Одлуке о одвијању наставе у школској 2022/23 години

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Настава на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду

Образовање на Стоматолошком факултету у Београду траје више од 70 година, и унутар универзитетског образовања у Србији које има 200-годишњу традицију, развијало се у складу са најбољим европским узорима. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду представља први, а уједно и најстарији стоматолошки факултет на овим просторима, у оквиру чије дуге традиције је едукован велики број стоматолога, магистара и доктора стоматолошких наука, специјалиста из различитих здравствених области стоматологије, оралних хигијеничара и специјалиста доктора стоматологије. Развојем Стоматолошког факултета Универзитета у Београду и квалитетним едуковањем наставног и стручног кадра, стицали су се услови и директно се утицало на развој сродних факултета у региону.

Србија је 2003. године потписала Болоњску декларацију којом је предвиђено успостављање јединственог европског простора високог образовања и увођење једнаких стандарда наставе и оцењивања у европским земљама. Најважнија одредница Болоњског процеса јесте увођење Европског Система Преноса Бодова (ЕСПБ) или European Credit Transfer System (ECTS), чиме се успоставља јединствен систем квантитативног вредновања уложеног рада студента у стицању знања, способности и вештина (исходи учења) предвиђених студијским програмом у целини и сваким појединим предметом у оквиру тог програма.

Основне карактеристике ЕСПБ система:

• студент у просеку ради 40 сати недељно;

• 60 бодова представља квантитативну меру оптерећења просечног студента у једној академској години, односно 30 бодова у једном семестру;

• један бод одговара 25-30 сати рада студента;

• бодови се додељују свакој наставној компоненти студијског програма (предмет, модул, студијски програм, семинарски рад итд);

• бодови нису оцене, нити их замењују.

У периоду од 2007 – 2011 спроведен је први петогодишњи акредитациони поступак, којим високошколске установе у Србији добијају дозволе за рад од стране ресорног министарства. Стоматолошки факултет у Београду је 2008. годинеу првом акредитационом кругу успешно акредитовао четири студијска програма, за чију реализацију је, од стране Националног савета РС и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2013. године добио позитивну оцену, која се односи на екстерну проверу квалитета.

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду је 2013. у другом циклусу акредитације добио уверења о акредитацији следећих студијских програма:

· основних струковних студија,

· интегрисаних академских студија,

· специјалистичких академских студија и

· докторских студија.

Трећи акредитациони циклус обухватио је програме интегрисаних академских студија, основних струковних студија и докторских академских студија.

Студијски програми, посебно студијски програм интегрисаних академских студија на Стоматолошком факултету у Београду резултат су вишегодишњег праћења развоја програма високог образовања, а у складу са препорукама правилника предложеним од стране Комисије за акредитацију, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усвојеним од стране Националног Савета РС, који дефинишу стандарде и поступке за акредитацију студијских програма.

За утврђивање основних принципа на којима треба да се заснивају студије другог степена послужило је неколико докумената које су донела Министарства високог образовања на тлу Европе.

Студијски програм сагласан је са сличним програмима у европском и светском образовном и научном простору.

Студијски програм
 Основнe струковнe студија Зубни техничар – протетичар

Основне струковне студије на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду трају три године, односно шест семестара и имају збир од 180 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра. Студент који заврши овај циклус студија добија звање: струковни зубни протетичар.

Расподела предмета по типовима извршена је на следећи начин:

академско општеобразовни, стручни и стручно апликативни.

Облици наставних активности су: предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, самостални рад, консултације и испити.

Студијски програм
 Интегрисане академске студије

Интегрисане академске студије на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, трају шест школских година, односно 12 семестара, и њиховим завршетком се остварује 360 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра. Интегрисане студије стоматологије представљају интегрисане основне и дипломске академске, односно мастер студије у пољу медицинских наука, област стоматологија, другог нивоа студија.

На овај студијски програм се може уписати 240 студената, и то 220 студената који студирају на српском језику и 20 студената који могу студирати на енглеском језику.

Сврха студијског програма је образовање здравствених стручњака-доктора стоматологије, оспособљених да лече болести уста, зуба и других структура стоматогеног састава, као и превентивно деловање и развијање свести код деце и одраслих из области оралног здравља.

Циљ је стварање пажљивог, образованог, компетентног стоматолога који је способан да:

искористи своје знање и практичне технике у збрињавању пацијента, поседује професионалну одговорност за безбедну и ефикасну бригу о пацијентима и прихвати неопходност сталног професионалног усавршавања.

План и програм треба да:

допринесе схватању и прихватању потребе да стоматолог у сваком тренутку обавља праксу у најбољем интересу пацијената, али и поштовања законске регулативе, омогући студентима стицање клиничке компетентности за рад без супервизије после дипломирања, али у исто време и да им омогући да буду свесни својих могућности да би, по потреби могли да упуте пацијенте одговарајућем лекару специјалисти. Промовише стицање вештине, понашања и професионалних ставова који доприносе ефикаснијој и адекватној интеракцији са пацијентима и колегама и обезбеди базу за ефикасно и дугорочно образовање и професионално усавршавање.

Расподела предмета по типовима је извршена на следећи начин: академско општеобразовни, теоријско методолошки, научно стручни и стручно апликативни.

Облици наставних активности су: предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, самостални истраживачки рад, консултације и испити који се састоје од практичног и усменог за клиничке предмете, као и теста за опште-образовне предмете.

Након завршетка обавеза предвиђених студијским програмом и полагања свих испита, студент приступа изради завршног рада.

Одбраном дипломског рада студент завршава интегрисане студије стоматологије и стиче академско звање доктор стоматологије.

 

Студијски програм
 Докторске академске студије – Базична и клиничка истраживања у стоматологији

Докторске академске студије, које представљају највиши степен едукације. То је трећи циклус који траје најмање 3 године, уз укупни збир од најмање 180 ЕСПБ, уз услов да су претходно завршене интегрисане академске студије. Студент који заврши овај циклус студија добија звање доктор наука, с назнаком области.

За утврђивање основних принципа на којима треба да се заснивају студије другог спетена послужило је неколико докумената које су донела Министарства високог образовања на тлу Европе.

Докторске студије на Стоматолошком факултету у Београду усклађене су са следећим високошколским установама: Универзитет у Барселони (Universitat de Barcelona), Шпанија, ACTA (Academisch Centrum Tandheelhunde Amsterdam), Холандија, и Медицински универзитет у Бечу (Medizinische Universitat Wien).

Овај студијски програм је усклађен са препорукама Асоцијације за стоматолошку асоцијацију Европе (АДЕЕ-www.adee.org).

Одлука Наставно-научног већа о замрзавању статуса специјалистичких струковних студија Орална хигијена и специјалистичких академских студија Стоматологија до краја акредитационог периода

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


ШКОЛАРИНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ

Вредност 1 кредита у школској 2022/23 години је:

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети III године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети IV године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети V године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети VI године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети III године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

 

Ценовник услуга у Одсеку за наставу

Одлука о висини школарине за 2021/22 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука о висини школарине за 2022/23 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