Пројекат ReFEEHS

ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТ: PROCHA – SMA E!13080

КООРДИНАТОР:
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија
Руководилац: Проф.др. Војкан Лазић

ПАРТНЕРИ:

Поморски факултет Универзитета у Подгорици, Црна Гора
Руководилац: Проф.др. Шпиро Ивошевић
Златарна Цеље д.о.о., Београд, Србија
Руководилац: Драгана Стојић, дипл.инг.мет.

Наслов:

Производња и карактеризација материјала са меморисаним обликом за примену у стоматологији и наутици

Сажетак:

Циљ овог пројекта је развој и производња нових материјала са меморисаним обликом (SMM) побољшаних особина биокомпатибилности и отпорности на корозију, са два јединствена ефекта: меморије облика (SME) и псеудо-еластичности (PE) за апликацију у стоматологији и наутици. Технолошки поступци производње, који ће се користити су: континуирано ливење (CC), Rapid solidification (RS) – melt spining и Equal Channel Angular Pressing (ECAP). У том контексту, следи СММ карактеризација конвенционалних особина: тврдоћа, механичке особине: затезна чврстоћа и тестови савијања, идентификација SMM microstructure: оптичка/електронска микроскопија, EDX анализа, одређивање величине зрна AFM методом; идентификација фаза: XRD/EBSD и SMM карактеризација функционалних особина: SME, PE, биокомпатибилност и тестови корозије. Крајњи циљ пројекта је развој оптималног технолошког процеса производње SMM материала и трансфер знања на индустријски ниво. Партнери, који учествују на овом пројекту ће бити саставни део тима, а све у циљу пружања најбоље могуће комбинације научне и технолошке вештине, где је коначан резултат производња SMM и њихова успешна апликација. Подручије примене SMM су стоматологија и наутика, као и у производњи компонената уређаја, који ће имати примену у овим гранама. Географско подручије примене Словенија, Србија и Црна Гора, с обзиром да су чланови тима из тих земаља, земље Дунавског региона и Европе.

Кључне речи: материјалисамеморисанимобликом, производња, карактеризација, стоматологија и наутика

Tittle:

Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics

Abstract:

The aim of this project is the development and production of new materials with Shape Memory Effect (SMM) of improved biocompatibility and corrosion resistance, with two unique effects: Shape Memory (EMS) and Pseudo-Elasticity (PE) for dentistry and nautical applications. The technological production processes to be used are Continuous Casting (CC), Rapid Solidification (RS), melt spinning and Equal Channel Angular Pressing (ECAP), in this context, following the SMM characterization of conventional properties: Hardness, mechanical properties: Tensile and bending tests, identification of SMM microstructure: Optical / electron microscopy, EDX analysis, AFM Grain size determination, Phase identification: XRD / EBSD and SMM characterization of functional properties: SME, PE, biocompatibility and corrosion testing. The ultimate goal of the project is the development of an optimal technological process for the production of SMM materials and knowledge transfer at the industrial level. The partners participating in this project will all be an integral part of the team, in order to provide the best possible combination of scientific and technological skills, where the ultimate result is the production of SMM and their successful application. The areas of application of SMM are dentistry and nautical, as well as in the manufacture of device components that will have application in these branches. The geographical areas of ​​application will be Slovenia, Serbia and Montenegro, given that they are members of the team from these countries, the Danube region and Europe.

Keywords: shapememorymaterials, production, characterization, dentistry and nautics

 

PROJECT MEETINGS: EUREKA PROCHA-SMA E!13080; BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020)

PROJECT MEETINGS:

EUREKA PROCHA-SMA E!13080:

Production and characterisation of shape memory materials

for use in dentistry and nautics (PROCHA – SMA)

BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020):

Development of examination techniques and control of metallic materials on ships

BILATERAL PROJECT: SERBIA- SLOVENIA (2020-2021) – announcement:

Synthesis of PMMA/Au nanoparticles composite and characterisation of their properties.

Date 24.5.2019: 12.00-18.00 pm

DETAILS

 

Пројекат ReFEEHS

http://refeehs.com

 

 

Приступ wеб сервису Lexicomp Online for Dentistry – ReFEEHS Erazmus+ projekat

Уоквиру ReFEEHS Erazmus+ пројекта наставницима, сарадницима и студентима Стоматолошког факултета обезбеђен је трогодишњи приступ Интернет сервису Lexicomp Online for Dentistry. Сервис омогућава корисницима брз приступ разноврсним подацима о лековима у стоматолошкој пракси. Више о сервису можете сазнати на: http://www.wolterskluwercdi.com/online-for-dentistry/.

Податке потребне за конекцију, студенти могу наћина свом налогу студентског сервиса, а наставници и сарадници Стоматолошког факултета ове податке добиће преко е-поште.

Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Р.Б. Назив пројекта Врста пројекта /
Пројекти министарства
Број
сарадника
1 Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и периимплантитиса са системским болестима данашњице Интердисциплинарна интегративна
Истраживања
Руководилац
Академик Проф др Војислав Лековић
35
2 Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије Основна истраживања
Руководилац
Проф др Јелена Милашин
35
3 Утицај К-33/СТ2 сигналног пута и Галектина – 3 у патогенези експерименталних периапикалних промена Основна истраживања
Руководилац
Проф др Саша Лукић
15
4 Контрола бола и молекуларни механизми као фактори регенеративне терапије у стоматологији код здравих пацијената са дијабетес мелитусом Основна истраживања
Руководилац Доц др Божидар Брковић
15
5. Еурека: Cell-Ti E!5831. Behaviour of Human Osteoblast Cells Cultured on Different Titanium. Међународни, иновациони
Руководилац
проф. др Драгослав Стаменковић
9

Еурека: ORTO-NiTi E!6788. Development of Advanced NiTi Orthodontic Wire Међународни, иновациони
Руководилац
Проф.др Бранислав Глишић
8
6. IADR Regional Development Program, Мултицентрична студија о клиничким квалитетима “bulk-fill” композита Међународни, иновациони
Главни координатор др Весна Милетић
10