Magistri stomatoloških nauka

SPISAK MAGISTARA STOMATOLOŠKIH NAUKA

Prezime i imeDatum odbraneOblastNaslov magistarske teze
1.Đukanović Dragoslav28.10.1968.Bolesti usta„Procena vrednosti hirurškog lečenja parodontopatije”
2.Kandić Dragica25.11.1968.Bolesti zuba„Cink-oksid-eugenol-cement kao sredstvo za punjenje kanala korena”
3.Sokolović Momir28.01.1969.Stomatološka hirurgija„Hirurško lečenje hroničnih periapeksnih procesa”
4.Laks Tibor19.01.1970.Bolesti usta„Citološka ispitivanja oralne sluzokože pod biološkim i patološkim uslovima”
5.Popović Žujić Ivanka09.04.1970.Bolesti usta„Zubni kamenac kao lokalni etiološki faktor parodontopatije”
6.Popović Dušan28.09.1970.Maksilofacijalna hirurgija„Klinička zapažanja o osobinama i delovanju L – askrobinske kiseline kod infekcija i hirurških oboljenja maksilofacijalne hirurgije”
7.Gvozdenović Sedlecki Snežana26.11.1970.Bolesti zuba„Kortikosteroidi i antibiotici kao biološka sredstva primenjeni u endodonciji”
8.Jokimov Slavčo21.05.1971.Klinička protetika„Biološki efekat prisustva totalnih proteza u ustima pacijenata”
9.Kuburović Dragan25.11.1971.Bolesti zuba„Uporedno ispitivanje patohistološkog nalaza i kliničke slike kod obolele pulpe”
10.Milutinović Miroslav24.12.1971.Bolesti usta„Dijagnostički značaj oralne dinije i piroze”
11.Beloica Dragan03.04.1973.Dečja i preventivna stomatologija„Zbrinjavanje preloma II i III klase prednjih zuba dece”
12.Bećir Ljupči16.05.1974.Ortopedija vilica„Uticaj genetskih faktora na razvitak orofacijalnog sisterma”
13.Trifunović Miodrag20.06.1975.Ortopedija vilica„Transverzalni i vertikalni rast lica i vilice kod dece u vreme mlečnih zuba”
14.Vulović Marko26.06.1975.Dečja i preventivna stomatologija„Uticaj dentogene infekcije na reumatsku groznicu u dece”
15.Zelić Obrad18.09.1975.Bolesti usta„Rendgenografski nalaz u progresivnoj parodontopatiji”
16.Šćepanović Ljubomir01.10.1975.Stomatološka protetika„Promene na mastrikatornom aparatu starih osoba i njihov uticaj na sprovođenje protetske terapije”
17.Novak Silva25.12.1975.Bolesti usta„Određivanje učestalosti akrilatne alergije kod dijabetičara”
18.Radlović Smilja26.03.1976.Stomatološka protetika„Gingivalni deo navlake”
19.Ristić Aleksandra22.04.1976.Bolesti zuba„Morfologija bukalnih kanala korena prvog i drugog maksilarnog molara kao i mogućnost pristupa terapiji kao oboljenja pulpe i apeksnog parodontita”
20.Nastić Miodrag26.06.1976.Stomatološka protetika„Uloga metoda premeravanja lica u određivanju vertikalne dimenzije okluzije”
21.Imeri Rifat01.07.1976.Bolesti usta„Akcidentalna oštećenja parodoncijuma”
22.Todorović Ljubomir02.07.1976.Oralna hirurgija„Kliničko i laboratorijsko ispitivanja interakcije amitriptilina i pojedinih lokalnih anestetičkih rastvora”
23.Dimitrijević Branislav06.01.1977.Stomatološka protetika„Poremećaji govora osoba sa stečenim defektima gornje vilice i mekog nepca i obnova protetskom rekonstrukcijom”
24.Jakšić Nevenka03.02.1977.Ortopedija vilica„Meziodistalni promer stalnih zuba”
