Уверење о акредитацији студијског програма Интегрисаних студија стоматологије – настава на српском и енглеском језику

21.06.2013
ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

26.6.2020

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Уводне напомене

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду представља високошколску установу која се више од шездесет пет година бави реализацијом више студијских програма од којих се интегрисане студије стоматологије убрајају у једне од најбољих европских студијских програма за стицање знања и звања стоматолога.
Досадашње искуство из претходно актредитованог студијског програма интегрисаних студија, као и критичка анализа остварених резултата утицала је на неопходност измена и потребу акредитације новог програма што се на Стоматолошком факултету понавља већ више деценија.
Интегрисане студије стоматологије представљају интегрисане основне и дипломске академске студије у пољу медициснких наука, област стоматологија, другог нивоа студија.
Ове студије трају 6 школских година, чијим се завршетком остварује 360 ЕСПБ. Школска година је подељена у два семестра.
Завршетком ових студија студент стиче стручни назив Доктор стоматологије.
На овај студијски програм се може уписати 240 студената, и то 220 студената који студирају на српском језику и 20 студената који могу студирати на енглеском језику.
Сврха студијског програма је образовање здравствених стручњака-доктора стоматологије, оспособљених да лече болести уста, зуба и других структура стоматогеног састава, као и превентивно деловање и развијање свести код деце и одраслих из области оралног здравља.
Циљ је стварање пажљивог, образованог, компетентног стоматолога који је способан да:
· искористи своје знање и практичне технике у збрињавању пацијента
· прихвати професионалну одговорност за безбедну и ефикасну бригу о пацијентима,
· прихвати неопходност сталног професионалног усавршавања.

План и програм треба да:

· допринесе схватању и прихватању потребе да стоматолог у сваком тренутку обавља праксу у најбољем интересу пацијената, али и поштовања законске регулативе
· омогући студентима стицање клиничке компетентности за рад без супервизије после дипломирања, али у исто време и да им омогући да буду свесни својих могућности да би, по потреби могли да упуте пацијенте одговарајућем лекару специјалисти
· промовише стицање вештине, понашања и професионалних ставова који доприносе ефикаснијој и адекватној интеракцији са пацијентима и колегама
· обезбеди базу за ефикасно и дугорочно образовање и професионално усавршавање.

У прву годину може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и то гимназију или средњу школу медицинског усмерења.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија из става 1. овог члана полаже пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности .
Пријемни испит се полаже из наставних предмета Хемија и Биологија.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.
На основу мерила из става 3. овог члана, Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата.
На прву годину интегрисаних студија стоматологије може се без пријемног испита уписати:
-лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена академских студија;
-студент друге године медицинског факултета, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова ;
-лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент.
Правилником о правилима и режиму студија, утврђују се услови и начин признавања положених испита, односно ЕСПБ бодова, на другим факултетима.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Факултет, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
У току наставе провера знања се врши путем колоквијума и семинара, а испит се састоји из практичног и усменог дела-испити из предмета који имају практичну и теоријску наставу. Испити који немају практичну наставу полажу се само усмено, односно путем теста.

 

Упутство за коришћење студентских сервиса и плаћање школарине и испита који се пријављују више од 3 пута или након истека апсолвентског стажа

Факултет је својим студентима омогућио коришћење студентских сервиса, преко којих можете пријавити испите, имати увид у податке везане за упис, матичне податке и друго. Тиме се знатно скраћује време које студент мора да одвоји на пријављивање испита, које сада можете пријавити са било ког рачунара који има интернет конекцију. Студентским сервисима можете приступити ОВДЕ Упутство за коришћење можете преузети ОВДЕ
Од школске 2013/14 године, студенти могу да изврше електронске уплате за школарину и испите које пријављују преко три пута, чиме се битно скраћује и поједностављује цео поступак. Пример уплатнице и позив на број за студент може видети на свом налогу на СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА.

Упутство за плаћање погледајте ОВДЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – списак одговорних наставника на предметима

