факултета:

 1. Проф. др Тамара Перић
 2. Проф. др Мирослав Андрић
 3. Доц. др Ива Милинковић
 4. Проф. др Милан Петровић
 5. Проф. др Јелена Рогановић
 6. Проф. др Југослав Илић
 7. Доц. др Катарина Радовић
 8. Проф. др Ненад Недељковић
 9. Доц. др Весна Јовановић

Координатор рада комисије је продекан за науку, проф. др Ивана Радовић, без права гласа.

На захтеве ће бити одговорено у року од 14 дана, изузев у јулу и августу, када ће период за одговор зависити од годишњих одмора.

Фондови:

 1. Фонд Стоматолошког факултета, из сопствених средстава
 • 6.287.263 дин (из 2022. године преостало је 1.287.263 дин, а за 2023. је опредељено 5.000.000 дин)
 • За материјал за истраживања, мање уређаје / делове уређаја или трошкове публиковања у часописима на СЦИ листи
 • Обавезан услов: одобрење етичког одбора
 • Максимални износ по захтеву: 500.000 дин
 • Могу да конкуришу запослени наставници и сарадници који НЕ примају хонораре на основу годишњег уговора о институционалном финансирању са Министарством науке

Формулар за подношење захтева налази се на следећем линку:

https://forms.gle/v4RLn1t1o2HkmkMk9

Важна упутства за попуњавање налазе се на првој страници формулара. За приступ формулару неопходно је пријављивање на гоогле, због докумената који се током попуњавања прилажу.

 1. Фонд Министарства науке технолошког развоја и иновација, у оквиру годишњег Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО
 • 6.345.539 дин (уплата целокупног износа од стране Министарства се очекује у две рате: у априлу и септембру)
 • Уговором је дефинисано да је фонд намењен “за материјалне трошкове који су у функцији истраживања и односе се на: набавку потрошног материјала, ситне опреме и ситног инвентара, трошкове службених путовања истраживача, трошкове дисеминације резултата истраживања и сличних трошкова у реализацији научноистраживачког рада НИО”
 • Могу да конкуришу запослени наставници и сарадници који примају хонораре као и истраживачи у научним звањима који примају плате на основу годишњег уговора о институционалном финансирању са Министарством науке.

Формулар за подношење захтева налази се на следећем линку:

https://forms.gle/NBwQr13S2mqHTsJv6

Важна упутства за попуњавање налазе се на првој страници формулара. За приступ формулару неопходно је пријављивање на гоогле, због докумената који се током попуњавања прилажу.

НАПОМЕНА:

Из Фонда Министарства опредељено је укупно 500.000 дин за финансирање хитних малих материјалних трошкова, у износу од максимално 20.000 дин по захтеву. Ови захтеви нису подложни разматрању од стране Комисије за расподелу финансијских средстава за финансирање материјалних трошкова научних истраживања на Стоматолошком факултету, већ се након пријема прослеђују на реализацију. 

Формулар за подношење захтева за хитне мале материјалне трошкове налази се на следећем линку:

https://forms.gle/XvNQP6c5RbZU1JUj6

Важна упутства за попуњавање налазе се на првој страници формулара. За приступ формулару неопходно је пријављивање на Google, због докумената који се током попуњавања прилажу.

Подсећамо наставнике и сараднике Стоматолошког факултета да је Конкурс за суфинансирање учешћа наставника и сарадника факултета на научним скуповима у иностранству стално отворен: ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Обавештење о могућности подношења молбе за избор у научно звање за кандидате који нису запослени на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду


Лице које није запослено на Стоматолошком факултету у Београду, а има услове за избор у научно звање, може поднети захтев Наставно научном већу за избор.

Захтев се предаје архиви Факултета, др Суботића бр. 8, у писаном облику, уз који се прилаже:

 1. Оверена копија дипломе о стеченом научном звању доктор наука
 2. Доказ о оствареним научним резултатима, који су услов за избор у научно звање
 3. Доказ о извршеној уплати

Уплата се врши на жиро рачун Факултета бр.840-1122666-67 са позивом на број: 46470, сврха уплате: избор у научно звање.

Износ трошкова је према одлуци Савета Факултета:

 • 30.000,00 динара за избор у звање  истраживач приправник
 • 50.000,00 дунара за избор у звање истраживач сарадник
 • 100.000,00 динара за избор у звање научни сарадник
 • 150.000,00 динара за избор у звање виши научни сарадник
 • 200.000,00 динара за избор у звање научни саветник

Износ трошкова за поновни избор у научна звања је 50% од наведених износа.

Локални линкови

Интернационални линкови

Међународна конференција са темама из пројекта EurekaGOLD-GER E!17091

Одржана је међународна конференција 3.октобра у Београду са темама из пројекта EurekaGOLD-GER E!17091

ПОГЛЕДАЈТЕ КЊИГУ САЖЕТАКА