Политика квалитета

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду водећа је наставна, научна и стручна установа у области стоматологије у земљи. Задатак Факултета је:

– да оспособи студенте, будуће докторе стоматологије, да пацијентима пружају услуге највишег квалитета и да код њих развије жељу за непрекидним усавршавањем;

– да најталентованијим докторима стоматологије омогући даље усавршавање и упути их у тајне научноистраживачког рада;

– да организује и спроводи континуирану едукацију из свих области стоматологије.

Факултет се развија у модерну, европску високошколску установу, признату по својим наставним, научним и стручним достигнућима свршених студената и последипломаца. У том циљу, Факултет сарађује са водећим факултетима и институтима у свету и непрекидно ради на хармонизацији наставних планова и програма у складу са принципима Болоњске декларације.

Квалитет наставе Факултета заснива се на квалитету његовог наставног и помоћног особља и савременој инфраструктури. Целокупно наставно особље мора непрекидно да ради на сопственом усавршавању, ширећи знања и унапређујући вештине. Сваки руководилац одговоран је да унутар свог домена одговорности подржи овај процес и уважи сваку иницијативу која води побољшању наставног процеса. Кроз наставу, научне и стручне активности и континуираном едукацијом сви запослени треба да раде на одржавању и унапређењу квалитета наставног и научноистраживачког процеса, као и на примени научних резултата у пракси, у циљу задовољења потреба и очекивања свих заинтересованих субјеката. Сви наставници и сарадници обавезни су да публикују резултате свог рада чиме доприносе јачању научног и стручног престижа и бољој позицији Факултета. Поред тога, дужни су да у медијима промовишу факултет и подрже здравствено просвећивање.

Сви запослени морају се придржавати принципа Етичког кодекса Стоматолошког факултета који укључује и усаглашеност са добром наставном и добром клиничком праксом, потпуну посвећеност наставним процесима, радну дисциплину и добре међуљудске односе.

Наши напори се усклађују и хармонизују унутар документованог система квалитета, усаглашеног са међународним стандардима серије ИСО 9000. Представник руководства за квалитет одговоран је декану и Савету факултета за примену ових стандарда и за извештавање о неусаглашености у систему.

Шефови катедри, управници радних јединица и шефови стручних служби одговорни су да обезбеде разумевање, примену и одржавање ове политике квалитета на свим нивоима на Факултету.

ИСО СТАНДАРДИ