На овој страни

КОНКУРС за упис у прву годину основних струковних студија Зубни техничар – протетичар за школску 2022/23 годину

Академске 2022/23. године, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Основних струковних студија Зубни теничар – протетичар (180 ЕСПБ):

20 самофинасирајућих студената

Школарина за самофинансирајуће студенте износи:

– за држављање Републике Србије 180.000 динара

– за студенте стране држављане 5000 еура (у динарској противвредности на дан уплате)

Посебни услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању  завршену средњу струковну школу – образовни профил зубни техничар.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: Морфологија зуба и Анатомија (област главе и врата).

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:

Редослед кандидата за упис у прву годину Основних струковних студија Зубни теничар – протетичар утврђује се на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и на основу општег успеха постигнутог у средњој школи, а на основу ранг-листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два).

По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг – листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину на овом студијском програму.

Кандидат се може уписати на студијски програм уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг – листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета у року од 24 сата од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и Комисији за спровођење конкурса Факултета.

Коначна ранг-листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист и фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун факултета број:

840-1122666-67, без броја модела, са позивом на број 6000 (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате).

Кандидат који је завршио школу у иностранству, као и кандидат који је страни држављанин подноси:

 • Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је процес нострификације започет (нострификацију и еквиваленцију врши Министарство просвете, Немањина 22-24, Београд).

Кандидат страни држављанин приликом конкурса прилаже и извод из матичне књиге рођених.

Комплет за пријављивање на конкурс за упис у прву годину школске 2022/23 године, купује се у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8. Београд. Цена комплета је 2000 динара.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.


Кандидати који стекну право на упис подносе оригинална документа:

 • извод из матичне књиге рођених
 • лекарско уверење
 • један ШВ-20 образац (добија се у скриптарници Стоматолошког факултета, улица др Суботића бр. 8. Београд)
 • индекс (може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, улица др Суботића бр. 8, Београд
 • две фотографије формата 4.5×3.5цм “en face”
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати који стекну право на упис, осим наведених докумената предвиђених конкурсом, на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 552020, уплаћују и износ од 1700,00 динара за трошкове куповине персонализованог мантила за рад.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да се определе за одговарајућу величину.

Додатне информације:

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Упис кандидата страних држављана

Календар активности спровођења уписа кандидата у прву годину Основних струковних студија Зубни техничар – протетичар школске 2022/23 године

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

среда, четвртак и петак,

22, 23. и 24. јун 2022

и  субота 25. јун 2022

9.00h – 13.00h

од 11 h -13 h

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе

субота 25. јун

18.00h

Подношење приговора Комисији за упис на листу о просечним оценама

недеља 26. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

уторак 28 јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

Распоред полагања пријемног испита

четвртак 30. јун

12.00h

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

петак 1. јул

10.00h

Објављивање резултата са пријемног испита

субота 2. јул

12.00h

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

недеља 3. јул

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 4. јул

од 12.00h до 14.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 4. јул

15.00h

Примедбе Комисији за упис на прелиминарну ранг листу

уторак 5. јул од 9 h

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs.

од 9h до 20 h

или писарнице факултета

од 9h до 12 h

Комисија за упис доноси решења по поднетим приговорима

среда 6. јул

10.00h

Подношење жалбе декану на решење Комисије за упис

четвртак 7. јул до 10h

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

или писарнице факултета

Декан доноси решења по поднетим жалбама

петак 8. јул

12.00h

Објављивање коначне ранг листе

петак 8. јул

13.00h

Упис кандидата који су стекли право на упис

понедељак 11. јул

8.00h -13.00h

Прозивање кандидата уколико је остало слободних места за упис

понедељак 11. јул

14.00h

ОСС Зубни техничар протетичар – списак пријављених кандидата са просечним оценама из средње школе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Подношење приговора Комисији за упис на листу о просечним оценама

недеља 26. јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на просечне оцене из средње школе

уторак 28.  јун

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР – ПРОТЕТИЧАР – 2022/23

Пријемни испит почиње 1. јула 2022. године у 10.00h у Амфитеатру 2, Ранкеова улица бр. 4

Кандидати су обавезни да на месту полагања буду 30 минута пре почетка пријемног испита, са исечком са пријавним бројем, личном картом (за држављане Републике Србије) или пасошем (за стране држављане).

Поштујући предвиђене мере безбедности, кандидати треба да понесу што мање личних ствари или да их оставе код пратилаца.

За сваког кандидата обезбеђена је вода.

Неопходно је редовно пратити сајт Факултета, због актуелних информација у вези полагања пријемног испита.

Тачни одговори са полагања пријемног испита за упис у I годину ОСС Зубни техничар – протетичар

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Резултати кандидата на пријемном испиту са бројем остварених поена из Анатомије главе и врата и Морфологије зуба

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Скенирани картони по пријемном броју

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Приговор на резултате са пријемног испита Комисији за упис

недеља 3. јул

путем e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Комисија за упис доноси одлуку по приговору на резултате са пријемног испита

понедељак 4. јул

од 12.00h до 14.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

понедељак 4. јул

15.00h

Скенирани картони кандидата након рока предвиђеног за жалбе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Прелиминарна ранг листа – 04.07.2022

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа кандидата за упис на ОСС Зубни техничар-протетичар – 08.07.2022

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Основне струковне студије Зубни техничар – протетичар – обавештење о упису

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 11.07.2022. ГОДИНЕ, ОД 8 ДО 13h,  

 МОЛИМО ВАС ДА НА УПИС ДОЛАЗИТЕ СА УРЕДНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ПОРЕЂАНОМ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ, ПОПУЊЕНИМ ИНДЕКСОМ, ШВ-20 ОБРАСЦЕМ, ПОТПИСАНИМ ПРАВИЛНИКОМ О ПОНАШАЊУ СТУДЕНАТА И ДОКАЗИМА О УПЛАТИ

 ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ:

 • оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА  И ШВ ОБРАСЦА

 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о уплати прве рате школарине: 90.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду (уплатницу ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ) и 100,00 динара за Центар за развој каријере (уплатницу ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ). Попуњене уплатнице можете преузети и у скриптарници Факултета).
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извршеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници  Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Школарина:

– за студенте држављане Републике Србије 180.000,00 динара (I рата – 90.000,00 динара)

– за студенте стране држављане 5000,00 еура (I рата – 2.500,00 еура у динарској противвредости).