Листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија

На основу члана 11. тачка 6. Закона о високом образовању, Национални савет за високо образовање на седмој седници, одржаној 24. новембра 2006. године, на основу предлога Конференције универзитета и Конференције директора виших школа, утврдио је научне, уметничке, односно стручне области у оквиру поља из члана 27. Закона о високом образовању.

У оквиру Поља медицинских наука предвиђене су области

  • Ветеринарске науке
  • Медицинске науке
  • Специјална едукација и рехабилитација
  • Стоматолошке науке
  • Фармацеутске науке
  • Физичко васпитање и спорт

На основу члана 11, став 1, тачка 14. Закона о високом образовању, Национални савет за високо образовање на тринаестој седници, одржаној 30. марта 2007. године, утврдио је измене и допуне листе стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија. Ове називе високошколска установа употребљава при издавању дипломе, додатка дипломи и других јавних исправа. У додатку дипломи високошколска установа, по потреби, може поменутим називима додати и додатно одређење датог назива.

Стоматолошке науке

АКАДЕМСКЕ

Интегрисане

Доктор стоматологије

Дипломирана стоматолошка сестра-мастер

Др.стом.

Дипл. стом. сестра

Специјалистичке

Доктор стоматологије – специјалиста

Др. стом. – спец.

Докторске

Доктор медицинских наука – стоматологија

Др сци. мед.

СТРУКОВНЕ

Основне

Орални хигијеничар

Орал. хиг.

*Извор: Министарство просвете и спорта, Национални савет за високо образовање