Здравствене специјализације

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – опште одредбе

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Конкурс за упис на здравствене специјализације – мајски  рок 2021. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У 2020/21 НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ из следећих специјалистичких грана

Специјалност

Број специјализаната

Пародонтологија и орална медицина

5

Превентивна и дечја стоматологија

5

Болести зуба и ендодонција

5

Стоматолошка протетика

5

Максилофацијална хирургија

3

Потребна документа за кандидате који конкуришу из државних здравствених установа:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– оверена фотокопија решења о одобреној специјализацији Министарства здравља,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о одобравању специјализације које доноси оснивач приватне праксе,

– потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу ,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије,

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

За стране држављане

– захтев (можете преузети ОВДЕили у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о признавању стране високошколске исправе (ако су факултет завршили у иностранству),

– оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету,

потврду о регулисаном стручно-државном испиту издату од стране Министарства здравља Р. Србије,

– оверена фотокопија лиценце,

– копију пасоша,

– потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

– за кандидате који долазе из: Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске потребно је да поднесу решења надлежних Министарстава здравља

 

Школарина за једну школску годину износи:

– за држављане Републике Србије:

– за специјалности Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Максилофацијална хирургија: 600.000 динара;

– за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

– за стране држављане: 7.000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности;

Школарина се плаћа у две једнаке рате: прва рата приликом уписа, а друга за шест месеци од датума почетка специјалистичког стажа.

Пријаве на конкурс ће се примати од 14.05.2021. до 28.05.2021. године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 10,00 до 13,00h.

У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

Списак примљених специјализаната и информације о упису – новембарски рок 2020. године

УПИС СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Упис специјализаната који су конкурисали у новембарском року 2020/21. године обавиће се од 18.01.2021. до 29.01.2021. године у соби бр.8 Деканата факултета, од 9 до 13 часова. Специјалистички стаж почиње 01.02.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

– специјалистички индекс ( купује се у скриптарници Стоматолошког факултета)

– лекарско уверење за упис на специјалистичке студије

– резултате тестова на специфичне заразне болести (ХИВ, хепатитис Б и Ц) – уплата прве рате школарине у износу од :

Превентивна и дечја стоматологија-120.000,00 дин.

Болести зуба и ендодонција-120.000,00 дин.

Орална хирургија-300.000,00 дин.

Ортопедија вилица-300.000,00 дин.

Стоматолошка протетика-300.000,00 дин.

Пародонтологија и орална медицинина-300.000,00 дин.

Максилофацијална хирургија-300.000,00 дин.

За стране држављане цена једне рате износи 3.500 евра (динарска противвредност по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате)

Фактуре за плаћање школарине се узимају у соби 110 Деканата Стоматолошког факултета (др Суботића бр. 8)

Динамика уписа ће се обавити на следећи начин:

Кандидати који су примљени на специјализације из пародонтологије и оралне медицине, болести зуба и ендодонције, превентивне и дечје стоматологије и стоматолошке протетике уписиваће се од 18.01. – 20.01.2021.године, од 9-13х.

Кандидати који су примљени на специјализацију из ортопедије вилица уписиваће се од 21.01. – 25.01.2021.године, од 9-13х.

Кандидати који су примљени на специјализацију из оралне хирургије уписиваће се од 25.01. – 29.01.2021.године, од 9-13х.

Факултет сноси трошкове израде униформи.

Списак примљених кандидата:

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА

 

Име и презиме

1.

Јањовић С. Вукашин

2.

Арсић Б. Ива

ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА

 

Име и презиме

1.

Марковић З Владимир

2.

Цвијовић Крстовић Р Милијана

3.

Ћубић Милосављевић Б Марина

4.

Митровић Љ Татјана

5.

Кнежевић Д Милица

БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА

 

Име и презиме

1.

Николић С Урош

2.

Црноглавац Г Јована

3.

Тодоровић Р Ивица

4.

Прашчевић В Лидија

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

 

Име и презиме

1.

Милутиновић Р Ана

2.

Дробњак Н Мирјана

3.

Прибојац Б Јелена

4.

Ђорђевић Ж Ђорђе

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА

 

Име и презиме

Датум поласка

1.

Обрадовић Филип

01.02.2021.

2.

Шкарић Весна

01.02.2021.

3.

Вучковић Владимир

01.02.2021.

4.

Лечић Мина

01.02.2021.

5.

Јаковљевић Маја

01.02.2021.

6.

Бабић Маја

01.02.2021.

7.

Бојанић Кецојевић Ана

01.02.2021.

8.

Симеоновић Ненад

01.02.2021.

9.

Гачић Данка

01.02.2021

10.

Карам Обеид Мазен

01.05.2021.

11.

Суботић Гордана

01.05.2021

12.

Јакшић Ана

01.05.2021

13.

Николић Сара

01.05.2021

14.

Шарановић Тијана

01.05.2021

15.

Станчић Драган

01.05.2021

16.

Саиловић Адриана

01.05.2021

17.

