Правилник о раду

На основу чл. 4. Закона о библиотечкој делтности (“Сл. гл. РС” бр. 34/94), чл. 26. Закона о културним добрима (“Сл. гл. РС” бр. 34/94) и чл. 338. став 3. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, дана 3.06.2004. године, доносим

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ ЦЕНТРАЛНЕ БИБЛИОТКЕ
СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I Опште одредбе

Члан 1.

Правилник о раду Центрлне библиотеке Стоматолошког факултета (у даљем тексту: Централна библиотека) регулише:

пословање библиотеке,

услове и начин коришћења библиотечког материјала.

Члан 2.

Централна библиотека је посебна организациона целина у оквиру организационе јединице Секретријат факултета (у даљем тексту: Секретаријат факултета).

Члан 3.

Централна библиотека је интегрални део библиотечко-информационог система Универзитета и других специјалних подсистема СНТИ Србије и СЦГ.

Члан 4.

Централна библиотека може да се удружи у заједницу сродних библиотека, ради унапређења делатности и координације рада.

Члан 5.

О раду Централне библиотеке стара се Комисија за библиотеку, коју именује декан факултета.

Члан 6.

План и програм рада Централне библиотеке доноси се једном годишње и саставни је део Плана и програма рада Стоматолошког факултета, који сагласно Статуту факултета, доноси орган управљања.

Члан 7.

Годишњи извештај о радуЦентралне библиотеке саставни је део годишњег извештаја о раду Стоматолошког факултета, који сагласно Статуту факултета, усваја орган управљања.

Члан 8.

Централна библиотека има свој печат.

Печат је округлог облика, промера 2,8 цм.

Уз обод печата ћириличним писмом је унет следећи текст: “Стоматолошки факултет Универзитета у Београду”, а у средини “Централна библиотека”.

II Комисија за библиотеку

Члан 9.

Комисија за библиотеку (у даљем тексту: комисија) има следеће надлежности:

предлаже надлежном органу за усвајање годишњи план рада и годишњи извештај о раду,усваја текуће планове и прогрме и друга документа библиотеке,
подстиче и предлаже техничко-технолошко унапређење рада,
води и усклађује набавну политику библиотеке са потребама наставно-научног рада на Стоматолошком факултету,
предлаже кадровску политику и стручно усавршавање библиотечких радника,
предлаже организацију и обављање већих библиотечких послова (ревизија, отпис, пресељење, …),
заступа библиотеку пред органима факултета,
именује, по потреби, радне групе за обављање одређених послова (расходовање, избор и процена поклоњеног библиотечког материјала, …),
прописује услове за коришћење библиотечког материјала,
стара се о набавци библиотечког материјала неопходног за нове образовне и истраживачке пројекте у сарадњи са библиотекаром и одговарајућим предметним наставником.

Члан 10.

Комисија се састоји од 9 чланова које именује декан факултета из реда наставника и сарадника 9 наставно-научних радних јединица.

Чланови комисије по дужности су: продекан за наставну делатност, продекан за науку и библиотекар.

Комисија бира председника из реда својих чланова.

Члан 11.

Комисија пуноважно ради и одлучује ако је присутно више од половине њених чланова.

Одлука, предлог или закључак сматрају се донетим ако за исте гласа већина укупног броја чланова комисије.

Чланови комисије по дужности, равноправни су у раду комисије, с тим што не учествују у одлучивању.

Члан 12.

Комисију сазива председник комисије по потреби.

На седници се води записник који потписују председник комисије и записничар.

Библиотекар је записничар комисије.

III Послови и задаци Централне библиотеке

Члан 13.

Централна библиотека је стручна библиотека из области стоматолошких и медицинских наука.

Члан 14.

Централна библиотека обављањем својих послова и задатака учествује у наставном, научно-истраживачком и стручном раду Стоматолошког факултета.

Члан 15.

Централна библиотека:

спроводи набавну политику Стоматолошког факултета, у складу са наставним планом и научно-истраживачким пројектима, а у координацији са сродним библиотекама,
материјално одговара за фонд и води инвентар целокупног фонда,
спроводи библиографску контролу целокупног фонда, и то:

каталошко-библиографском обрадом грађе,
стручном класификацијом по УДК (поред обавезног УДК, могуће је и коришћење других класификационих схема),
предметном класификацијом у складу са обавезним стандардима за предметну анализу и тезаурусе,

чува библиотечку грађу у складу са одговарајућим прописима,
обезбеђује приступ информацијама и документима у фонду и ван фонда библиотеке, и то:

он-лине доступне каталоге библиотека,
библиотечке изворе информација доступне преко интернета,
све јавно доступне информационе сервисе у земљи и иностранству са којима је Централна библиотека или њена мрежа склопила уговоре,
различите базе података на ЦД-ром-овима,
електронску пошту,

учествује у планирању техничко-технолошког развоја,
систематски образује кориснике за коришћење библиотечко-информационих услуга,
чува и обрађује документа настала у образовном и научно-истраживачком процесу на факултету,
формира статистичке податке о свом раду у складу са прописима о библиотечкој статистици,
обавља обавезну ревизију и отпис библиотечке грађе,
издаје информационе билтене о приновљеним публикацијама, као и друге информационе публикације које се односе на састав фонда библиотеке,
израђује библиографије и библиографске пописе радова наставника и сарадника факултета,
посебно чува и заштићује библиотечки материјал са својством културног добра (ретке и старе књиге) сходно одредбама Закона о заштити културних добара,
организује изложбе, предавања, презентације и сл.,
усавршава своје пословање и развија стручни рад у области библиотекарства,
обавља остале послове предвиђене законом, као и планом и програмом библиотеке.