од школске 2021/22

наставни план

статус

Наставни предмет

Шеф предмета/Одговорни наставник

СТ13

О

Aнатомија

Доц. др Александра Дожић

СТ20

О

Aнатомија

Доц. др Александра Дожић

СТ13

О

Општа и орална хистологија и ембриологија

Проф.др Весна Даниловић

СТ20

О

Општа и орална хистологија и ембриологија

Проф.др Весна Даниловић

СТ13

О

Општа и орална биохемија

Проф. др Татјана Голдбергер

СТ20

О

Општа и орална биохемија

Проф. др Татјана Голдбергер

СТ13

О

Хумана генетика

Проф. др др Јелена Милашин

СТ20

О

Биологија са хуманом генетиком

Проф. Бранка Поповић

СТ20

О

Енглески језик

Доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

СТ13

О

Дентална анатомија

Проф. др Раде Живковић

СТ13

И

Информатика у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

СТ13

И

Биомеханика у стоматологији

Доц. др Ђ. Стратимировић

СТ13

И

Увод у експеримент и лабораторију

Доц. др Ђ. Стратимировић

СТ13

И

Енглески језик 1

Доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

СТ13

И

Орална хигијена

Проф. др Оливера Јовичић

СТ20

И

Енглески језик за академске сврхе

Доц. др Ирена Алексић

СТ20

И

Хистолошка радионица: ткива и органи орофацијалног система

Проф. др Весна Даниловић

СТ20

И

Биологија матичних ћелија

Проф. др Јелена Милашин

СТ20

И

Примена информационих технологија у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

СТ20

И

Неурохистологија

Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић

СТ20

И

Утицај оралног здравља на квалитет живота

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

Социјална медицина и епидемиологија

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

Методе молекуларне биологије у стоматологији

Проф. др Бранка Поповић

СТ20

И

Биохемијске карактеристике оралне пеликле

Проф. др Иван Дожић

СТ20

И

Хистолошке технике

Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић

СТ20

И

Енглески језик у стоматологији (напредни ниво)

