На овој страни

КОНКУРС и план активности за упис у I годину ОСС Зубни техничар – протетичар за школску 2020/21. годину

Академске 2020/21 године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Основних струковних студија Зубни техничар протетичар (180 ЕСПБ):

10 самофинасирајућих студената

Висина школарине:

– за држављање Републике Србије 180.000 динара

– за студенте стране држављане 5000 еура (у динарској противвредности на дан уплате).

Посебни услови за упис

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању, и то завршену средњу зуботехничку школу.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: Морфологија зуба и Анатомија (област главе и врата).

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис у I годину овог студијског програма утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутих на пријемном испиту.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг – листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину на овом студијском програму.

Кандидат се може уписати на студијски програм уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг – листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета у року од 24 сата од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и Комисији за спровођење конкурса Факултета.

Коначна ранг-листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист и фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • лекарско уверење.
 • доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67, без броја модела, са позивом на број 6000 (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате).

Кандидат који је завршио школу у иностранству, као и кандидат који је страни држављанин подноси:

 • нострификовану диплому о завршеној средњој школи (нострификацију и еквиваленцију врши Министарство просвете, Немањина 22-24, Београд)

Комплет за пријављивање на конкурс за упис у I годину школске 2020/21 године, купује се у скриптарници Стоматолошког факултета, Београд, Улица др Суботића бр. 8. Цена комплета је 2000 динара.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинална документа
 • извод из матичне књиге рођених
 • један ШВ-20 образац, добија се у скриптарници Стоматолошког факултета, Београд, Улица др Суботића бр.8
 • индекс
 • две фотографије формата 4.5×3.5цм “en face”
 • доказ о уплати школарине

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати који стекну право на упис, осим наведених докумената предвиђених конкурсом, на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 552020, уплаћују и износ од 1500,00 динара за трошкове куповине мантила.

Након уписа,у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Упис кандидата страних држављана

План активности спровођења уписа кандидата у прву годину Основних струковних студија Зубни техничар протетичар школске 2020/21 године

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

среда,четвртак,петак и субота

24. јун – 27. јун

9.00 х – 13.00х

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе

субота 27. јун

18.00х

Подношење приговора на листу просечним оценама Комисији за упис

недеља 28. јун

путем е-маил-а:

primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

уторак 30. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00х -12.00х

Распоред полагања пријемног испита

четвртак 2. јул

12.00х

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

петак 3. јул

10.00х

Објављивање резултата са пријемног испита

субота 4. јул

12.00х

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

недеља 5. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 6. јул

од 12.00х до 14.00х

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 6. јул

15.00 х

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис

уторак 7. јул од 9х –

среда 8. јул до 10х

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 8. јул

12.00х

Подношење жалбе декану на решење Комисије

четвртак 9. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

петак 10. јул

12.00х

Објављивање коначне ранг листе

петак 10. јул

14.00х

Упис кандидата који су стекли право на упис

среда 15. јул

8.00 х -13.00х

Прозивање кандидата уколико је остало слободних места за упис

среда 15. јул

13.30х

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом COVID 19, све процедуре везане за спровођење пријемног испита могу бити модификоване у складу са препорукама надлежних органа. О свим изменама процедура везаних за пријемни испит, кандидати ће бити благовремено обавештени на сајту Стоматолошког факултета.

ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Подношење приговора на листу са просечним оценама Комисији за упис

недеља 28. јун

путем е-маил-а:

primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

уторак 30. јун

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00х -12.00х

ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – након предвиђеног рока за приговоре

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У И ГОДИНУ ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР – ПРОТЕТИЧАР – 2020/21

Пријеми испит се одржава 3.7.2020. године, у 10,00 – Амфитеатар 2, Ранкеова улица бр. 4

Кандидати су обавезни да на месту полагања буду 30 минута пре почетка пријемног испита.

Поштујући предвиђене мере безбедности, кандидати морају на полагање пријемног испита доћи са маскама. Молимо да док чекате да будете прозвани стојите на дистанци од осталих присутних, као и да не долазите са пратиоцима, да се не би стварала непотребна гужва.

За сваког кандидата обезбеђена је вода, као и место где може одложити личне ствари.

Неопходно је редовно пратити сајт Факултета, због актуелних информација у вези полагања пријемног испита.

Тачни одговори са полагања пријемног испита за упис у I годину школске 2020/21 године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одговори кандидата на пријемном испиту са бројем остварених поена

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Скенирани картони по пријавном броју

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис

уторак 7. јул од 9х –

среда 8. јул до 10х

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 8. јул

12.00х

Подношење жалбе декану на решење Комисије

четвртак 9. јул

путем е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

петак 10. јул

12.00х

Објављивање коначне ранг листе

петак 10. јул

14.00х

Коначна ранг листа за упис кандидата у I годину школске 2020/21 године

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

У складу са препорукама, обавезно је ношење маске

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 15.07.2020. ГОДИНЕ, ОД 8 ДО 13х, ОБАВЕЗНО ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОМ РАСПОРЕДУ УПИСА, ПОШТУЈУЋИ ПРОПИСАНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗБОГ АКТУЕЛНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ.

МОЛИМО ВАС ДА НА УПИС ДОЛАЗИТЕ СА УРЕДНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ПОРЕЂАНОМ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ, ПОПУЊЕНИМ ИНДЕКСОМ, ШВ-20 ОБРАСЦЕМ, ПОТПИСАНИМ ПРАВИЛНИКОМ О ПОНАШАЊУ СТУДЕНАТА И ДОКАЗИМА О УПЛАТИ

ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРРИЛОЖИТИ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА И ШВ ОБРАСЦА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о уплати прве рате школарине: 90.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Школарина:

– за студенте држављане Републике Србије 180.000,00 динара (И рата – 90.000,00 динара)

– за студенте стране држављане 5000,00 еура (у динарској противвредности).

Уколико остане слободних места, прозивка кандидата је 15.7.2020. године, у 13,30 х.

Листа уписаних кандидата – 15.7.2020. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