Честитка министарке просвете бруцошима и студентима поводом нове академске године

Распоред уписа студената у више године студија за школску 2023/24 годину

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ – календар уписа

Година студијског програма

Датуми уписа  – у термину од 9,30 до 13,00 –

2

14.09.2023

четвртак

18.09.2023

понедељак

20.09.2023

среда

 

3

15.09.2023

петак

19.09.2023

уторак

21.09.2023

четвртак

 

4

14.09.2023

четвртак

19.09.2023

уторак

20.09.2023

среда

 

5

15.09.2023

петак

18.09.2023

понедељак

21.09.2023

четвртак

 

6

12.09.2023

уторак

19.09.2023

уторак

21.09.2023

четвртак

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР  ПРОТЕТИЧАР

Година студијског програма

Датум уписа – у термину од 9,30 до 13,00 –

2, 3

22.09.2023

петак

Студенти су у обавези да поштују предвиђене рокове за упис у школску 2023/2024. годину.

Сви студенти који стекну право уписа у току октобарског испитног рока у обавези су да ОДМАХ након полагања испита изврше упис године у Студентској служби. Студенти који немају пријаву за октобарски рок уписују се од 12. до 15.9.2023. године.

Студенти који не слушају ниједан нови предмет у школској 2023/24. години се уписују: среду 4.10.2023, четвртак 5.10.2023 и петак 6.10.2023. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2022/23 ОСТВАРИЛИ МАЊЕ ОД 37 ЕСПБ, А УПИСУЈУ СЕ У 2023/24 ГОДИНУ

Студенти који су у школској 2023/23. остварили мање од 37 ЕСПБ, а уписују школску 2023/24. годину треба да поднесу молбе за праћење наставе на предметима који у збиру носе минимун 37 ЕСПБ. Факултет ће наставу организовати у складу са постојећим могућностима. Молбе се могу поднети у роковима за упис године коју уписујете, до 13h, на шалтеру године коју уписујете, уз картон за избор предмета и ШВ образац.

Уколико студент није у могућности да прати предвиђене предмете који у збиру имају минимум 37 ЕСПБ, о томе мора да се изјасни и напише молбу за праћење наставе у мањем обиму ЕСПБ за школску 2023/24. Молбе се могу поднети у роковима за упис године коју уписујете, до 13h, на шалтеру године коју уписујете, уз картон за избор предмета и ШВ образац.

Студенти који подносе захтев за упис после предвиђеног рока за упис, плаћају таксу за накнадни упис године, у износу од 3.000 динара, према ценовнику услуга.

Обавештење за упис у више године студија – ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

Поштоване колеге,

Ове школске године, картон за избор предмета које ћете пратити у школској 2023/24 години добијате у Одсеку за наставу, на шалтеру године коју уписујете. Картони су персонализовани и садрже списак предмета и опцију прво/поновно праћење наставе. Молимо Вас да пажљиво попуните  картон и податке евидентирате само у оквиру за то предвиђених поља.

Упис студената у више године студија:

  1. Након септембарског испитног рока у школској 2022/23 години, упис ће трајати од 12. до 15.9.2023. године, од 9.30 до 13h.
  2. За студенте који полажу испите у октобарском испитном року, упис ће се обављати током рока – (одмах по завшеном полагању испита) од 9.30-13h.

За упис је потребно:

– индекс

– 1 ШВ-20 образац

– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте *

*школарина се може платити у 4 рате. Прва рата је фиксна и износи 55.000,00 динара, а преостали део школарине се дели у три једнаке рате.

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– износ од 100 дин. за Каријер центар Универзитета у Београду

– износ од 1500 дин. за заједничке послове Универзитета у Београду (важи за студенте који се не школују на буџету РС.)


Обавештење за упис у више године студија – ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР

УПИС СТУДЕНАТА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА:

  1. Упис ће се обавити 22. 9. 2023. године, од 9.30 до 13h.

За упис је потребно:

– индекс

– 1 ШВ-20 образац

– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте *

*школарина се може платити у 4 рате. Прва рата је фиксна и износи 45.000,00 динара, а преостали део школарине се дели у три једнаке рате.

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– износ од 100 дин. за Каријер центар Универзитета у Београду

– износ од 1500 дин. за заједничке послове Универзитета у Београду (важи за студенте који се не школују на буџету РС.)


