Докторске тезе

Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању,који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 99/2014 од 11.9.2014. године, а ступио на снагу 19.9.2014, уведен је увид јавности за докторске дисертације.

Докторска дисертација и извештај комисије о оцени докторске дисертације ставља се на увид јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници установе и у штампаном облику у библиотеци установе, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на Наставно научном већу.

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду.

Такође, дисертација се може видети и у репозиторијуму одбрањених докторских дисертација на Универзитету у Београду доступан је на Интернет страницама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Кандидат је у обавези да приликом подношења извештаја о оцени завршене докторске дисертације достави:

 1. Извештај стручне комисије у штампаној и електронској верзији
 2. Докторску дисертацији у штампаној и електронској верзији.

Рок од 30 дана увида јавности почиње да тече првог радног дана од дана достављања.


УПУТСТВО О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈА СЕ БРАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Поступак провере провере оригиналности докторских дисертација који се примењује од 01.10.2018. године

Сенат Универзитета у Београду усвојио је 20.06.2018. године, Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација који се примењује од 01.10.2018. године.

Према одредбама овог Правилника и Правилника о докторским студијама, докторанд је у обавези да, докторску дисертацију у електронском облику и одговарајућем броју штампаних примерака, преда стручној служби Факултета најкасније 6 месеци пре истека рока за завршетак студија.

Стручна служба прослеђује докторску дисертацију у електронском облику Универзитетској библиотеци на проверу оригиналности.

Тек након пријема извештаја о оригиналности докторске дисертације, може се покренути поцедура за оцену завршене дисертације (именовање комисије).


Процедура за одбрану докторске дисертације

ДОКТОРАТИ

1.Кандидат подноси захтев Етичком комитету за давање сагласности за извођење истраживања. Уз захтев подноси предлог теме докторске дисертације и биографију. Предлог садржи предмет и циљ истраживања, основне хипотезе од којих се полази, као и методе које ће се у истраживању примењивати и литературу.

По добијању сагласности Етичког комитета кандидат подноси захтев катедри са прилозима (предлог теме, биографију и сагласност Етичког комитета) за именовање комисије за предлог теме дд.

Предлог Катедре (са свим прилозима) се са захтевом докторанта упућује на разматрање Научној комисији. Комисија прослеђује предлог катедре НН Већу.

2. Веће именује комисију за оцену предлога теме (два наставника са Факултета и један ван Факултета). – 1. одлука Већа

Комисија мора да поднесе извештај Већу у року од 30 дана.Извештај мора да садржи основне податке о кандидату и дисертацији (име,презиме и биографију кандидата, предлог теме, податке о претходном школовању и о оствареним ЕСПБ бодовима на докторским студијама и оцену важнијих радова кандидата).

3.Веће усваја извештај комисије, именује ментора и доставља на разматрање Универзитету. За ово Веће се попуњавају обрасци слајдова који се налазе на сајту факултета и шаљу на е-пошту vladam@stomf.bg.ac.rs

– 2. одлука Већа

Универзитету се шаље:

 • захтев за давање сагласности за предлог теме дд
 • подаци о ментору – коментору
 • писана сагласност ментора о прихватању менторства
 • предлог теме са биографијом, литературом и образложењем
 • извештај комисије (страна на којој се налазе потписи комисије мора да садржи и део текста извештаја)
 • одлука Већа
 • сагласност Етичког комитета
 • пропратни акт

Све предходно наведено доставља се и на е-пошту: nikolija.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs (у ПДФ формату).

Веће научних области медицинаских наука је дужно да у року од 60 дана.

Сенат Универзитета у Београду усвојио је 20.06.2018. године, Правилник опоступкупровере оригиналности докторских дисертација који се примењује од 01.10.2018. године.

Према одредбама овог Правилника и Правилника о докторским студијама, докторант је у обавези да, докторску дисертацију у електронском облику и одговарајућем броју штампаних примерака, преда стручној служби Факултета на е-пошту (nikolija.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs) најкасније 6 месеци пре истека рока за завршетак студија.

