Студент се уписује на студијски програм, који се изводи на Факултету: основне струковне студије Зубни техничар протетичар, интегрисане студије стоматологије и докторске студије

Упис на Факултет врши се на основу заједничког конкурса, који објављује Универзитет.

Конкурс садржи:

  • број студената,
  • услове за упис студената,
  • мерила за утврђивање редоследа кандидата,
  • начин и време полагања испита,
  • рок за упис примљених кандидата и
  • висину школарине коју плаћају студенти чије се образовање не финасира из буџета,

и спроводи га Комисија за спровођење поступка пријемног испита за сваку школску годину, коју именује декан.

У прву годину струковних студија Зубни техничар протетичар може се уписати лице које има завршену средњу зуботехничку школу у четворогодишњем трајању. Кандидат полаже пријемни испит, из наставних предмета Морфологија зуба и Анатомија главе и врата.

У прву годину интегрисаних студија стоматологије може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназију или средњу школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању. Кандидат полаже пријемни испит, из наставних предмета Хемија и Биологија.

Редослед кандидата за упис у прву годину струковних и интегрисаних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

-завршене интегрисане студије стоматологије, и просечном оценом од најмање 8 на основним академским и дипломским академским студијама; или

-завршене интегрисане студије стоматологије, остварене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета;

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама и остварених научних резултата.

На акредитованим студијским програмима континуирано се врши праћење и оцењивање студената током наставе у складу са структуром оцене за сваки предмет која је доступна свима у књизи предмета на сајту Факултета.

Оцењивање студената врши се према унапред донетом распореду, како у предиспитним обавезама тако и на завршном испиту.

Продекан за наставу, наставна комисија и стручна служба редовно припремају анализу проходности и успеха на факултету по наставним предметима и по годинама студија, после сваког испитног рока. Анализа обухвата апсолутну пролазност (број студената који су имали право да полажу испит у односу на број студената који су положили испит)., као и релативну пролазност (однос броја студената који су изашли на испит у односу на број студената који су положили испит).

Студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету, преко легално изабраних студенских представника.