Доц. др Ирена Алексић

СТ20

И

Генска терапија-принципи и примена

Проф. др Јелена Милашин

СТ20

И

Медицинска екологија

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

Основи биомеханике у стоматологији

Доц. др Ђорђе Стратимировић

СТ20

И

Вирусна онкогенеза

Проф. др Јелена Милашин

СТ20

И

Ергономија у стоматологији

Проф. др Срђан Поштић

СТ20

И

Генотоксичност мутагена присутних у храни, ваздуху и води

Проф. др Бранка Поповић

СТ20

И

Биохемија коштаног ткива

Проф. др Иван Дожић

СТ20

И

Исхрана и орално здравље

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

Механизми настанка развојних аномалија

Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић

СТ20

И

Генетичка основа најучесталијих болести човека

Проф. др Бранка Поповић

наставни план

статус

година

предмет

одговорни наставник

СТ13

О

2

Општа и орална физиологија

Проф. др Елена Кршљак

СТ20

О

2

Општа и орална физиологија

Проф. др Гаврило Брајовић

СТ13

О

2

Општа и орална патологија

Доц. др Бранко Дожић

СТ20

О

2

Општа и орална патологија

Доц. др Бранко Дожић

СТ13

О

2

Превентивна стоматологија

Проф. др Зоран Мандинић

СТ20

О

2

Превентивна стоматологија

Проф. др Зоран Мандинић

СТ20

О

2

Дентална морфологија са основама гнатологије

Проф. др Раде Живковић

СТ20

О

2

Јавно здравље

Проф. др Светлана Јовановић

СТ13

О

3

Јавно здравље

Проф. др Светлана Јовановић

СТ13

О

2

Микробиологија и имунологија

Проф. др Душан Павлица

СТ20

О

2

Микробиологија и имунологија

Проф. др Душан Павлица

СТ13

О

2

Патофизиологија

Проф. др Маја Милетић

СТ13

О

2

Стоматолошки материјали

Проф. др Александра Милић-Лемић

СТ13

О

2

Гнатологија

Проф. др Слободан Додић

СТ13

И

2

Биостатистика у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

СТ13

И

2

Медицинска екологија

Проф. др Светлана Јовановић

СТ13

И

2

Енглески језик 2

Доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

СТ13

И

2

Менаџмент у стоматологији

Проф. др Светлана Јовановић

СТ13

И

2

Основни принципи стоматолошке праксе

Проф. др Ивица Станчић

СТ20

И

2

Средства за оралну хигијену

Проф. др Оливера Јовичић

СТ20

И

2

Орална хомеостаза

Доц. др Марија Милић

СТ20

И

2

Физиологија коштаног ткива

Проф. др Гаврило Брајовић

СТ20

И

2

Лабораторијска дијагностика тумора орофацијалне регије

Проф. др Звездана Тепавчевић

СТ20

И

2

Туморски маркери

Проф. др Бранко Дожић

СТ20

И

2

Биостатистика у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

СТ20

И

2

Менаџмент у стоматологији

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

2

Штетне навике и орално здравље

Проф. др Светлана Јовановић

СТ20

И

2

Микробиолошки аспекти превенције инфекција у стоматолошкој пракси

Проф. др Душан Павлица

СТ20

И

2

Биофилм у стоматологији и медицини

Проф. др Милена Радуновић

СТ20

И

2

Информатика у стоматологији

Проф. др Биљана Миличић

СТ20

И

2

Физичке основе стоматолошких материјала

Проф. др Ђорђе Стратимировић

СТ20

И

2

Биофизика у стоматологији

Проф. др Ђорђе Стратимировић

СТ20

И

2

Вирусне инфекције од значаја за стоматолошку праксу

Проф. др Душан Павлица

СТ20

И

2

Микробиолошка дијагностика инфекција орофарингеалне регије

Доц. др Милена Радуновић

СТ20

И

2

Концепт персонализоване медицине у стоматологији

Проф. др Јелена Рогановић

СТ20

И

2

Компаративна дентална анатомија

Проф. др Раде Живковић

наставни план

статус

година

предмет

одговорни наставник

СТ13

О

3

Стоматолошка протетика – претклиника

Проф. др Ивица Станчић

СТ13

О

3

Болести зуба – претклиника

Доц. др Вања Опачић Галић

СТ13

О

3

Општа хирургија

Проф. др Бојан Ковачевић

СТ13

О

3

Интерна медицина

Проф. др Милан Брајовић

СТ13

О

3

Основи клиничке радиологије

Проф. др Биљана Марковић Васиљковић

СТ13

О

3

Стоматолошка фармакологија

Проф. др Јелена Рогановић

СТ13

О

3

Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије

Проф. др Бојан Гачић

СТ13

И

3

Офталмологија*

Доц. др Весна Јовановић

СТ13

И

3

Инфективне болести *

Проф. др Ивана Милошевић

СТ13

И

3

Основи научноистраживачког рада

Проф. др Александра Милић Лемић

СТ20

О

3

Патолошка физиологија

Проф. др Маја Милетић

СТ20

О

3

Претклиничка мобилна протетика

Проф. др Ивица Станчић

СТ20

О

3

Болести зуба претклиника

Доц. др Вања Опачић Галић

СТ20

О

3

Општа хирургија

Проф. др Бојан Ковачевић

СТ20

О

3

Интерна медицина

Проф. др Милан Брајовић

СТ20

О

3

Медицински клинички блок

Доц. др Весна Јовановић

СТ20

О

3

Основи клиничке радиологије

Проф. др Биљана Марковић Васиљковић

СТ20

О

3

Фармакологија у стоматологији

Проф. др Јелена Рогановић

СТ20

И

3

Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива

Проф. др Тамара Перић

СТ20

И

3

Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената

Проф. др Оливера Јовичић

СТ20

И

3

Мере профилаксе у рестауративној стоматологији

Проф. др Јелена Мандић

СТ20

И

3

Физичке основе дијагностичких и терапеутских метода

Доц. др Ђорђе Стратимировић

СТ20

И

3

Пљувачка као дијагностичка течност

Проф. др Татјана Голдбергер

СТ20

И

3

Злоупотреба лекова и стоматолошка пракса

Проф. др Јелена Рогановић

СТ20

И

3

Етиопатогенеза обољења усне дупље

Проф. др Маја Милетић

СТ20

И

3

Молекуларни механизми укључени у патогенезу шока

Проф. др Маја Милетић

СТ20

И

3

Ћелијски и молекуларни механизми у патогенези атеросклерозе

Проф. др Маја Милетић

СТ20

И

3

