Уверење о акредитацији студијског програма Интегрисаних студија стоматологије – настава на српском и енглеском језику

21.06.2013
ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

26.6.2020

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Уводне напомене

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду представља високошколску установу која се више од шездесет пет година бави реализацијом више студијских програма од којих се интегрисане студије стоматологије убрајају у једне од најбољих европских студијских програма за стицање знања и звања стоматолога.
Досадашње искуство из претходно актредитованог студијског програма интегрисаних студија, као и критичка анализа остварених резултата утицала је на неопходност измена и потребу акредитације новог програма што се на Стоматолошком факултету понавља већ више деценија.
Интегрисане студије стоматологије представљају интегрисане основне и дипломске академске студије у пољу медициснких наука, област стоматологија, другог нивоа студија.
Ове студије трају 6 школских година, чијим се завршетком остварује 360 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра.
Завршетком ових студија студент стиче стручни назив Доктор стоматологије.
На овај студијски програм се може уписати 240 студената, и то 220 студената који студирају на српском језику и 20 студената који могу студирати на енглеском језику.
Сврха студијског програма је образовање здравствених стручњака-доктора стоматологије, оспособљених да лече болести уста, зуба и других структура стоматогеног састава, као и превентивно деловање и развијање свести код деце и одраслих из области оралног здравља.
Циљ је стварање пажљивог, образованог, компетентног стоматолога који је способан да:
· искористи своје знање и практичне технике у збрињавању пацијента
· прихвати професионалну одговорност за безбедну и ефикасну бригу о пацијентима,
· прихвати неопходност сталног професионалног усавршавања.

План и програм треба да:

· допринесе схватању и прихватању потребе да стоматолог у сваком тренутку обавља праксу у најбољем интересу пацијената, али и поштовања законске регулативе
· омогући студентима стицање клиничке компетентности за рад без супервизије после дипломирања, али у исто време и да им омогући да буду свесни својих могућности да би, по потреби могли да упуте пацијенте одговарајућем лекару специјалисти
· промовише стицање вештине, понашања и професионалних ставова који доприносе ефикаснијој и адекватној интеракцији са пацијентима и колегама
· обезбеди базу за ефикасно и дугорочно образовање и професионално усавршавање.

У прву годину може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и то гимназију или средњу школу медицинског усмерења.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија из става 1. овог члана полаже пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности .
Пријемни испит се полаже из наставних предмета Хемија и Биологија.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.
На основу мерила из става 3. овог члана, Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата.
На прву годину интегрисаних студија стоматологије може се без пријемног испита уписати:
-лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена академских студија;
-студент друге године медицинског факултета, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова ;
-лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент.
Правилником о правилима и режиму студија, утврђују се услови и начин признавања положених испита, односно ЕСПБ бодова, на другим факултетима.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Факултет, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
У току наставе провера знања се врши путем колоквијума и семинара, а испит се састоји из практичног и усменог дела-испити из предмета који имају практичну и теоријску наставу. Испити који немају практичну наставу полажу се само усмено, односно путем теста.

 

Упутство за коришћење студентских сервиса и плаћање школарине и испита који се пријављују више од 3 пута или након истека апсолвентског стажа

Факултет је својим студентима омогућио коришћење студентских сервиса, преко којих можете пријавити испите, имати увид у податке везане за упис, матичне податке и друго. Тиме се знатно скраћује време које студент мора да одвоји на пријављивање испита, које сада можете пријавити са било ког рачунара који има интернет конекцију. Студентским сервисима можете приступити ОВДЕ Упутство за коришћење можете преузети ОВДЕ
Од школске 2013/14 године, студенти могу да изврше електронске уплате за школарину и испите које пријављују преко три пута, чиме се битно скраћује и поједностављује цео поступак. Пример уплатнице и позив на број за студент може видети на свом налогу на СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА.

