Етички одбор

Опште информације и упутство за подношење захтева за одобрење спровођења научно-истраживачке студије

Чланови Етичког одбора 2021-2024.

Проф. др Ивана Радовић, продекан за науку

Проф. др Наташа Николић Јакоба

Проф. др Зоран Мандинић

Проф. др Милан Петровић

Доц. др Катарина Радовић

Проф. др Бојан Јањић

Проф. др Бранислав Глишић

Проф. др Виолета Петровић (доц. др Јелена Нешковић)

Проф. др Маја Милетић

Проф. др Милан Брајовић

Лаици и лица ван факултета:

 • Александра Илић, правник
 • Јелена Шантрић, правник
 • Проф. др Вања Крстић, Факултет ветринарске медицине

Приликом подношења захтева за одобрење спровођења научно-истраживачке студије, истраживачи достављају у форми једног ПДФ документа на е-адресу одговарајућу документацију:

 1. Потписани и датирани захтев за одобрење спровођења научно-истраживачке студије,
 2. Биографију са одабраном библиографијом руководиоца истраживања,
 3. План истраживања,
 4. Евиденциони картон,
 5. Уколико је студијом предвиђено да испитаници попуњавају Упитник, онда приложити и форму Упитника,
 6. Обавештење за испитанике у писаној форми,
 7. Образац за давање писане сагласности испитаника за учешће у истраживању, односнои старатеља / родитеља уколико испитаници не могу самостално дати сагласност.

Документацију у штампаној форми доставити у писарницу Секретаријата факултета, Др Суботића 8.
Захтеви се подносе до првог у месецу.


Клиничка испитивања – основне одреднице и упутства

Кључна питања за процену од стране ЕО- слободни информисани пристанак

Врсте испитивања


Етички одбор

Стоматолошког факултета у Београду

поступа у складу са следећим

прописима:

 1. Закон о здравственој заштити Републике Србије (Сл.гласник РС, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 и 57/11);
 2. Закон о производњи и промету лекова (Сл.гласник РС, бр. 30/10);
 3. Закон о правима пацијената (Сл.гласник РС, бр. 45/13);
 4. Правилник о условима и начину клиничког испитивања лека, поступку и садржају документације за одобрење клиничког испитивања лека (Сл.гласник РС, бр. 64/11);
 5. Смернице добре клиничке праксе  (Сл.гласник РС, бр. 28/08);
 6. Закон о заштити података о личности (Сл.гласник РС, бр. 97/08);
 7. Пословник о раду Етичког одбора СФ;
 8. Статут Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;
 9. Управни одбор за биоетику: Смјернице за чланове Истраживачких етичких повјеренстава (САВЕТ ЕВРОПЕ октобар 2012.);
 10. Закон о добробити животиња  (Сл.гласник РС, бр. 41/09);
 11. Европски кодекс о понашању у истраживању, 10 година Националног комитета за биоетику Србије, Београд 2015. године;
 12. Закон о трансплантацији ћелија и ткива „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009;
 13. Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава „Сл. гласник РС“ бр. 2/2014 и 14/2014 – испр.;
 14. Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести, „Сл. гласник РС“, бр. 8/2015;

Закон о медицинским средствима

23.11.2017

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