EUREKA E!17091 GOLD-GER  „Development of a new gold-germanium (Au-Ge) alloy for use in dentistry, jewels and industry“

Еурека пројекат: ЕУРЕКА Е!1709 ГОЛД-ГЕР 

ЕУРЕКА Е!1709 ГОЛД-ГЕР суфинансиран буџетским средствима националног ЕУРЕКА Пројекта: „Развој нове легуре злата са германијумом (Au-Ge) за примену у стоматологији, производњи накита и индустрији ”, одобреног под евиденционим бројем Пријаве предлога Пројекта: 337-00-00294/2021-09/07. Финансирање реализације националног Пројекта 17091 GOLD-GER је одобрено у трајању од укупно 36 месеци, у периоду од 1. октобра 2021. до 30. септембра 2024. године. Суфинансирана буџетска средства износе 18 милиона динара. Руководилац пројекта је проф.др Војкан Лазић.

Eureka network Project: EUREKA E!17091 GOLD-GER

EUREKA E!17091 GOLD-GER  „Development of a new gold-germanium (Au-Ge) alloy for use in dentistry, jewels and industry“, Project proposal application approved with evidentional number 337-00-00294/2021-09/07, cofinanced from budget by national EUREKA projects by Ministry of Education, Science and Technologic Development Republic of Serbia in a period 2021, October, 1st until 2024, September 30th. The budget is 18 Million dinars. Project manager is Vojkan Lazić, Full Professor At School of Dental Medicine, University of Belgrade.

Монографија Легуре злата у стоматологији и наночестице злата за биомедицинску употребу

  1. У оквиру GOLD-GERпројекта прихваћено је штампање монографије од стране Springer Publishing Co. New York под називом Легуре злата у стоматологији и наночестице злата за биомедицинску употребу од групе аутора са пројекта Војкан Лазић, Ребека Рудолф и Карло Т. Раић са ISSN бројем 2192-1091
  2. Резултати истраживања биће објављени у раду под називом Антимикробске и механичке особине новог акрилата са наночестицама злата за зубне протезе и епитезе који ће бити објављен у СЦИ часопису.

У плану је одржавање конференције на којој ће бити изложени резултати досадашњег истраживања као и план за даље истраживање на GOLD-GER пројекту.

Dental Gold Alloys and Gold Nanoparticles for Biomedical Applications

Authors:

(view affiliations)

  • Offers a comprehensive overview of the development and use of dental gold alloys
  • Discusses gold nanoparticles as novel materials for biomedical and other health-related applications
  • Features topical literature reviews alongside recent experimental results

Part of the book series: SpringerBriefs in Materials (BRIEFSMATERIALS)

Пројекат ReFEEHS

ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТ: PROCHA – SMA E!13080

КООРДИНАТОР:
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија
Руководилац: Проф.др. Војкан Лазић

ПАРТНЕРИ:

Поморски факултет Универзитета у Подгорици, Црна Гора
Руководилац: Проф.др. Шпиро Ивошевић
Златарна Цеље д.о.о., Београд, Србија
Руководилац: Драгана Стојић, дипл.инг.мет.

Наслов:

Производња и карактеризација материјала са меморисаним обликом за примену у стоматологији и наутици

Сажетак:

Циљ овог пројекта је развој и производња нових материјала са меморисаним обликом (SMM) побољшаних особина биокомпатибилности и отпорности на корозију, са два јединствена ефекта: меморије облика (SME) и псеудо-еластичности (PE) за апликацију у стоматологији и наутици. Технолошки поступци производње, који ће се користити су: континуирано ливење (CC), Rapid solidification (RS) – melt spining и Equal Channel Angular Pressing (ECAP). У том контексту, следи СММ карактеризација конвенционалних особина: тврдоћа, механичке особине: затезна чврстоћа и тестови савијања, идентификација SMM microstructure: оптичка/електронска микроскопија, EDX анализа, одређивање величине зрна AFM методом; идентификација фаза: XRD/EBSD и SMM карактеризација функционалних особина: SME, PE, биокомпатибилност и тестови корозије. Крајњи циљ пројекта је развој оптималног технолошког процеса производње SMM материала и трансфер знања на индустријски ниво. Партнери, који учествују на овом пројекту ће бити саставни део тима, а све у циљу пружања најбоље могуће комбинације научне и технолошке вештине, где је коначан резултат производња SMM и њихова успешна апликација. Подручије примене SMM су стоматологија и наутика, као и у производњи компонената уређаја, који ће имати примену у овим гранама. Географско подручије примене Словенија, Србија и Црна Гора, с обзиром да су чланови тима из тих земаља, земље Дунавског региона и Европе.

Кључне речи: материјалисамеморисанимобликом, производња, карактеризација, стоматологија и наутика

Tittle:

Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics

Abstract:

The aim of this project is the development and production of new materials with Shape Memory Effect (SMM) of improved biocompatibility and corrosion resistance, with two unique effects: Shape Memory (EMS) and Pseudo-Elasticity (PE) for dentistry and nautical applications. The technological production processes to be used are Continuous Casting (CC), Rapid Solidification (RS), melt spinning and Equal Channel Angular Pressing (ECAP), in this context, following the SMM characterization of conventional properties: Hardness, mechanical properties: Tensile and bending tests, identification of SMM microstructure: Optical / electron microscopy, EDX analysis, AFM Grain size determination, Phase identification: XRD / EBSD and SMM characterization of functional properties: SME, PE, biocompatibility and corrosion testing. The ultimate goal of the project is the development of an optimal technological process for the production of SMM materials and knowledge transfer at the industrial level. The partners participating in this project will all be an integral part of the team, in order to provide the best possible combination of scientific and technological skills, where the ultimate result is the production of SMM and their successful application. The areas of application of SMM are dentistry and nautical, as well as in the manufacture of device components that will have application in these branches. The geographical areas of ​​application will be Slovenia, Serbia and Montenegro, given that they are members of the team from these countries, the Danube region and Europe.

Keywords: shapememorymaterials, production, characterization, dentistry and nautics

 

PROJECT MEETINGS: EUREKA PROCHA-SMA E!13080; BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020)

PROJECT MEETINGS:

EUREKA PROCHA-SMA E!13080:

Production and characterisation of shape memory materials

for use in dentistry and nautics (PROCHA – SMA)

BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020):

Development of examination techniques and control of metallic materials on ships

BILATERAL PROJECT: SERBIA- SLOVENIA (2020-2021) – announcement:

Synthesis of PMMA/Au nanoparticles composite and characterisation of their properties.

Date 24.5.2019: 12.00-18.00 pm

DETAILS

 

Пројекат ReFEEHS

http://refeehs.com

 

 

Приступ wеб сервису Lexicomp Online for Dentistry – ReFEEHS Erazmus+ projekat

Уоквиру ReFEEHS Erazmus+ пројекта наставницима, сарадницима и студентима Стоматолошког факултета обезбеђен је трогодишњи приступ Интернет сервису Lexicomp Online for Dentistry. Сервис омогућава корисницима брз приступ разноврсним подацима о лековима у стоматолошкој пракси. Више о сервису можете сазнати на: http://www.wolterskluwercdi.com/online-for-dentistry/.

Податке потребне за конекцију, студенти могу наћина свом налогу студентског сервиса, а наставници и сарадници Стоматолошког факултета ове податке добиће преко е-поште.