Здравствене специјализације

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – опште одредбе

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Списак примљених специјализаната и информације о упису – мајски рок 2021. године

УПИС СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Упис специјализаната који су конкурисали у мајском року 2020/21. године обавиће се од 07. до 10.06.2021. године у соби бр. 8 Деканата факултета, од 9 до 13 часова. Специјалистички стаж почиње 15.06.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

– специјалистички индекс (купује се у скриптарници Стоматолошког факултета)

– лекарско уверење за упис на специјалистичке студије

– резултате тестова на специфичне заразне болести (ХИВ, хепатитис Б и Ц)

– уплата прве рате школарине у износу од:

Превентивна и дечја стоматологија – 120.000,00 дин.

Болести зуба и ендодонција – 120.000,00 дин.

Стоматолошка протетика – 300.000,00 дин.

Максилофацијална хирургија – 300.000,00 дин.

За стране држављане цена једне рате износи 3.500 евра (динарска противвредност по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате)

Фактуре за плаћање школарине се узимају у соби 110 Деканата Стоматолошког факултета (др Суботића бр. 8), тел 011 2684-297.

Факултет сноси трошкове израде униформи.

Динамика уписа ће се обавити на следећи начин, према списку примљених кандидата:

БОЛЕСТИ ЗУБА СА ЕНДОДОНЦИЈОМ

 

Име и презиме

датум уписа:

1

Наташа Бабовић

7.6.2021

2

Марија Пекић

7.6.2021

3

Игор Левић

7.6.2021

4

Данило Павловић

7.6.2021

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

 

Име и презиме

датум уписа:

1.

Мирослав Стојковић

8.6.2021

2.

Марија Баковић

8.6.2021

3.

Маријана Боровић

8.6.2021

4.

Анђелина Јовановић

8.6.2021

5.

Валентина Павловић

9.6.2021

6.

Стефан Кнежевић

9.6.2021

7.

Предраг Шојић

9.6.2021

8.

Ђорђе Жегарац

9.6.2021

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУГРИЈА

 

Име и презиме

датум уписа:

1.

Јелена Стевановић

10.6.2021

2.

Огњан Павловић

10.6.2021

ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА

 

Име и презиме

датум уписа:

1.

Александра Стаматовић

10.6.2021

Конкурс за упис на здравствене специјализације – мајски  рок 2021. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У 2020/21 НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ из следећих специјалистичких грана

Специјалност

Број специјализаната

Пародонтологија и орална медицина

5

Превентивна и дечја стоматологија

5

Болести зуба и ендодонција

5

Стоматолошка протетика

5

Максилофацијална хирургија

3

Потребна документа за кандидате који конкуришу из државних здравствених установа:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– оверена фотокопија решења о одобреној специјализацији Министарства здравља,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о одобравању специјализације које доноси оснивач приватне праксе,

– потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу ,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије,

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

За стране држављане

– захтев (можете преузети ОВДЕили у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о признавању стране високошколске исправе (ако су факултет завршили у иностранству),

– оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету,

потврду о регулисаном стручно-државном испиту издату од стране Министарства здравља Р. Србије,

– оверена фотокопија лиценце,

– копију пасоша,

– потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

– за кандидате који долазе из: Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске потребно је да поднесу решења надлежних Министарстава здравља

 

Школарина за једну школску годину износи:

– за држављане Републике Србије:

– за специјалности Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Максилофацијална хирургија: 600.000 динара;

– за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

– за стране држављане: 7.000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности;

Школарина се плаћа у две једнаке рате: прва рата приликом уписа, а друга за шест месеци од датума почетка специјалистичког стажа.

Пријаве на конкурс ће се примати од 14.05.2021. до 28.05.2021. године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 10,00 до 13,00h.

У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

Ментори за специјализације

ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН ЗА МЕНТОРЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Евиденциони картон за менторе специјализације преузмите ОВДЕ.

Попуњену пријаву можете послати ОВДЕ.


Одлука о критеријумима за именовање ментора за студенте на специјалистичким студијама

Заинтересовани кандидати могу поднети документацију у складу са одлуком о критеријумима за менторе током читаве године

На основу члана 49. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на В редовној седници одржаној 23.05.2011. године, донело је следећу

О Д Л У К У

Утврђују су критеријуми за именовање ментора за студенте уписане на специјалистичке студије почев од априлског уписног рока 2011. године.

радно искуство

научна компетенција

остало

5 година као специјалиста

2 рада у часопису са SCI или SCI exp листе (аутор или коаутор) и један рад у стоматолошком часопису са рецензијом (први аутор)

  1. положен специјалистички испит са одличним успехом
  2.  да ради у установи у којој постоји специјалистичка служба
  3. да ради на радном месту где ће се изводити настава
  4. да је провео месец дана на усавршавању на стоматолшком факултету у земљи или иностранству у току последњих пет година
  5. активно учешће на конгресима , симпозијумима и курсевима КМЕ у последњих 5 година на којима је имао презентовао најмање један рад сваке године
  6. позитивно мишљење клинике

Образложење

На основу предлога наставник колегијума Клиника на којима се обавља стоматолошка специјалистичка делатност, а у складу са законским оквирима донета је одлука као у диспозитиву.