Здравствене специјализације

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – опште одредбе

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Конкурс за упис на здравствене специјализације – мајски рок 2022. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У 2021/22 НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

из следећих специјалистичких грана

Специјалност

Број специјализаната

Пародонтологија и орална медицина

5

Превентивна и дечја стоматологија

5

Болести зуба и ендодонција

5

Стоматолошка протетика

5

Максилофацијална хирургија

3

Потребна документа за кандидате који конкуришу из домова здравља:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– оверена фотокопија решења о одобреној специјализацији Министарства здравља,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге родјених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење о одобравању специјализације које доноси оснивач приватне праксе,

– потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу ,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије,

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге родјених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

 

Страни држављани који су завршили факултет здравствене струке, а не обављају здравствену делатност као професију у Републици Србији морају да испуњавају следеће услове:

I – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли ван Републике Србије потребно је:

Потребна документа за кандидате који конкуришу:

 • да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студентски Трг бр.1) решење о признавању стране високошколске исправе или потврду Универзитета да је предата документација за покретање процедуре признавања дипломе.
 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију
 • копију пасоша
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа. (не односи се на кандидате из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Македоније)
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

II – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли у Републици Србији потребно је:

Потребна документа за кандидате који конкуришу:

 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију.
 • захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8).
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • да имају и потврду о положеном стручном испиту.
 • копију пасоша
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
 • 2 фотографије.
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

 

Школарина за једну школску годину износи:

– за држављане Републике Србије:

– за специјалности Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Максилофацијална хирургија: 600.000 динара;

– за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

– за стране држављане: 7.000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности;

Школарина се плаћа у две једнаке рате: прва рата приликом уписа, а друга за шест месеци од датума почетка специјалистичког стажа.

Пријаве на конкурс ће се примати од. 09.05.2022. до 23.05.2022.године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 10,00 до 13,00 часова.У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – МАЈСКИ КОНКУРСНИ РОК

Упис примљених кандидата који су конкурисали у мајском конкурсном року обавиће се од 01.06. до 10.06.2022.године, од 9 до 13 часова. Специјалистички стаж почиње 15.06.2022. године. За упис је потребно припремити следеће:

 • Специјалистички индекс (купује се у скриптарници Стоматолошког факултета у Београду)
 • Лекарско уверење за упис на факултет
 • Резултати тестова за специфичне заразне болести
 • (ХИВ, Хепатитис Б и Ц)
 • Доказ о уплати прве рате школарине ( узети фактуре у соби 110 Деканата факултета на вратима пише ликвидатура)

Факултет обезбеђује униформе(Чироки) тако да вас молимо да проверите бројеве својих униформи јер ћете тај податак давати приликом уписа.

Цена једног семестра (шест месеци) износи:

Болести зуба и ендодонција – 120.000,00 дин.

Превентивна и дечја стоматологија – 120.000,00 дин.

Стоматолошка протетика – 300.000,00 дин.

Пародонт. и орална медицина – 300.000,00 дин

Максилофацијална хирургија         – 300.000,00 дин.

За стране држављане – 3500 евра

СПИСАК ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Катанић П. Тања

2

Савић С. Жана

3

Пелемиш С. Милош

4

Прокић Б. Александра

5

Мандић Н. Урош

6

Кантар Д. Нина

7

Жупац Г. Лука

8

Радмиловић М. Ана

9

Лакићевић Д. Никола

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Перић В. Ранка

2

Ђурић Б. Лазар

3

Гагић Живковић Д. Марија

4

Симоновић Р. Стефан

ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Тадић М. Маја

2

Димић А. Јелена

3

Пекић В. Милица

БОЈЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Стојановић В. Милош

2

Лазаревић М. Милана

3

Бошњак Л. Снежана

4

Новаковић С. Милена

5

Ненадић Ж. Страхиња

 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Стевановић Ж. Јелена

 

Ментори за специјализације

ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН ЗА МЕНТОРЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Евиденциони картон за менторе специјализације преузмите ОВДЕ.

Попуњену пријаву можете послати ОВДЕ.


Одлука о критеријумима за именовање ментора за студенте на специјалистичким студијама

Заинтересовани кандидати могу поднети документацију у складу са одлуком о критеријумима за менторе током читаве године

На основу члана 49. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на В редовној седници одржаној 23.05.2011. године, донело је следећу

О Д Л У К У

Утврђују су критеријуми за именовање ментора за студенте уписане на специјалистичке студије почев од априлског уписног рока 2011. године.

радно искуство

научна компетенција

остало

5 година као специјалиста

2 рада у часопису са SCI или SCI exp листе (аутор или коаутор) и један рад у стоматолошком часопису са рецензијом (први аутор)

 1. положен специјалистички испит са одличним успехом
 2.  да ради у установи у којој постоји специјалистичка служба
 3. да ради на радном месту где ће се изводити настава
 4. да је провео месец дана на усавршавању на стоматолшком факултету у земљи или иностранству у току последњих пет година
 5. активно учешће на конгресима , симпозијумима и курсевима КМЕ у последњих 5 година на којима је имао презентовао најмање један рад сваке године
 6. позитивно мишљење клинике

Образложење

На основу предлога наставник колегијума Клиника на којима се обавља стоматолошка специјалистичка делатност, а у складу са законским оквирима донета је одлука као у диспозитиву.

Ценовник услуга у Одсеку за наставу