Симоновић Александра

01.05.2021

18.

Јаковљевић Душан

01.10.2021.

19.

Комленић Николина

01.10.2021.

20.

Делић Милица

01.10.2021.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

 

Име и презиме

Датум поласка

1.

Васић Б Јордан

01.02.2021.

2.

Здравковић Г Радосав

01.02.2021.

3.

Раденовић Г Стефан

01.02.2021.

4.

Милановић Г Ада

01.02.2021.

5.

Стојановић Д Синиша

01.02.2021.

6.

Дишић З Никола

01.02.2021.

7.

Степић Хајдарпашић З Јелена

01.02.2021.

8.

Воркапић Д Драган

01.02.2021.

9.

Ђокић М Миодраг

01.02.2021.

10.

Бектеш З Ирвен

01.02.2021

11.

Милинковић Р Горан

01.09.2021

12.

Лаловић Б Стефан

01.09.2021

13.

Антић Д Јован

01.09.2021

14.

Брас Г Наталија

01.09.2021

15.

Митровић Р Слободан

01.09.2021

16.

Калинић Н Сава

01.09.2021

17.

Крстић Р Јована

01.09.2021.

 


Конкурс за упис на здравствене специјализације – новембарски уписни рок 2020. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У 2020/21 НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

из следећих специјалистичких грана

Специјалност

Број специјализаната

Пародонтологија и орална медицина

5

Превентивна и дечја стоматологија

10

Болести зуба и ендодонција

5

Стоматолошка протетика

4

Максилофацијална хирургија

3

Орална хирургија

10

Ортопедија вилица

16

Потребна документа за кандидате који конкуришу из државних здравствених установа:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– оверена фотокопија решења о одобреној специјализацији Министарства здравља,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатак дипломе за држављане Републике Србије

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге родјених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о одобравању специјализације које доноси оснивач приватне праксе,

– потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу ,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије,

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге родјених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

За стране држављане

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о признавању стране високошколске исправе (ако су факултет завршили у иностранству),

– оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету,

– потврду о регулисаном стручно-државном испиту издату од стране Министарства здравља Републике Србије,

– оверена фотокопија лиценце,

– копију пасоша,

– потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге родјених,

– 2 фотографије,

– за кандидате који долазе из: Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске потребно је да поднесу решења надлежних Министарстава здравља

Школарина за једну школску годину износи:

– за држављане Републике Србије:

– за специјалности Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Максилофацијална хирургија, орална хирургија и ортопедија вилица: 600.000 динара;

– за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

– за стране држављане: 7.000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности;

Школарина се плаћа у две једнаке рате: прва рата приликом уписа, а друга за шест месеци од датума почетка специјалистичког стажа.

Пријаве на конкурс ће се примати од 16.11.2020. до 30.11.2020. године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 9,00 до 13,00х.

У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

ЦЕНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ГРАНАМА

(одлука Савета од 13.10.2020)

Цене приказане по години студија

Ортопедија вилица

600.000,00 дин.

Орална хирургија

600.000,00 дин.

Максилофацијална хирургија

600.000,00 дин.

Пародонтологија и орална медицина

600.000,00 дин.

Стоматолошка протетика

600.000,00 дин.

Превентивна и дечја стоматологија

240.000,00 дин.

Болести зуба и ендодонцуја

240.000,00 дин.

Полагање специјалистичког испита – здравствене специјализације

50.000,00

Цена једне године специјалистичких студија за стране држављане износи 7000 еура за све специјализације

 

Ментори за специјализације

ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН ЗА МЕНТОРЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Евиденциони картон за менторе специјализације преузмите ОВДЕ.

Попуњену пријаву можете послати ОВДЕ.


Одлука о критеријумима за именовање ментора за студенте на специјалистичким студијама

Заинтересовани кандидати могу поднети документацију у складу са одлуком о критеријумима за менторе током читаве године

На основу члана 49. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на В редовној седници одржаној 23.05.2011. године, донело је следећу

О Д Л У К У

Утврђују су критеријуми за именовање ментора за студенте уписане на специјалистичке студије почев од априлског уписног рока 2011. године.

радно искуство

научна компетенција

остало

5 година као специјалиста

2 рада у часопису са SCI или SCI exp листе (аутор или коаутор) и један рад у стоматолошком часопису са рецензијом (први аутор)

  1. положен специјалистички испит са одличним успехом
  2.  да ради у установи у којој постоји специјалистичка служба
  3. да ради на радном месту где ће се изводити настава
  4. да је провео месец дана на усавршавању на стоматолшком факултету у земљи или иностранству у току последњих пет година
  5. активно учешће на конгресима , симпозијумима и курсевима КМЕ у последњих 5 година на којима је имао презентовао најмање један рад сваке године
  6. позитивно мишљење клинике

Образложење

На основу предлога наставник колегијума Клиника на којима се обавља стоматолошка специјалистичка делатност, а у складу са законским оквирима донета је одлука као у диспозитиву.