Упутство за плаћање погледајте ОВДЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – списак одговорних наставника на предметима

школска 2020/21

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Анатомија

проф. др Динка Муцић

ОБАВЕЗНИ

Општа и орална хистологија и ембриологија

проф.др Весна Даниловић

ОБАВЕЗНИ

Општа и орална биохемија

проф. др Иван Дожић

ОБАВЕЗНИ

Хумана генетика/Биологија са хуманом генетиком

проф. др Јелена Милашин

ОБАВЕЗНИ

Енглески језик

доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

ОБАВЕЗНИ

Дентална анатомија – СТ13

проф. др Раде Живковић

ОБАВЕЗНИ

Информатика у стоматологији – СТ13

проф. др Биљана Миличић

ИЗБОРНИ

Биомеханика у стоматологији – СТ13

доц. др Ђ. Стратимировић*

ИЗБОРНИ

Увод у експеримент и лабораторију – СТ13

доц. др Ђ. Стратимировић *

ИЗБОРНИ

Енглески језик 1 – СТ13

доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

ИЗБОРНИ

Орална хигијена – СТ13

проф. др Оливера Јовичић

ИЗБОРНИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1. ГОДИНЕ – СТ20

група изборних предмета

Шифра

ПРЕДМЕТ

Наставник

 
 
 

1

И_1_01

Енглески језик за академске сврхе

Доц. др Ирена Алексић

 

1

И_1_03

Хистолошка радионица: ткива и органи орофацијалног система

Проф. др Весна Даниловић

 

1

И_1_06

Биологија матичних ћелија

Проф. др Јелена Милашин

 

2

И_1_09

Примена информационих технологија у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

 

2

И_1_04

Неурохистологија

Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић

 

2

И_1_15

Утицај оралног здравља на квалитет живота

Проф. др Светлана Јовановић

 

3

И_1_11

Социјална медицина и епидемиологија

Проф. др Светлана Јовановић

 

3

И_1_08

Методе молекуларне биологије у стоматологији

Проф. др Бранка Поповић

 

3

И_1_20

Биохемијске карактеристике оралне пеликле

Проф. др Иван Дожић

 

4

И_1_16

Хистолошке технике

Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић

 

4

И_1_02

Енглески језик у стоматологији (напредни ниво)

Доц. др Ирена Алексић

 

4

И_1_17

Генска терапија-принципи и примена

Проф. др Јелена Милашин

 

5

И_1_13

Медицинска екологија

Проф. др Светлана Јовановић

 

5

И_1_10

Основи биомеханике у стоматологији

Доц. др Ђорђе Стратимировић

 

5

И_1_19

Вирусна онкогенеза

Проф. др Јелена Милашин

 

6

И_1_21

Ергономија у стоматологији

Проф. др Срђан Поштић

 

6

И_1_07

Генотоксичност мутагена присутних у храни, ваздуху и води

Проф. др Бранка Поповић

 

6

И_1_12

Биохемија коштаног ткива

Проф. др Иван Дожић

 

7

И_1_14

Исхрана и орално здравље

Проф. др Светлана Јовановић

 

7

И_1_05

Механизми настанка развојних аномалија

Доц. др Сања Милутиновић Смиљанић

 

7

И_1_18

Генетичка основа најучесталијих болести човека

Проф. др Бранка Поповић

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Општа и орална физиологија

проф. др Елена Кршљак

ОБАВЕЗНИ

Општа и орална патологија

проф. др Звездана Тепавчевић

ОБАВЕЗНИ

Превентивна стоматологија

проф. др Зоран Мандинић

ОБАВЕЗНИ

Микробиологија и имунологија

проф. др Душан Павлица

ОБАВЕЗНИ

Патофизиологија

проф. др Маја Милетић

ОБАВЕЗНИ

Стоматолошки материјали

проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

ОБАВЕЗНИ

Гнатологија

проф. др Слободан Додић

ОБАВЕЗНИ

Биостатистика у стоматологији

проф. др Биљана Миличић

ИЗБОРНИ

Медицинска екологија

проф. др Светлана Јовановић*

ИЗБОРНИ

Енглески језик 2

доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

ИЗБОРНИ

Менаџмент у стоматологији

проф. др Светлана Јовановић

ИЗБОРНИ

Основни принципи стоматолошке праксе

проф. др Ивица Станчић*

ИЗБОРНИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Стоматолошка протетика – претклиника

