Репозиторијум докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду

Како би се обезбедило формирање регистра и базе у електронском облику свих докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду, неопходно је да кандидат обавезно преда један укоричен штампани примерак докторске дисертације, као и идентичну електронску верзију, надлежној факултетској односно универзитетској служби, за потребе похрањивања у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду.

СТАНДАРДНИ ОБЛИК И САДРЖАЈ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈА СЕ БРАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Упутства за обликовање докторске дисертације
Шта докторска дисертација мора да садржи?
Форма докторске дисертације
Електронска верзија докторске дисертације
– Образац насловне стране докторске дисертације: српски – ћирилица, српски – латиница, енглески

У складу са начелом отвореног приступа научном знању, у докторској дисертацији се као обавезни саставни делови налазе и следеће потписане изјаве:

-потписана изјава о ауторству којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа – прилог 1;
-потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне – прилог 2;
-потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под  условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи – прилог 3.