Организација и начин пословања

Библиотечко-информациона делатност на Стоматолошком факултету уобличена је кроз постојање Централне библиотеке, која врши јединствену набавку и централизовану обраду литературе (инвентарисање, каталогизацију и класификацију библиотечког материјала), и приручних библиотека, где су формиране ужестручне збирке према специјалности клинике, односно института и које обављају смештај и позајмицу тог дела фонда који је од посебне користи наставницима у научно-истраживачком раду.

На основу статута Факултета, Закона о библиотечкој делатности и Стандарда израђен је Правилник о раду Централне библиотеке.

О раду Централне библиотеке стара се Комисија за библиотеку.