Етички одбор

Опште информације и упутство за подношење захтева за одобрење спровођења научно-истраживачке студије

Чланови Етичког одбора 2018-2021.

 • Проф. др Наташа Николић Јакоба, председник
 • Проф. др Елена Кршљак, заменик председника
 • Проф. др Бранислав Глишић
 • Проф. др Радојица Дражић
 • Проф. др Милан Брајовић
 • Проф. др Ивана Радовић
 • Проф. др Виолета Петровић
 • Проф. др Милан Петровић
 • Проф. др Вања Крстић, Факултет ветеринарске медицине у Београду
 • Проф. др Зоран Мандинић
 • Доц. др Катарина Радовић, секретар Етичког одбора
 • Александра Илић
 • Јелена Шантрић

Приликом подношења захтева за одобрење спровођења научно-истраживачке студије, истраживачи достављају у форми једног ПДФ документа на е-адресу одговарајућу документацију:

 1. Потписани и датирани захтев за одобрење спровођења научно-истраживачке студије,
 2. Биографију са одабраном библиографијом руководиоца истраживања,
 3. План истраживања,
 4. Евиденциони картон,
 5. Уколико је студијом предвиђено да испитаници попуњавају Упитник, онда приложити и форму Упитника,
 6. Обавештење за испитанике у писаној форми,
 7. Образац за давање писане сагласности испитаника за учешће у истраживању, односнои старатеља / родитеља уколико испитаници не могу самостално дати сагласност.

Документацију у штампаној форми доставити у писарницу Секретаријата факултета, Др Суботића 8.
Захтеви се подносе до првог у месецу.


Клиничка испитивања – основне одреднице и упутства

Кључна питања за процену од стране ЕО- слободни информисани пристанак

Врсте испитивања


Етички одбор

Стоматолошког факултета у Београду

поступа у складу са следећим

прописима:

 1. Закон о здравственој заштити Републике Србије (Сл.гласник РС, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 и 57/11);
 2. Закон о производњи и промету лекова (Сл.гласник РС, бр. 30/10);
 3. Закон о правима пацијената (Сл.гласник РС, бр. 45/13);
 4. Правилник о условима и начину клиничког испитивања лека, поступку и садржају документације за одобрење клиничког испитивања лека (Сл.гласник РС, бр. 64/11);
 5. Смернице добре клиничке праксе  (Сл.гласник РС, бр. 28/08);
 6. Закон о заштити података о личности (Сл.гласник РС, бр. 97/08);
 7. Пословник о раду Етичког одбора СФ;
 8. Статут Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;
 9. Управни одбор за биоетику: Смјернице за чланове Истраживачких етичких повјеренстава (САВЕТ ЕВРОПЕ октобар 2012.);
 10. Закон о добробити животиња  (Сл.гласник РС, бр. 41/09);
 11. Европски кодекс о понашању у истраживању, 10 година Националног комитета за биоетику Србије, Београд 2015. године;
 12. Закон о трансплантацији ћелија и ткива “Сл. гласник РС”, бр. 72/2009;
 13. Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава “Сл. гласник РС” бр. 2/2014 и 14/2014 – испр.;
 14. Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести, “Сл. гласник РС”, бр. 8/2015;

Закон о медицинским средствима

23.11.2017

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