II конкусни рок за упис у I годину Основних струковних студија Зубни техничар протетичар

Академске 2020/21. године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Основних струковних студија Зубни техничар протетичар:

7 самофинасирајућих студента

Посебни услови за упис

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању, и то завршену средњу зуботехничку школу.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета Морфологија зуба и Анатомија (област главе и врата), који се бодују од 0 до 30 бодова по предмету.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис у I годину овог студијског програма утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултатима постигнутих на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину на овом студијском програму.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финасира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Коначна ранг-листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у комплету за пријаву на конкурс – купује се у скриптарници Факултета по цени од 2000,00 динара) и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– лекарско уверење.

– доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 6.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате) на жиро рачун факултета:

бр. 840-1122666-67 позив на број 6000.

Кандидат страни држављанин осим наведених докумената приликом пријаве на конкурс, подноси и решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању или потврду да је започета нострификација.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Школарина:

за самофинасирајуће студенте држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара,

за студенте стране држављане 5.000,00 евра.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе

– извод из матичне књиге рођених

– оригинал лекарско уверење

– један образац ШВ-20 (добија у скриптарници)

– индекс (може се купити у скриптарници по цени од 1000,00 динара)

– две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (“en face”)

– доказ о уплати школарине (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Кандидат – страни држављанин, осим већ наведених докумената, приликом уписа подноси Решење о нострификикацији дипломе о стеченом средњем образовању и доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Календар активности

  • Основне струковне студије Зубни техничар протетичар

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

2. и 3. септембар

10.00х -13.00х

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе и распоред полагања пријемног испита

3. септембар

у 14.00х

Приговор на оцене из средње школе – Комисији за спровођење конкурса

3. септембар

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

од 13 х до 15.00х

Решење Комисије по приговорима

3. септембар

15.00х

Коначна листа пријављених кандидата

3. септембар

у 15.00х

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

4. септембар

10.00х

Објављивање прелиминарне ранг листе

5. септембар

12.00х

Примедбе на прелиминарну ранг листу Комисији за спровођење пријемног испита

7 септембар

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs до 08.00х

Решење Комисије по приговорима

7. септембар

до 15.00х

Жалбе декану на решење Комисије за спровођење пријемног испита

9 септембар

преко е-маил-а: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

до 15.00х

Декан доноси решења по поднетим жалбама

10 септембар

у 15.00х

Објављивање коначне ранг листе

11. септембар

у 10.00х

УПИС КАНДИДАТА

14. септембар

09.00х до 13.00х

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом COVID 19, све процедуре везане за спровођење пријемног испита могу бити модификоване у складу са препорукама надлежних органа. О свим изменама процедура везаних за пријемни испит, кандидати ће бити благовремено обавештени на сајту Стоматолошког факултета.

ОСС ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа кандидата за упис у I годину школске 2020/21 и упутство за упис

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Упутство за упис – ОСС Зубни техничар протетичар

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 14.9.2020. године, од 9,00 до 13,00

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

  • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

  • извод из матичне књиге рођених
  • лекарско уверење
  • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници)
  • индекс (може се купити у скриптарници)
  • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм
  • доказ о уплати прве рате школарине: 90.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, модел 97, позив на број 44600
  • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (уплатница се добија у скриптарници)
  • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Школарина:

– за студенте држављане Републике Србије 180.000,00 динара

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1500,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарнициФакултета)

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.