Стручна служба прослеђује докторску дисертацију у електронском облику Универзитетској библиотеци на проверу оригиналности.

Тек након пријема извештаја о оригиналности докторске дисертације, може се покренути поцедура за оцену завршене дисертације (именовање комисијеза оцену завршене дд).

4. По завршеној дисертацији и окончаној процедури провере докторант подноси захтев катедри за именовање комисије за оцену и одбрану др. дисертације. Потребно је доставити спирално укоричену радну верзију дисертациије, копију објављених радова као и потврду из библиотеке Стоматолошког факултета о категоризацији објављених радова (са СЦИ листе). ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЈАВЉЕНОМ РАДУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Предлог Катедре се доставља Научној комисији. Комисија прослеђује предлог катедре НН Већу на разматрање.

5. Веће у року од 30 дана именује комисију за оцену и одбрану др. дисертације.

3 одлука Већа

СЛАЈДОВИ ЗА НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Извештај комисије за оцену предлога теме докторске дисертације

Извештај комисије о завршеној докторској дисертацији

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању,који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 99/2014 од 11.9.2014. године, а ступио на снагу 19.9.2014, уведен је увид јавности за докторске дисертације.

Докторска дисертација и извештај комисије о оцени докторске дисертације ставља се на увид јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници установе и у штампаном облику у библиотеци установе, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на Наставно научном већу.

Кандидат је у обавези да приликом подношења извештаја о оцени завршене докторске дисертације достави:

1.Извештај стручне комисије у штампаној и електронској верзији (на е-поште)

2.Докторску дисертацији у штампаној (тврдо укоричен примерак дд) и електронској верзији (на е-поште).

3.Потврда о категоризацији из библиотеке Стоматолошког факултета

4.Рад објављен у часопису

Рок од 30 дана увида јавности почиње да тече првог радног дана од дана достављања.

Комисија у року од 45 дана подноси извештај Већу.

6.Веће усваја позитиван извештај комисије о оцени и одбрани дд. За ово Веће се попуњавају обрасци слајдова који се налазе на сајту факултета и шаљу на е-маил vladam@stomf.bg.ac.rs

4. одлука Већа

Универзитету се шаље :

 • потврда о категоризацији
 • рад објављен у часопису са СЦИ листе
 • извештај комисије (страна на којој се налазе потписи комисијемора да садржи и део текста извештаја)
 • одлука Већа
 • претходна сагласност Универзитета
 • пропратни акт

Све предходно наведено доставља се и на е-поште nikolija.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs

Универзитетској библиотеци се шаље тврдо укоричен примерак рада са изјавама и ЦД са истим (све у ПДФ формату).

7. По добијању сагласности Универзитета заказује се јавна одбрана докторске дисертације.

Када се пријави датум одбране дд шаље се обавештење Клиникама а првом члану комисије се доставља:

 • 3 примерка записника
 • поступак при изради тезе (датуми одлука Већа, именовања комисија, сагласност Универзитета …)
 • биографија (највише на једној страни)
 • резиме (највише на једној страни)
 • пропратни акт

Универзитету се шаље :

 • захтев за издавање дипломе
 • биографија (највише на једној страни)
 • кратак резиме (највише на једној страни)
 • назив теме на енглеском и руском језику
 • поступак при изради тезе
 • записник о јавној одбрани дд
 • пропратни акт (све у два примерка)

Промоцију доктора наука обавља Ректор Универзитата.

НАПОМЕНА

– Сви захтеви НН Већу се подносе Архиви стоматолошкаог факултета

– За Веће припремити слајдове (формулари на сајту Факултета)

СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ШАЉЕ СЕ У ШТАМПАНОЈ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ (на е-пошту у ПДФ формату)


Извештаји комисија за оцену магистарских и докторских теза – образац слајдова

Обрасци извештаја који се презентују на Наставно-научном већу:

Извештај комисије за оцену предлога теме докторске дисертације

Извештај комисије о завршеној докторској дисертацији

Попуњене извештаје шаљите на vladam@stomf.bg.ac.rs


Крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