ШКОЛАРИНА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 ГОДИНУ

Вредност 1 кредита у школској 2023/24 години је:

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II, III, IV, V, VI године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II и III године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин


Критеријуми за упис у школску 2023/24 годину:

Бирање предмета према броју кредита које је студент остварио у школској 2022/23:

–  ако је остварио од 48 до 60 ЕСПБ, бира предмете до 66 ЕСПБ.

–  ако је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бира од 37 до 60 ЕСПБ

–  ако је остварио мање од 37 ЕСПБ, при упису у школску 2023/24. годину, бира најмање 37 ЕСПБ, а у складу са организационим могућностима Факултета, и то по следећем редоследу:

  1. Одслушане, а неположене предмете
  2. Преостале предмете године студија коју су уписали
  3. Обавезне предмете више године студија
  4. Изборне предмете више године студија

Максималан број ЕСПБ који студент из претходног става може да бира при упису у школску 2023/24. годину, утврђује се у сваком конкретном случају у зависности од техничких могућности Факултета за извођење наставе.

Условљеност при бирању предмета:

–  Студент који није положио све испите прве године, не може да бира предмете треће године студијског програма

–  Студент који није положио све испите друге године, не може да бира предмете четврте године студијског програма

–  Студент који није положио све испите треће године, не може да бира предмете пете године студијског програма

–  Студент који није положио све испите четврте године, не може да бира предмете шесте године студијског програма.

Одлуке о одвијању наставе у школској 2023/24 години

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Термини консултација наставника и сарадника у школској 2023/24 години

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Настава на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду

Образовање на Стоматолошком факултету у Београду траје више од 70 година, и унутар универзитетског образовања у Србији које има 200-годишњу традицију, развијало се у складу са најбољим европским узорима. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду представља први, а уједно и најстарији стоматолошки факултет на овим просторима, у оквиру чије дуге традиције је едукован велики број стоматолога, магистара и доктора стоматолошких наука, специјалиста из различитих здравствених области стоматологије, оралних хигијеничара и специјалиста доктора стоматологије. Развојем Стоматолошког факултета Универзитета у Београду и квалитетним едуковањем наставног и стручног кадра, стицали су се услови и директно се утицало на развој сродних факултета у региону.

Србија је 2003. године потписала Болоњску декларацију којом је предвиђено успостављање јединственог европског простора високог образовања и увођење једнаких стандарда наставе и оцењивања у европским земљама. Најважнија одредница Болоњског процеса јесте увођење Европског Система Преноса Бодова (ЕСПБ) или European Credit Transfer System (ECTS), чиме се успоставља јединствен систем квантитативног вредновања уложеног рада студента у стицању знања, способности и вештина (исходи учења) предвиђених студијским програмом у целини и сваким појединим предметом у оквиру тог програма.

Основне карактеристике ЕСПБ система:

• студент у просеку ради 40 сати недељно;

• 60 бодова представља квантитативну меру оптерећења просечног студента у једној академској години, односно 30 бодова у једном семестру;

• један бод одговара 25-30 сати рада студента;

• бодови се додељују свакој наставној компоненти студијског програма (предмет, модул, студијски програм, семинарски рад итд);

• бодови нису оцене, нити их замењују.

У периоду од 2007 – 2011 спроведен је први петогодишњи акредитациони поступак, којим високошколске установе у Србији добијају дозволе за рад од стране ресорног министарства. Стоматолошки факултет у Београду је 2008. годинеу првом акредитационом кругу успешно акредитовао четири студијска програма, за чију реализацију је, од стране Националног савета РС и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2013. године добио позитивну оцену, која се односи на екстерну проверу квалитета.

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду је 2013. у другом циклусу акредитације добио уверења о акредитацији следећих студијских програма:

· основних струковних студија,

· интегрисаних академских студија,

· специјалистичких академских студија и

· докторских студија.

Трећи акредитациони циклус обухватио је програме интегрисаних академских студија, основних струковних студија и докторских академских студија.

Студијски програми, посебно студијски програм интегрисаних академских студија на Стоматолошком факултету у Београду резултат су вишегодишњег праћења развоја програма високог образовања, а у складу са препорукама правилника предложеним од стране Комисије за акредитацију, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усвојеним од стране Националног Савета РС, који дефинишу стандарде и поступке за акредитацију студијских програма.

