Основне струковне студије Орална хигијена

Уверење о акредитацији студијског програма

јул, 2014. године
ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Студијски програм Основне струковне студије Орална хигијена – опште информације

Студијски програм Основне струковне студије Орална хигијена представља основне струковне студије у пољу медициснких наука, област стоматологија, првог нивоа студија. Основне струковне студије за оралне хигијеничаре су студије којима се студенти оспособљавају за рад и примену знања и вештина из области оралне хигијене. Орални хигијеничар не може да ради самостално, већ је део тима који обухвата стоматолога, оралног хигијеничара и стоматолошку сестру, односно зубног техничара.

Ове студије трају три школске године, чијим се завршетком остварује 180 ЕСПБ бодова.

Завршетком ове школе студент стиче стручни назив орални хигијеничар (орал.хиг).

Основне струковне студије за оралне хигијеничаре, може уписати лице које је завршило гимназију или средњу школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.

Сврха студијског програма је да образује стручни кадар који је оспособљен да у оквиру стручног тима спроводи промоцију оралног здравља и помогне пацијенту у одржавању оралне хигијене, као и да примени профилактичке мере.

Студијски програм за Оралне хигијеничаре обезбеђује квалитетно студирање и образовање кадрова здравствене струке, који ће моћи да одговоре изазовима савремене праксе кроз:

• перманентно праћење савремених научних токова и достигнућа и пренос знања студентима кроз савремене наставне планове и програме.

• омогућавање преношења савремених знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским универзитетским центрима, али и прузимање добрих тековина система високог образовања у земљи.

Опис занимања:

Орални хигијеничар, као део стручног тима, асистира приликом спровођења стоматолошких интервенција у оквиру примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, спроводи промоцију оралног здравља, помаже пацијенту приликом одржавања оралне хигијене, примењује профилактичке мере.

Остварење циљева студијског програма – образовање високо стручних кадроова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области стоматологије. Струковно образовни кадар може радити самостално или у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне области:

– прикупљање медицинске и стоматолошке информације и вођење здравствене документације,

– извођење радиографије и метода интраоралнг радиографисања,

– спровођење мера здравственог васпитања у оквиру промоције оралног здравља,

– спровођење свеобухватних мера оралне хигијене усне дупље у складу са планом стручног тима,

– примена профилактичких мера у складу са планом стручног тима,

– постављање привремених испуна и фиксирање привремених круница на претходно припремљеним зубима,

– узимање ситуационих отисака

– припрема радног места, материјала, лекова и пацијента за извођење стоматолошких интервенција

– уколико је потребно, упућује пацијента надлежном специјалисти.

У прву годину може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и то гимназију или средњу школу медицинског усмерења.

Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија, полаже пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности .

Пријемни испит се полаже из наставних предмета Хемија и Биологија.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.

НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОРАЛНА ХИГИЈЕНА – наставни план 2014

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

КЊИГА ПРЕДМЕТА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОРАЛНА ХИГИЈЕНА – наставни план 2014

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одговорни наставници на предметима студијског програма ОСС Орална хигијена, школска 2016/17 година

Руководилац студијског програма проф. др Љиљана Тихачек Шојић

Наставни предмет Одговорни наставник
OH14ERGO Ергономија Вања Петровић
OH14MATE Стоматолошки материјали Весна Медић
OH14ANAT Анатомија са денталном морфологијом Раде Живковић
OH14BIOH Орална биохемија, физиологија и патолошка физиологија Иван Дожић
OH14HIGI Орална хигијена са профилаксом Оливера Јовичић
OH14NEGA Здравствена нега и тимски рад у стоматологији Вања Петровић
OH14ORJZ Стоматолошко јавно здравље Светлана Јовановић
OH14MEDI Медицинско право Драгана Пузовић
OH14LABO Принципи рада у биохемијској лабораторији Иван Дожић
OH14BIOL Биологија ћелије и орална хистологија Бранка Поповић
OH14LSP1 Летња стручна пракса 1 Мирјана Ивановић

II година

Наставни предмет Одговорни наставник
OH14PREV Превентивна стоматологија Зоран Мандинић
OH14INME Општа медицина Милан Брајовић
OH14MIKR Микробиологија са контролом инфекција Душан Павлица
OH14FARM Стоматолошка фармакологија са контролом бола Драгица Стојић
OH14ORME Орална медицина са основама патологије Љиљана Јанковић
OH14RADI Стоматолошка радиологија Зоран Ракочевић
OH14ASEP Асепса и антисепса у стоматологији Александра Милић-Лемић
OH14ZNRD Заштита на раду Војкан Лазић
OH14ISHR Исхрана и орално здравље Иванка Гајић
OH14MENA Организација стоматолошке службе и
менаџмент у стоматологији
Светлана Јовановић
OH14INFO Информатика Ђорђе Стратимировић
OH14LSP2 Летња стручна пракса 2 Мирјана Ивановић

III година

OH14DEST Дечја стоматологија Ивана Радовић
OH14ORAL Орална хирургија Сњежана Чолић
OH14REST Рестауративна одонтологија и ендодонција Невенка Теодоровић
OH14MEEK Медицинска екологија Иванка Гајић
OH14GERO Геронтостоматологија Срђан Поштић
OH14PACI Пацијенти са посебним потребама Југослав Илић
OH14PROT Стоматолошка протетика Александра Милић-Лемић
OH14ORVI Ортопедија вилица Предраг Николић
OH14PARO Пародонтологија Наташа Николић Јакоба
OH14URGE Ургентна стања у стоматологији Љиљана Стојчев Стајчић
OH14LSP3 Летња стручна пракса 3 Мирјана Ивановић