Здравство на Стоматолошком факултету

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду представља референтну установу у области стоматолошке здравствене заштите која је креатор стручне доктрине и нових тенденција у стоматологији.

Факултет је такође покретач трансформација и реорганизација у овом сектору са циљем унапређења функционисања стоматолошке службе у Србији. Клинике Стоматолошког факултета, су наставнонаучне и здравствене организационе јединице, које обављају уже специјализовану стоматолошку здравствену заштиту из свих грана стоматологије, изграђују и спроводе стручно-медицинске доктринарне критеријуме, организују образовање кадрова, као и стручно усавршавање и специјализацију доктора стоматологије и других здравствених радника из својих области.

У области здравства, на клиникама Стоматолошког факултета се:

  • Организује и спроводи стационарно и амбулантно збрињавање болесника са патологијом у области главе и врата
  • Врше хематолошке, биохемијске, микробилошке и патохистолошке анализе за потребе стационарних и амбулантних пацијената
  • Спроводи рендгенографска, скенер и ултразвучна дијагностика
  • Обезбеђује амбулантно поликлиничка стоматолошка заштита која обухвата третирање најкомпликованије патологије уста и зуба, пружање високоспецијализованих услуга секундарног и терцијарног нивоа, пружање услуге према упуту из других здравствених установа и ургентних стоматолошких услуга
  • За пацијенте са посебним потребама организује се стоматолошко збрињавање у општој анестезији
  • Организује се континуирана едукација (курсеви и семинари акредитовани од стране Здравственог савета Републике Србије).

Kроз редовну наставу, последипломско и специјалистичко усавршавање школују се кадрови различитих нивоа стручности за стоматолошку делатност у Србији. У овом процесу школовања, од изузетног значаја је практичан рад с пацијентима, нарочито ако се има у виду да велики број тек дипломираних доктора стоматологије директно одлази у приватну стоматолошку праксу.

На Стоматолошком факултету у Београду, и у пракси стоматолошке здравствене заштите у целини, све се више пажње посвећује превентивном и социјално-медицинском аспекту стоматологије.

Како брига о оралном здрављу, као делу општег здравља, није само задатак стоматолошке службе већ сваког појединца, породице и друштва у целини, на стоматолозима је да континуираним здравствено васпитним радом науче грађане како да сачувају и унапреде своје и здравље своје породице. На тај начин се благовремено препознају здравствене потребе, што скраћује време од момента поремећаја оралног здравља до тренутка обраћања стоматолошкој служби за помоћ.

Стоматолошки факултет је учествовао у дефинисању Програма превентивне стоматолошке заштите. По својим циљевима и методологији рада, овај Програм представља програм унапређења оралног здравља деце и омладине, али се његовим адекватним спровођењем, обезбеђује побољшање квалитета живота укупног становништва, унапређење квалитета и рационалније коришћење постојећих ресурса у стоматолошкој заштити деце и омладине, и значајно смањење разлика у праву на коришћење стоматолошке заштите у Србији. Стратешко опредељење овог Програма заснива се на чињеници да се жељени резултати могу постићи спровођењем комплекса мера примарне и секундарне превенције, међу којима су најбитније промоција оралног здравља и здравствено васпитање, као и примена специфичних мера превенције, рана дијагностика и благовремена санација.


Приправнички стаж за докторе стоматологије

Према одредбама Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника, а који се примењује од 18.05.2019. године, приправнички стаж за докторе стоматологије траје 6 месеци, односно 26 недеља.

Према одредбама Правилника, план приправничког стажа за докторе стоматологије је следећи:

Превентивна и дечја стоматологија 4 недеље
Ортопедија вилица 2 недеље
Болести зуба 4 недеље
Пародонтологија и орална медицина 4 недеље
Стоматолошка протетика 4 недеље
Орална хирургија 4 недеље
Максилофацијална хирургија са хитном медицинском и стоматолошком помоћи 4 недеље

ПРИЈЕМ НА ОБАВЕЗАН ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ ЗА ДОКТОРЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Обавештавамо докторе стоматологије који желе да обављају обавезан приправнички стаж на Стоматолошком факултету у Београду, да ће у јулу бити примљено 10 нових стажера.

Услов за стажирање на Факултету је најнижа просечна оцена 8,00 током студија.

Уз молбу за обављање стажа, предају се следећа документа:

– обична фотокопија уверења или дипломе о завршеном факултету

– оригинал уверења о незапослености из Националне службе за запошљавање

– лична карта

Молбе се предају од 03.06. до 05.07.2024. године, у кадровском одсеку Факултета (соба број 7), сваког радног дана, од 9 до 14 часова.

По завршетку пријема молби, формираће се ранг листа стоматолога који ће бити примљени на стаж, на основу просечне оцене током студија.