За утврђивање основних принципа на којима треба да се заснивају студије другог степена послужило је неколико докумената које су донела Министарства високог образовања на тлу Европе.

Студијски програм сагласан је са сличним програмима у европском и светском образовном и научном простору.

Студијски програм
 Основнe струковнe студија Зубни техничар – протетичар

Основне струковне студије на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду трају три године, односно шест семестара и имају збир од 180 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра. Студент који заврши овај циклус студија добија звање: струковни зубни протетичар.

Расподела предмета по типовима извршена је на следећи начин:

академско општеобразовни, стручни и стручно апликативни.

Облици наставних активности су: предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, самостални рад, консултације и испити.

Студијски програм
 Интегрисане академске студије

Интегрисане академске студије на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, трају шест школских година, односно 12 семестара, и њиховим завршетком се остварује 360 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра. Интегрисане студије стоматологије представљају интегрисане основне и дипломске академске, односно мастер студије у пољу медицинских наука, област стоматологија, другог нивоа студија.

На овај студијски програм се може уписати 240 студената, и то 220 студената који студирају на српском језику и 20 студената који могу студирати на енглеском језику.

Сврха студијског програма је образовање здравствених стручњака-доктора стоматологије, оспособљених да лече болести уста, зуба и других структура стоматогеног састава, као и превентивно деловање и развијање свести код деце и одраслих из области оралног здравља.

Циљ је стварање пажљивог, образованог, компетентног стоматолога који је способан да:

искористи своје знање и практичне технике у збрињавању пацијента, поседује професионалну одговорност за безбедну и ефикасну бригу о пацијентима и прихвати неопходност сталног професионалног усавршавања.

План и програм треба да:

допринесе схватању и прихватању потребе да стоматолог у сваком тренутку обавља праксу у најбољем интересу пацијената, али и поштовања законске регулативе, омогући студентима стицање клиничке компетентности за рад без супервизије после дипломирања, али у исто време и да им омогући да буду свесни својих могућности да би, по потреби могли да упуте пацијенте одговарајућем лекару специјалисти. Промовише стицање вештине, понашања и професионалних ставова који доприносе ефикаснијој и адекватној интеракцији са пацијентима и колегама и обезбеди базу за ефикасно и дугорочно образовање и професионално усавршавање.

Расподела предмета по типовима је извршена на следећи начин: академско општеобразовни, теоријско методолошки, научно стручни и стручно апликативни.

Облици наставних активности су: предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, самостални истраживачки рад, консултације и испити који се састоје од практичног и усменог за клиничке предмете, као и теста за опште-образовне предмете.

Након завршетка обавеза предвиђених студијским програмом и полагања свих испита, студент приступа изради завршног рада.

Одбраном дипломског рада студент завршава интегрисане студије стоматологије и стиче академско звање доктор стоматологије.

 

Студијски програм
 Докторске академске студије – Базична и клиничка истраживања у стоматологији

Докторске академске студије, које представљају највиши степен едукације. То је трећи циклус који траје најмање 3 године, уз укупни збир од најмање 180 ЕСПБ, уз услов да су претходно завршене интегрисане академске студије. Студент који заврши овај циклус студија добија звање доктор наука, с назнаком области.

За утврђивање основних принципа на којима треба да се заснивају студије другог спетена послужило је неколико докумената које су донела Министарства високог образовања на тлу Европе.

Докторске студије на Стоматолошком факултету у Београду усклађене су са следећим високошколским установама: Универзитет у Барселони (Universitat de Barcelona), Шпанија, ACTA (Academisch Centrum Tandheelhunde Amsterdam), Холандија, и Медицински универзитет у Бечу (Medizinische Universitat Wien).

Овај студијски програм је усклађен са препорукама Асоцијације за стоматолошку асоцијацију Европе (АДЕЕ-www.adee.org).


ШКОЛАРИНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ

Вредност 1 кредита у школској 2022/23 години је:

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети III године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети IV године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети V године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

Предмети VI године

Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Предмети I године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети II године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

Предмети III године

Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин

 

Ценовник услуга у Одсеку за наставу

Одлука о висини школарине за 2021/22 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука о висини школарине за 2022/23 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