Конкурс за упис у школску 2022/23 годину

Докторске академске студије

Стоматолошки факултет

др Суботића 8

Телефон: +381 11 2685-760

Факс: +381 11 2685-288

E-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Интерет адреса: www.stomf.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС:

Базична и клиничка истраживања у стоматологији

БРОЈ СТУДЕНАТА:

10 студената укупно на терет буџета +10 у статусу самофинансирајућих студената

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијски програм докторских студија могу конкурисати:

1. Кандидати који су стекли стручни назив доктор стоматологије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, односно која су стекла II степен и академски назив доктор стоматологије према Закону о високом образовању.

2.  Кандидати која имају просечну оцену остварену на претходном нивоу студија најмање 8.00 (осам)

3. Кандидати чија је општа просечна оцена остварена на претходном нивоу студија нижа од 8 (осам), услов су три рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М23

4. Кандидати који           поседују знање једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама, дужине студирања, остварених научних резултата и резултата обављеног интервјуа са комисијом.

Кандидат може остварити максимално 100 поена, по следећој скали:

1. просечна оцена остварена на претходном нивоу студија: до 60 поена, и то:

6,00 – 7,99 = 20 поена

8,00 – 8,50 = 30 поена

8,51 – 9,00 = 40 поена

9,01 – 9,50 = 50 поена

9,51 – 10,00 = 60 поена

2. дужина студирања: до 15 поена, и то:

6 година = 15 поена

6 година 1месец -7 година = 10 поена

7 година 1 месец – 8 година = 5 поена

8 година 1 месец и дуже = 0 поена

3. по основу учешћа на студентским конгресима до 8 поена, и то по 2 поена за сваки студентски рад. За 4 и више радова кандидат добија 8 поена.

4. радови објављени у часописима категорије М21 – 4 поена, М22 – 3,5 поена и/или М23 – 3 поена – максимално 8 поена

5. интервју: до 9 поена

Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од конкурисања за упис на докторске студије

Општа просечна оцена студирања (OPO) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (OcOS) и мастер академским студијама (ОcMS, пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОSbod и MSbod):

Општа просечна оцена: OcOSxOSbod+ OcMSxMSbod / OSbod + MSbod

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 220.000,00динара

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.000,00 евра.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената:

– кратку биографију,

– диплому и додатак дипломи, или уверење о положеним испитима,

– доказе који се односе на остварене научне радове (копија објављених или   презентованих радова на конгресима)

– доказ о знању једног светског језика, – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

– здравствено уверење

Кандидати на име трошкова спровођења конкурса уплаћују на жиро рачун Факултета, неповратан износ од 6.000.00 динара.

Комплети документације за пријаву на конкурс добијају се у Одсеку за наставу/последипломска настава, Улица др Суботића бр. 8 од 11 h до 13h, канцеларија бр. 8.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 5000 ЕУР.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране јавне исправе (диплома о стеченом високом образовању).

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

– да влада српским језиком (ниво Б2).

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Време и локација
Пријава кандидата понедељак 03.октобар – среде 5.октобар.2022.годинеСекретаријат факултета, соба бр. 8, од 10.00 до 13.00 часова
Интервју са кандидатима понедељак 10. октобар 2022.годинеСекретаријат факултета, соба бр. 8, у 10 часова
Прелиминарна ранг листа понедељак 10. октобар 2022.године у 14 часова
Жалбе на прелиминарну ранг листу уторак 11. октобар до 10 часова електронском поштом: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs
Објављивање коначне ранг листе среда 12. октобар у 14 часова
Упис кандидата петак 14. октобар 2022. године од 10 до 13 часова

Интервју са канидатима за упис ће се обавити у Секретаријату Факултета, по следећем распореду:

 1. у 10:00h долазе кандидати од пријавнog бројa 1 до 10,
 2. у 11:00h долазе кандидати од пријавнog бројa 11 до 20,
 3. у 12:00h долазе кандидати од пријавнog бројa 21 до 30.

Прелиминарна ранг листа канидидата

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа за упис у 1. годину школске 2022/23. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Упутство за упис – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 14.10.2022. ГОДИНЕ, ОД 10 ДО 13h.

 ЗА БУЏЕТСКЕ СТУДЕНТЕ:

 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:

 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • доказ о уплати прве рате школарине: 110.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)
 • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