Наставници и сарадници Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - децембар 2020. године

Наставници и сарадници

Списак ментора на докторским студијама- школска 2020/21. година

Просечне оцене наставника и сарадника у периоду 2012/13-2019/20 након обраде студентске анкете

Професори по позиву

Име и презиме

Наставни предмет

Изборни период

Gerard M. ODonoghue

Професор из области отологије и неуроотологије у „Queen`s Medical Centre“ у Нотингему

Оториноларингологија

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Доцент на Стоматолошком факултету у Архусу

Пародонтологија

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Редовни професор на Стоматолошком факултету Универзитета у Кливленду

Ортопедија вилица

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Редовни професор Мдицинске гннеике на Медицинском факултету Универзитета у Удинама (Италија)

Хумана генетика

01.03.2018

28.02.2023.


КОНКУРСИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА – 23.12.2020

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 154/2020, од 23.12.2020. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији, Блага седација у дечјој стоматологији и Блок Педодонција

једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална физиологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 05.03.2021. године

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 19/2021, од 05.03.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

два доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије, Ургентна стања у стоматологији и Имплантологија

једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Стоматолошка фармакологија и Фармакологија у стоматологији

једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Офталмологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 


УВИД ЈАВНОСТИ


Извештај комисије за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Блок рестауративна стоматологија, Имплантологија, Цирконија у стоматолошкој протетици и Компјутеризована стоматологија

11.12.2020

Кандидат: доц. др Миодраг Шћепановић


Извештај комисије за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије и Имплантологија

29.12.2020. године

Кандидат: проф. др Бојан Гачић


Извештај комисије за избор једног доцента за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфицночти оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији, Блага седација у дечјој стоматологији и Блок Педодонција

26.1.2021. године

Кандидат др сци. Јелена Јулоски


 

Извештај комисије за стицање звања научни сарадник

12.2.2021. године

Кандидат: др сци. Филип Ивањац

 

Извештај комисије за стицање звања научни сарадник

17.2.2021. године

Кандидат: др сци. Јована Сташић


Извештај за избор једног доцента за научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална физиологија

26.02.2021

Кандидат: др сци. Марија Милић


Извештај за избор једног асистента за научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Оториноларингологија

02.04.2021.

Кандидат: др Владан Милутиновић


Извештај за избор једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Офталмологија

09.04.2021.

Кандидат: доц. др Весна Јовановић


Извештај за избор једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Стоматолошка фармакологија и Фармакологија у стоматологији

09.04.2021

Кандидат: др сци. Љиљана Ђукић


Извештај за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије, Ургентна стања у стоматологији и Имплантологија

29.04.2021

Кандидат: проф. др Радојица Дражић

 

Обавештење о одржавању приступних предавања др Драгице Манојловић, др Јелене Нешковић и др Бојана Џелетовића