III КОНКУРСНИ РОК за упис у I годину интегрисаних академских студија стоматологије за школску 2020/21 годину

Академске 2020/21. године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину интегрисаних академских студија стоматологије:

  • 1 студента који се финансира из буџета Републике Србије – држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству
  • 5 самофинасирајућих студената за програм на енглеском језику.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су завршили средњу школу медицинског усмерења или гимназију.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: хемија и биологија.

Избор кандидата за упис у I годину интегрисаних академских студија стоматологије обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг-листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагања теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину интегрисаних академских студија стоматологије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Коначна ранг-листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у комплету за пријаву на конкурс – купује се у скриптарници Факултета по цени од 2000,00 динара) и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– лекарско уверење.

– доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 6.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате) на жиро рачун факултета:

бр. 840-1122666-67 позив на број 6000.

Кандидат страни држављанин осим наведених докумената приликом пријаве на конкурс, подноси и решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању или потврду да је започета нострификација, као и сертификат о знању српског и енглеског језика, средњи ниво – Б2, потврда Института за стране језике.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Школарина:

Школарина за студије на енглеском језику за једну школску годину износи 5000 ЕУРА – динарска противвредност .

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе

– извод из матичне књиге рођених

– оригинал лекарско уверење

– један образац ШВ-20 (добија у скриптарници)

– индекс (може се купити у скриптарници по цени од 1000,00 динара)

– две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм

– доказ о уплати школарине (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Кандидат – страни држављанин, осим већ наведених докумената, приликом уписа подноси Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању и доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2020/21. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву о припадности српској националној мањини из суседних земаља.

Напомена: У пријавном листу у предвиђено поље треба уписати број пасоша.

Трећи уписни рок

Календар активности спровођења конкурса за упис у прву годину школске 2020/21. године на студијске програме:

  • Интегрисане академске студије стоматологије: 1 студент који се финансира из буџета Републике Србије – држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и 5 самофинансирајућих студената за програм на енглеском језику.

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

21.септембар

10.00х -13.00х

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе и распоред полагања пријемног испита

21. септембар

у 14.00х

Приговор на оцене из средње школе – Комисији за спровођење конкурса

21. септембар

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

од 14 х до 15.00х

Решење Комисије по приговорима

21. септембар

15.00х

Коначна листа пријављених кандидата

21. септембар

у 15.00х

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

22. септембар

10.00х

Објављивање прелиминарне ранг листе

23. септембар

до 12.00х

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за спровођење пријемног испита

до 25 септембра

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs до 08.00х

Решење Комисије по приговорима

26. септембар

у 08.00х

Жалбе декану на решење Комисије за спровођење пријемног испита

27. септембар

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

до 08.00х

Декан доноси решења по поднетим жалбама

28. септембар

у 08.00х

Објављивање коначне ранг листе

29. септембар

у 10.00х

УПИС КАНДИДАТА

среда 30. септембар

09.00х до 13.00х

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом ЦОВИД 19, све процедуре везане за спровођење пријемног испита могу бити модификоване у складу са препорукама надлежних органа. О свим изменама процедура везаних за пријемни испит, кандидати ће бити благовремено обавештени на сајту Стоматолошког факултета.

Списак пријављених кандидата за полагање пријемног испита са оценама из средње школе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Пријемни испит се полаже у Секретаријату факултета, Улица др Суботића бр. 8

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21 – III конкурсни рок

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21 – III конкурсни рок

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