Члан 16.

Централна библиотека је депозитна библиотека за публикације и полупубликације на свим медијима, које издаје Стоматолошки факултет.

Одсек за наставу Секретаријата факултета Централној библиотеци обавезно доставља примерак одбрањене докторске дисертације, магистарске тезе, специјалистичке и остале радове наставника и сарадника факултета, као и других лица која дисертацију, тезу или рад јавно бране на факултету.

Члан 17.

У девет наставно-научних организационих јединица, формирају се приручне библиотеке, за које је у организационој јединици задужен управник.

Централна библиотека руководи радом приручних библиотека.

Члан 18.

Поред задатака из чл. 15. овог Правилника, Централна библиотека обавља и следеће послове за свој подсистем:

набавља, координира и обрађује библиотечки материјал, у складу са захтевима,
одржава заједничке базе података и централни каталог,
трајно задужује публикације из фондова свих библиотека,
обавља дисеминацију информација (захваљујући систему за претраживање информација),
обавља међубиблиотечку позајмицу,
издаје стручне публикације у вези са радом подсистема,
координира укључивање библиотека у информационе системе.

Члан 19.

Послове у Централној библиотеци могу обављати само запослени који испуњавају законом одређене услове за то.

Члан 20.

Одговорно лице за рад Централне библиотеке је библиотекар, који обавља најсложеније послове предвиђене овим Правилником.

За библиотекара може бити изабрано лице које има високу школску спрему (Филолошки факултет, Катедра за библиотекарство и информатику или Стоматолошки факултет), говори два страна језика, има положен стручни библиотекарски испит и искуство у раду на библиотечким пословима.

Члан 21.

За обављање стручних и помоћних послова у Централној библиотеци, могу се запошљавати књижничари (који морају имати вишу или средњу стручну спрему и положен библиотекарски испит) и други стручни и помоћни радници.

IV Коришћење библиотеке

Члан 22.

Централну библиотеку могу да користе стални и привремени корисници (чланови) Централне библиотеке.

Стални чланови Централне библиотеке су запослени на Стоматолошком факултету или студенти Стоматолошког факултета, што се доказује увидом у списак запослених или индексом.

Друга лица могу се уписати као привремени чланови (матуранти, студенти других факултета, запослени у другим институцијама Универзитета и сл.).

Привремени чланови Централне библиотеке могу да користе библиотечки материјал само у просторијама Централне библиотеке, док стални чланови могу да га износе ради коришћења ван Централне библиотеке.

Члан 23.

Грађани могу да користе фонд Цетралне библиотеке међубиблиотечком позајмицом, преко своје библиотеке.

Позајмљену публикацију не могу, у складу са правилима о међубиблиотечкој позајмици, да износе ван просторија библиотеке која је позајмила публикацију.

Позајмица, у смислу претходних ставова овог члана, може да траје највише месец дана.

Члан 24.

Међубиблиотечком позајмицом могу да се добију копије чланака из периодичних публикација.

Члан 25.

Изван Централне библиотеке не могу се користити (износити) периодичне и секундарне публикације, библиографије, речници и приручници свих врста, дисертације, тезе, односно референтне публикације на било којем медију, аудио-визуелни материјал, као и материјал који има својство културног добра (старе и ретке књиге, рукописна грађа, скупосене књиге са илустрацијама, …).

Члан 26.

Свака књига се, пре издавања, мора задужити уредно попуњеним реверсом.

Студентима се књиге могу издавати на реверс уз остављање индекса.

Члан 27.

Изван Централне библиотеке студент може користити до три књиге, а наставници и сарадници, као и докторанти, до 10 књига.

Остали запослени, у смислу претходног става овог члана, могу користити до 5 књига.

Члан 28.

Рок за враћање књига издатих студентима је месец дана, а у време испитних рокова, два месеца.

Наставници и сарадници Стоматолошког факултета могу књиге да задрже до три месеца.

Члан 29.

По истеку рока за који је публикација издата, а није враћена, нити је рок продужен, библиотекар је дужан да о томе извести Одсек за наставу Секретаријата факултета.

До одлуке Одсека за наставу Секретаријата факултета, кориснику из става 1 овог члана ће бити ускраћено издавање публикација.

Члан 30.

Корисник који изгуби или оштети публикацију, дужан је да је надокнади куповином. Уколико то није могуће, дужан је да, у договору са Комисијом за библиотеку, реши проблем на један од следећих начина:

да факултету исплати троструку вредност нестале публикације,
да плати трошкове набавке нове публикације,
да набави или се сагласи са набавком сличне публикације одговарајуће вредности, по процени Комисије за библиотеку.

Члан 31.

Одсек за наставу Стоматолошког факултета не може издати диплому студенту, док се потпуно не раздужи у Централној библиотеци.

Члан 32.

Одредбе овог Правилника важе за све кориснике и лица која по било ком дозвољеном основу бораве у Централној библиотеци или користе њене услуге.

V Завршне одредбе

Члан 33.

Овај Правилник се сматра донетим када га потпише декан Стоматолошког факултета, а ступа на снагу трећег дана од дана објављивања.

Објављивање се врши истицањем истог на огласну таблу у Централној библиотеци.

Члан 34.

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку и на начин предвиђен за његово доношење.

Члан 35.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду библиотеке Стоматолошког факултета бр. 175/1, од 18.01.1977. године.
У Београду, 03.06.2004. године