проф. др Ивица Станчић

ОБАВЕЗНИ

Болести зуба – претклиника

проф. др Мирјана Вујашковић

ОБАВЕЗНИ

Општа хирургија

проф. др Бојан Ковачевић

ОБАВЕЗНИ

Интерна медицина

проф. др Милан Брајовић

ОБАВЕЗНИ

Основи клиничке радиологије

проф. др Биљана Марковић Васиљковић

ОБАВЕЗНИ

Стоматолошка фармакологија

проф. др Јелена Рогановић

ОБАВЕЗНИ

Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије

проф. др Радојица Дражић

ОБАВЕЗНИ

Јавно здравље

проф. др Светлана Јовановић

ОБАВЕЗНИ

Неуропсихијатрија

 

ИЗБОРНИ

Офталмологија

доц. др Весна Јовановић

ИЗБОРНИ

Инфективне болести

доц. др Ивана Милошевић

ИЗБОРНИ

Основи научноистраживачког рада

проф. др Александра Милић Лемић*

ИЗБОРНИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Орална хирургија

доц. др Бојан Јањић

ОБАВЕЗНИ

Рестауративна одонтологија

проф. др Весна Милетић до 31.1.2021. год.

проф. др Југослав Илић за период 1.2-30.9.2021. год.

ОБАВЕЗНИ

Мобилна стоматолошка протетика

проф. др Александра Милић Лемић

ОБАВЕЗНИ

Орална медицина

проф. др Саша Чакић

ОБАВЕЗНИ

Претклиничка ендодонција

проф. др Невенка Теодоровић

ОБАВЕЗНИ

Геростоматологија

проф. др Љиљана Тихачек Шојић*

ИЗБОРНИ

Пацијенти ризика

проф. др Саша Чакић

ИЗБОРНИ

Стоматолошка заштита

проф. др Тамара Перић

ИЗБОРНИ

Клиничка гнатологија

проф. др Слободан Додић

ИЗБОРНИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Дечја стоматологија

проф. др Зоран Вулићевић

ОБАВЕЗНИ

Ортопедија вилица

проф. др Ненад Недељковић

ОБАВЕЗНИ

Фиксна стоматолошка протетика

проф. др Александар Тодоровић

ОБАВЕЗНИ

Основи пародонтологије

проф. др Зоран Алексић

ОБАВЕЗНИ

Ендодонција

проф. др Славољуб Живковић

ОБАВЕЗНИ

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама

проф. др Дејан Марковић

ИЗБОРНИ

Епидемиологија обољења пародонцијума

проф. др Саша Јанковић*

ИЗБОРНИ

Прехируршка ортодонтска терапија

проф. др Ивана Шћепан*

ИЗБОРНИ

Компјутеризована стоматологија

проф. др Александар Тодоровић

ИЗБОРНИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Максилофацијална хирургија

доц. др Зоран Јездић

ОБАВЕЗНИ

Оториноларингологија

проф. др Раде Косановић

ОБАВЕЗНИ

Форензичка медицина и медицинско право

проф. др Драгана Пузовић

ОБАВЕЗНИ

БЛОК: Рестауративна стоматологија

проф. др Мирослав Андрић*

ОБАВЕЗНИ

БЛОК: Педодонција

проф. др Вања Петровић*

ОБАВЕЗНИ

Клиничка пародонтологија

проф. др Зоран Алексић

ОБАВЕЗНИ

Имплантологија

проф. др Саша Јанковић

ОБАВЕЗНИ

Ургентна стања у стоматологији

проф. др Љиљана Стојчев Стајчић

ИЗБОРНИ

Фиксна ортодонција

проф. др Љиљана Стојановић

ИЗБОРНИ

Радиологија

проф. др Биљана Марковић Васиљковић

ИЗБОРНИ

Ранг-листе за упис у школску 2021/22 годину

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2010

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2011

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2013

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2014

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2015

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2016

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2017

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2018

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2019

Ранг листа за упис у школску 2021/22 годину – генерација 2020