Општи подаци

Научноистраживачка делатност на Стоматолошком Факултету у Београду развија се деценијама и чини, заједно са наставном и здравственом, основну делатност Факултета. Истраживања на Стоматолошком факултету обухватају широк спектар области и већина њих су изразито мултидисциплинарне и интердисциплинарне природе. Последњих година посебно занимљиви резултати се постижу на пољу нових материјала у протетици, рестауративној стоматоло гији и имплантологији. У области пародонтологије и оралне медицине факултет има дугу традицију како у клиничким тако и у експерименталним истраживањима, која се и да нас врло успешно наставља. Фармакологија, генетика, микробиологија, хистологија, само су неке од дисциплина које годинама заузимају значајно место у науци на Факултету и на најбољи могући начин повезују клинички рад са лабораторијским. Коначно, једна од најактуелнијих и за младе истраживаче изузетно привлачна област, која тек од недавно почиње да се развија на Факултету, је регенеративна и репаративна медицина уз примену матичних ћелија пореклом из различитих ткива усне дупље и употребу најновије генерације наноматеријала.

План унапређења науке на Факултету доноси се на основу Програма научноистраживачког рада и Програма развоја научноистраживачког кадра. У складу с овим актима, планирају се бројне активности, између осталог: помаже се рад наставника и сарадника на постојећим пројектима стимулише се научноистраживачки рад студената и развија њихово интересовање за ову делатност; потписују се посебни уговори с научним институцијама у земљи и иностранству у циљу мултидисциплинарног извођења научноистраживачких пројеката и извођења докторских студија. Очекује се да ће иницијативе, зацртане оваквом стратегијом пословодства Стоматолошког факултета у Београду, омогућити активнију истраживачку делатност наставника и сарадника Факултета у будућности, олакшати њихово учешће на научним скуповима у земљи и иностранству, као и публиковање резултата сопствених научних истраживања и, у крајњој линији, допринети развоју стоматолошке науке уопште.

Контрола научноистраживачког рада на Факултету поверена је Комисији за научно истраживачки рад наставни ка и сарадника (КНИР), као и Центру за научноистраживачки рад студената (CNIRS).

Научна делатност се обавља у складу са одредбама Закона о научно истраживачкој делатности, што је регулисано општим актима које је усвојило Наставно-научно веће, и то:

Министарство за науку РС је за период 2011-2014. година одобрио четири пројекта чији је носилац Факултет, у чију је реализацију укључен 41 учесник. На реализацији још 13 пројеката укључени су наставници и сарадници (21) који су у радном односу на Факултету. Факултет има и заједничке пројекте са партнерима из иностранства (пројекат ЕУРЕКА).

У реализацији научно-истраживачких пројеката који су укључени:

  1. наставници и сарадници запослени на факултету,
  2. млади истраживачи из редова студената докторских студија.

Циљеви и задаци научно-истраживачке делатности Факултета садржани су у Програму научно истраживачког рада, који предвиђа:

  • објављивање научних и стучних монографија и уџбеника;
  • организација и учешће на међународним и домаћим научним скуповима и конференцијама;
  • ангажовању наставника и сарадника у стручним и научним телима;
  • организовање предавања водећих страних научника
  • осавремењавање лабораторијске опреме – обезбеђивање инфраструктуре за рад младих истраживача кроз континуирано обнављање средстава за рад у лабораторијама
  • даље проширење сарадње са другим факултетима и институтима у земљи и иностранству

Одлука о акредитацији Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за обављање научно-истраживачке делатности

Опрема за научно-истраживачки рад

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