Наставници и сарадници Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - децембар 2020. године

Наставници и сарадници

Списак ментора на докторским студијама- школска 2022/23

Просечне оцене наставника и сарадника у периоду 2012/13-2021/22 након обраде студентске анкете

Извештај о петогодишњем раду редовних професора – школска 2021/22

Извештај о петогодишњем раду редовних професора – школска 2022/23

Професори по позиву

Име и презиме

Наставни предмет

Изборни период

Gerard M. ODonoghue

Професор из области отологије и неуроотологије у „Queen`s Medical Centre“ у Нотингему

Оториноларингологија

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Доцент на Стоматолошком факултету у Архусу

Пародонтологија

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Редовни професор на Стоматолошком факултету Универзитета у Кливленду

Ортопедија вилица

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Редовни професор Мдицинске гннеике на Медицинском факултету Универзитета у Удинама (Италија)

Хумана генетика

01.03.2018

28.02.2023.


 

КОНКУРСИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 111/2022, од 07.10.2022. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмети Основи клиничке радиологије, Радиологија, Интерпретација рендгенске слике и Савремена радиологија у стоматологији

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 137/2022, од 09.12.2022. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија и Дечја стоматологија

једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Биологија са хуманом генетиком

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица

једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

 Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 18/2023, од 03.03.2023. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

  • једног редовног професора за ужу научну област Клиничкe стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија
  • једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Претклиничка ендодонција, Рестауративна одонтологија и Ендодонција
  • једног редовног професора за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Општа хирургија
  • једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Основи клиничке радиологије
  • једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије и Имплантологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту, уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање.

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УВИД ЈАВНОСТИ


Извештај комисије за стицање звања научни сарадник
Кандидат: др сци. Дина Васовић
Датум стављања на увид јавности: 13.06.2022.


Извештаји комисије за стицање звања научни сарадник

Датум стављања на увид јавности: 20.07.2022.

Реферат стручне комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Основи биомеханике у стоматологији, Физичке основе стоматолошких материјала, Биофизика у стоматологији и Физичке основе дијагностичких и терапеутских метода.

Кандидат: доц. др Ђорђе Стратимировић

Датум стављања извештаја на увид јавности: 21.09.2022


Извештај комисије за избор једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Максилофацијална хирургија
Кандидат: доц. др Зоран Јездић
Датум стављања извештаја на увид јавности: 12.10.2022.


Реферат комисије за стицање звања виши научни сарадник.

Кандидат: др сци. Нађа Николић
Датум стављања извештаја на увид јавности: 25.10.2022.


Избор једног асистента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија
Датум стављања извештаја на увид јавности: 17.01.2023. године


Избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија
Датум стављања извештаја на увид јавности: 17.01.2023. године


Реферат комисије за стицање звања истраживач сарадник
Датум стављања извештаја на увид јавности: 27.01.2023. године


Избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица
Датум стављања извештаја на увид јавности: 27.01.2023. године
 
Приговор др сци. Дине Васовић на извештај комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица – 10.02.2023. године

Избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Интерна медицина.

Датум стављања извештаја на увид јавности: 27.01.2023. године


Избор једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица
Датум стављања извештаја на увид јавности: 31.01.2023. године


Избор једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Ортопедија вилица
Датум стављања извештаја на увид јавности: 01.02.2023. године


Избор једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Биологија са хуманом генетиком
Датум стављања извештаја на увид јавности: 01.02.2023. године

Избор једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дечја стоматологија и Превентивна стоматологија

Датум стављања извештаја на увид јавности: 07.02.2023. године


Избор два професора по позиву за ужу научну област Имплантологија

Датум стављања извештаја на увид јавности: 08.02.2023. године