Ургентна стања у интерној медицини и стоматолошка пракса

Проф. др Милан Брајовић

СТ20

И

3

Системске компликације код инфекција стоматолошке регије

Доц. др Наташа Петровић Станојевић

СТ20

И

3

Хитна стања у општој хирургији

Проф. др Бојан Ковачевић

СТ20

И

3

Интерпретација рендгенске слике

Проф. др Биљана Марковић Васиљковић

СТ20

И

3

Дентална биомеханика

Проф. др Александра Милић Лемић

СТ20

И

3

Вештина комуникације у стоматолошкој пракси

Проф. др Ивица Станчић

СТ20

И

3

Професионална етика у стоматологији

Доц. др Катарина Радовић

СТ20

И

3

Дентална фотографија

Проф. др Александар Тодоровић

СТ20

И

3

Боја у стоматологији

Доц. др Бранка Трифковић

наставни план

статус

година

предмет

одговорни наставник

СТ20

О

4

Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије

Проф. др Бојан Гачић

СТ20

О

4

Рестауративна одонтологија

Проф. др Југослав Илић

СТ20

О

4

Мобилна стоматолошка протетика

Проф. др Александра Милић Лемић

СТ20

О

4

Претклиничка фиксна протетика

Проф. др Александар Тодоровић

СТ20

О

4

Орална медицина

Проф. др Саша Чакић

СТ20

О

4

Претклиничка  пародонтологија

Проф. др Зоран Алексић

СТ20

О

4

Претклиничка ендодонција

Доц. др Катарина Бељић Ивановић

СТ20

И

4

Материјали за естетске директне испуне у рестауративној стоматологији

Доц. др Драгица Манојловић

СТ20

И

4

Дисколорације виталних зуба

Доц. др Татјана Савић Станковић

СТ20

И

4

Минимално инвазивна кариологија

Проф. др Зоран Вулићевић

СТ20

И

4

Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима

доц. др Милош Белоица

СТ20

И

4

Биохемија телесних течности

Проф. др Татјана Голдбергер

СТ20

И

4

Клинички значај топографске анатомије главе и врата

Доц. др Дејан Ћетковић

СТ20

И

4

Клинички значај кранијалних живаца

Доц. др Александра Дожић

СТ20

И

4

Превенција малигних тумора главе и врата

Проф . др Драго Јеловац

СТ20

И

4

Антибиотска профилакса код ризичних пацијената

Проф. др Милан Петровић

СТ20

И

4

Седација у амбулантној стоматолошкој пракси

Проф. др Божидар Брковић

СТ20

И

4

Манифестације локалних и системских обољења и стања на пародонцијуму

Проф. др Наташа Николић Јакоба

СТ20

И

4

Профилакса у савременој терапији пародонцијума

Доц. др Ива Милинковић

СТ20

И

4

Премалигне лезије усне дупље и савремени концепт дијагностике

Проф. др Ана Пуцар

СТ20

И

4

Принципи дијагностике у оралној медицини

Проф. др Саша Чакић

СТ20

И

4

Принципи терапије обољења усне дупље и нежљени ефекти лекова

Проф. др Ана Пуцар

СТ20

И

4

Оралне манифестације аутоимуних болести

Проф. др Милош Хаџи-Михаиловић

СТ20

И

4

Обољења оралне слузнице код имунокомпромитованих пацијената

доц. др Драган Станимировић

СТ20

И

4

Геростоматологија

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

СТ13

О

4

Орална хирургија

Доц. др Бојан Јањић

СТ13

О

4

Рестауративна одонтологија

Проф. др Југослав Илић

СТ13

О

4

Мобилна стоматолошка протетика

Проф. др Александра Милић Лемић

СТ13

О

4

Орална медицина

Проф. др Саша Чакић

СТ13

О

4

Претклиничка ендодонција

оц. др Катарина Бељић

СТ13

И

4

Геростоматологија

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

СТ13

И

4

Пацијенти ризика

Проф. др Саша Чакић

СТ13

И

4

Стоматолошка заштита

Проф. др Тамара Перић

СТ13

И

4

Клиничка гнатологија

Проф. др Слободан Додић

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Дечја стоматологија

проф. др Зоран Вулићевић

ОБАВЕЗНИ

Ортопедија вилица

проф. др Ненад Недељковић

ОБАВЕЗНИ

Фиксна стоматолошка протетика

проф. др Александар Тодоровић

ОБАВЕЗНИ

Основи пародонтологије

проф. др Зоран Алексић

ОБАВЕЗНИ

Ендодонција

проф. др Виолета Петровић

ОБАВЕЗНИ

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама

проф. др Дејан Марковић

ИЗБОРНИ

Епидемиологија обољења пародонцијума

доц. др Ива Милинковић

ИЗБОРНИ

Прехируршка ортодонтска терапија

проф. др Ивана Шћепан*

ИЗБОРНИ

Компјутеризована стоматологија

проф. др Александар Тодоровић

ИЗБОРНИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ШЕФ ПРЕДМЕТА/ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК*

статус предмета

Максилофацијална хирургија

доц. др Зоран Јездић

ОБАВЕЗНИ

Оториноларингологија

проф. др Раде Косановић

ОБАВЕЗНИ

Форензичка медицина и медицинско право

проф. др Драгана Пузовић

ОБАВЕЗНИ

БЛОК: Рестауративна стоматологија

проф. др Мирослав Андрић*

ОБАВЕЗНИ

БЛОК: Педодонција

проф. др Вања Петровић*

ОБАВЕЗНИ

Клиничка пародонтологија

проф. др Зоран Алексић

ОБАВЕЗНИ

Имплантологија

проф. др Алекса Марковић

ОБАВЕЗНИ

Ургентна стања у стоматологији

проф. др Љиљана Стојчев Стајчић

ИЗБОРНИ

Фиксна ортодонција

доц. др Евгенија Марковић

ИЗБОРНИ

Радиологија

проф. др Биљана Марковић Васиљковић

ИЗБОРНИ

Ранг-листе за упис у школску 2023/24 годину

***број поена на ранг листи није исто што и просечна оцена

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2013

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2014

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2015

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2016

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2017

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2018

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2019

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2020

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2021

Ранг листа за упис у школску 2022/23 годину – генерација 2022