Здравствене специјализације

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – опште одредбе

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Kонкурс за упис на здравствене  специјализације –  новембарски  рок 2021/22. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује:

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 2021/22 ГОДИНИ

ИЗ СЛЕДЕЋИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГРАНА

специјалност

број специјализаната

Орална хирургија

10

Пародонтологија и орална медицина

10

Максилофацијална хирургија

3

Стоматолошка протетика

8

Превентивна и дечја стоматологија

5

Ортопедија вилица

15

Болести зуба и ендодонција

5

 Потребна документа за кандидате који конкуришу из државних здравствених установа:

 • захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8).
 • оверена фотокопија решења о одобреној специјализацији Министарства здравља.
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе (за држављане Републике Србије).
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије.
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
 • 2 фотографије.
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

 • захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8).
 • решење о одобравању специјализације које доноси оснивач приватне праксе.
 • потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу .
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије.
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије.
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
 • 2 фотографије.
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број: 840-1122666-67, позив на број 32410.

Страни држављани који су завршили факултет здравствене струке, а не обављају здравствену делатност као професију у Републици Србији морају да испуњавају следеће услове:

I – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли ван Републике Србије потребно је:

Потребна документа за кандидате који конкуришу:

 • да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студентски Трг бр.1) решење о признавању стране високошколске исправе или потврду Универзитета да је предата документација за покретање процедуре признавања дипломе.
 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију
 • копију пријаве боравка
 • копију пасоша
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • копију потврде да је кандидат здравствено осигуран
 • потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа. (не односи се на кандидате из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Македоније)
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

II – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли у Републици Србији потребно је:

Потребна документа за кандидате који конкуришу:

 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију.
 • захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8).
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • да имају и потврду о положеном стручном испиту.
 • копију пасоша
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
 • 2 фотографије.
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Школарина за једну школску годину износи:

За држављане Републике Србије:

 • за специјалности: Пародонтологија и oрална медицина, Стоматолошка протетика, Ортопедија вилица , Орална Хирургија и Максилофацијална хирургија: 600.000 динара.
 • за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

За стране држављане:

 • 7000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности.

Школарина се плаћа у две једнаке рате:

 • прва рата приликом уписа
 • друга за шест месеци од датума почетка специјалистичког стажа.

Пријаве на конкурс ће се примати од 15.11.2021. до 30.11.2021. године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 10.00 до 13.00h.

У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

Напомена: Сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Стоматолошког факултета, морају бити преведена на српски језик, и оверена од стране овлашћеног преводиоца, не старија од шест месеци.

Списак примљених кандидата и упутство за упис

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Кандидати који не започињу специјалистички стаж 1.2.2022. године (према списку), лекарско уверење и резултате тестова на специфичне заразне болести прилажу непосредно пред почетак стажа, у складу са објављеним списком. Сву осталу документацију (индекс и доказ о уплати прве рате) прилажу приликом уписа.

Ментори за специјализације

ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН ЗА МЕНТОРЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Евиденциони картон за менторе специјализације преузмите ОВДЕ.

Попуњену пријаву можете послати ОВДЕ.


Одлука о критеријумима за именовање ментора за студенте на специјалистичким студијама

Заинтересовани кандидати могу поднети документацију у складу са одлуком о критеријумима за менторе током читаве године

На основу члана 49. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на В редовној седници одржаној 23.05.2011. године, донело је следећу

О Д Л У К У

Утврђују су критеријуми за именовање ментора за студенте уписане на специјалистичке студије почев од априлског уписног рока 2011. године.

радно искуство

научна компетенција

остало

5 година као специјалиста

2 рада у часопису са SCI или SCI exp листе (аутор или коаутор) и један рад у стоматолошком часопису са рецензијом (први аутор)

 1. положен специјалистички испит са одличним успехом
 2.  да ради у установи у којој постоји специјалистичка служба
 3. да ради на радном месту где ће се изводити настава
 4. да је провео месец дана на усавршавању на стоматолшком факултету у земљи или иностранству у току последњих пет година
 5. активно учешће на конгресима , симпозијумима и курсевима КМЕ у последњих 5 година на којима је имао презентовао најмање један рад сваке године
 6. позитивно мишљење клинике

Образложење

На основу предлога наставник колегијума Клиника на којима се обавља стоматолошка специјалистичка делатност, а у складу са законским оквирима донета је одлука као у диспозитиву.