Наставници и сарадници Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - децембар 2020. године

Наставници и сарадници

Списак ментора на докторским студијама- школска 2020/21. година

Просечне оцене наставника и сарадника у периоду 2012/13-2020/21 након обраде студентске анкете

Извештај о петогодишњем раду редовних професора – школска 2021/22

Професори по позиву

Име и презиме

Наставни предмет

Изборни период

Gerard M. ODonoghue

Професор из области отологије и неуроотологије у „Queen`s Medical Centre“ у Нотингему

Оториноларингологија

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Доцент на Стоматолошком факултету у Архусу

Пародонтологија

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Редовни професор на Стоматолошком факултету Универзитета у Кливленду

Ортопедија вилица

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Редовни професор Мдицинске гннеике на Медицинском факултету Универзитета у Удинама (Италија)

Хумана генетика

01.03.2018

28.02.2023.


 

КОНКУРСИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 96/2021, од 08.10.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Блок Педодонција, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији и Блага седација у дечијој стоматологији

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба – претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

– једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије и Имплантологија

једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати I и Ортодонтски апарати II

 – једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Блок Педодонција, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији и Блага седација у дечијој стоматологији

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

 Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 112/2021, од 26.11.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

– једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије и Имплантологија

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална медицина и Пацијенти ризика

 – једног ванредног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална патологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту, уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА – 30.12.2021 

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 132/2021, од 30.12.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

– једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Општа и орална физиологија, Физиологија коштаног ткива (Интегрисане студије стоматологије) и Орална физиологија (Основне струковне студије Зубни техничар-протетичар)

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба – претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

 – једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Патолошка физиологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 40/2022, од 23.03.2022. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија и Дентална биомеханика

једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Интерна медицина

 – једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмети Основи клиничке радиологије, Радиологија, Интерпретација рендгенске слике и Савремена радиологија у стоматологији

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УВИД ЈАВНОСТИ


Реферат стручне комисије за избор једног редовног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије и Имплантологија.

Кандидат: проф. др Мирослав Андрић

Датум стављања извештаја нa увид јавности: 21.01.2022.


Реферат комисије за избор једног редовног професора за научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Општа и орална физиологија, Физиологија коштаног ткива (Интегрисане студије стоматологије) и Орална физиологија (Основне струковне студије Зубни техничар-протетичар)

Кандидат: проф. др Гаврило Брајовић
Датум стављања извештаја на увид јавности: 25.01.2022. године


Извештај комисије за стицање звања истарживач сарадник

Кандидат: др Милица Јакшић Каришик
Датум стављања на увид јавности: 24.02.2022.

Извештај комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Јавно здравље.
Кандидат:др сци. Маја Милосевић Марковић
Датум стављања извештаја на увид јавности: 14.04.2022.


Извештај комисије за избор једног асистента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија

Кандидат: др Јована Марковић

Датум стављања извештаја на увид јавности: 19.04.2022.


Извештај комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Основи пародонтологије, Клиничка пародонтологија, Орална медицина, Епидемиологија обољења пародонцијума и Пацијенти ризика

Датум стављања извештаја на увид јавности: 28.04.2022. године.

Реферат стручне комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети: Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Претклиничка фиксна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија и Дентална биомеханика.

Кандидат: проф. др Александра Милић Лемић

Датум стављања извештаја нa увид јавности: 06.05.2022.


Реферат за избор једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмети Основи клиничке радиологије, Радиологија, Савремена радиологија у стоматологији и Интерпретација рендгенске слике.

 
Датум стављања реферата на увид јавности: 10.05.2022.

Реферат комисије за избор једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Интерна медицина
Кандидат: доц. др Наташа Петровић Станојевић
Датум стављања реферата на увид јавности: 31.05.2022.


Извештај комисије за стицање звања истарживач сарадник
Кандидат: др Урош Томић
Датум стављања на увид јавности: 13.06.2022.


Извештај комисије за стицање звања научни сарадник
Кандидат: др сци. Дина Васовић
Датум стављања на увид јавности: 13.06.2022.


Извештај комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмети Основи клиничке радиологије, Радиологија, Савремена радиологија у стоматологији и Интерпретација рендгендске слике
Кандидат: др сци. Ђурђа Брацановић
Датум стављања на увид јавности: 29.06.2022.


Обавештење о одржавању приступног предавања др сци. Светлане Антић

21.04.2022. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