25.Kiseri Nehat28.02.1977.Bolesti usta„Epidemiološka istarživanja parodontalnih oboljenja kod čkolske dece”
26.Karahoda Skender15.06.1977.Stomatološka protetika„Patološke promene na tkivima ispod zubnih nadoknada”
27.Glišić Branislava23.06.1977.Stomatološka protetika„Klinička i laboratorijska ispitivanja pokretnih alveolarnih grebenova”
28.Bojović Miodrag27.06.1978.Maksilofacijalna hirurgija„Tegobe i poremećaji funkcije temporomandibularnog zgloba nastali kao posledica akutne traume skeleta lica”
29.Budimir Smiljka29.06.1978.Oralna hirurgija„Varijacije ugla centralnog zraka pri retroalveolarnom snimanju i problemi zaštite od rendgenskog zračenja”
30.Božinić Jasmina21.06.1978.Bolesti usta„Terapija gingivalnih džepova”
31.Babić Mirjana28.06.1978.Dečja i preventivna stomatologija„Prevalencija i vrste fraktura krunica stalnih prednjih zuba u beogradske školske dece”
32.Ursu Ileana18.04.1978.Bolesti usta„Ekstrakorporalne reakcije u dijagnozi oralne alergije”
33.Nikolić Ljubiša19.04.1978.Oftalmologija„Intraoperativne i rane postoperativne komplikacije perforativne keratoplastike”
34.Dergenc Ranko19.06.1978.Otorinolaringologija„Ispitivanje imunoglobulina dece sa hroničnim tonzilitom”
35.Mokranjac Boža19.04.1978.Bolesti usta„Koincidencija kliničkih simptoma i hematogenih promena kod fokalnih bolesnika”
36.Stamenković Dragoslav06.12.1978.Stomatološka protetika„Klinička i eksperimentalna ispitivanja klasičnog sistema retencije i stabilizacije skeletiranih proteza”
37.Kafedžiska Violeta10.01.1979.Oralna hirurgija„Istraživanje koaguluma u rani posle vađenja zuba”
38.Arizanović Jelica12.01.1979.Stomatološka protetika„Zubno-lekarsko zbrinjavanje defekata posle operacije velikih cista donje vilica”
39.Arsenijević Vladimir21.02.1979.Bolesti usta„Indikacije i kontraindikacije za gingivektomiju”
40.Petrović Vlastimir23.02.1979.Oralna hirurgija„Istraživanje sadržaja lidokaina u krvi u toku intraoralne anestezije primenom gasne hromatografije”
41.Dukađini Imer23.02.1979.Stomatološka protetika„Stanje orofacijalnog sistema omladine regiona Prištine”
42.Smiljanić Dobrivoje11.05.1979.Bolesti zuba„Stafilokokno kliconoštvo i stomatološka praksa”
43.Leković Vojislav28.06.1979.Bolesti usta„Proveravanje terapijskog efekta kod aftoznih lezija”
44.Pešić Verica29.06.1979.Oralna hirurgija„Zatvaranje svežih oro-antralnih komunikacija zlatnom pločicom”
45.Terzić Branka11.10.1980.Mikrobiologija„Nalaz enterobacteriaceae u usnoj duplji u osobe različitog uzrasta”
46.Škorić Mira23.10.1980.Stomatološka protetika„Ispitivanje fotoluminescencije prirodnih zuba i stomatoloških keramičkih materijala”
47.Ivanović Vladimir18.12.1980.Bolesti zuba„Fizičke karakteristike površinskog sloja kompozitnih materijala različitog sastava”
48.Stefanović Gordana23.12.1980.Fiziologija„Identifikacija i proučavanje serumskih i sekretornih komponenata partoidne pljuvačke”
49.Stojić Dragica27.03.1981.Farmakologija„Uticaj dikloksacilina na digestivni trakt i kardiovaskularni sistem”
50.Cenić Desanka02.04.1981.Patofiziologija„Hemodinamski efekti plućne hipertenzije na levu i sistemske na desnu komoru”
51.Stevanović Radoje26.05.1981.Dečja i preventivna stomatologija„Duboki karijes mlečnih i stalnih zuba u dece”
52.Jaka Ćamilje04.06.1981.Ortopedija vilica„Učestalost ortodontskih nepravilnosti školske dece u SAP Kosovo”
53.Janković Ljiljana18.06.1981.Bolesti usta„Histološke promene gingive kao pesledica imunoloških reakcija”
54.Kipić Jasminka19.06.1981.Bolesti zuba„Određivanje PH pulpe zuba čoveka”
55.Živković Ankica09.07.1981.Bolesti zuba„Geneza pulpe zuba intaktnih i estradiolom tretiranih pacova”
56.Margeta Zvezdana06.07.1981.Oralna hirurgija„Procena oralno-hirurških intervencija u funkciji pola i uzrasta”
57.Dimitrijević Božidar26.11.1981.Bolesti usta„Uticaj jatrogenih faktora na parodoncijum”
58.Hot Ćama07.05.1982.Bolesti zuba„Hronična zapaljenja zuba čoveka”
59.Hodža Veton07.05.1982.Bolesti zuba„Ispitivanje delovanja frakcije ZOOK na pulpu zuba čoveka”
60.Petrović Ljiljana25.05.1982.Farmakologija„Uticaj dihidroergotoksina na agregaciju trombocita i postekstrakciono vreme krvavljenja”
61.Ćulafić Branka31.05.1982.Stomatološka protetika„Ispitivanje debljine cementnog filma ispod livenih krunica”
62.Petrović Smiljka16.12.1982.Ortopedija vilica„Morfološke karakteristike lobanje i lica dece sa cerebralnom paralizom”
63.Lekić Predrag25.12.1982.Dečja i preventivna stomatologija„Epidemiološka i imunološka istraživanja uticaja plaka u etiologiji oboljenja parodoncijuma u dece”
64.Gavrić Miodrag18.01.1983.Maksilofacijalna hirurgija„Uporedna istraživanja primenjenih metoda lečenja kod preloma zigomatičnog kompleksa”
65.Radujković Gordana30.03.1983.Fiziologija„Transport kiseonika u uslovima hronične alveolarne hipoksije i strukturne promene krvnih sudova pluća”
66.Radosavljević Branka17.05.1983.Bolesti zuba„Uticaj životne sredine na kvalitativni sastav i kvantitativnu  zastupljenost mikroorganizama u dentalnom plaku”
67.Gajić Mihajlo23.05.1983.Dečja i preventivna stomatologija„Epidemiološka, klinička i patohistološka istraživanja hroničnih pulpita mlečnih zuba”
68.Stajčić Zoran06.06.1983.Oralna hirurgija„Priprema i obezbeđenje lokalne hemostaze o oralnohirurškom zbrinjavanju obolelih od hemofilije”
69.Vračarić Branimir16.06.1983.Stomatološka protetika„Ispitivanje dejstva sila aksijalnog smera na potporni aparat zuba”
70.Spajić Donfrid Mirjana17.06.1983.Bolesti usta„Uticaj malokluzija na stanje parodoncijuma”
71.Petković Dragoljub03.11.1983.Preventivna i dečja stomatologija„Profilaksa okluzalnog karijesa prvih stalnih molara u dece primenom zalivača fisura”
72.Veljković Sunčica17.01.1984.Bolesti usta„Etiopatogeneza i terapija lezija mekih oralnih tkiva”
73.Abdelrazik Awad Zomluta24.01.1984.Maksilofacijalna hirurgija„Karakteristike mirnodopskih povreda maksilofacijalnog predela vatrenim oružjem”
74.Ristić Nebojša28.06.1984.Bolesti zuba„Imunoglobulini zdrave i obolele pulpe”
75.Kovačević Krsto31.10.1984.Bolesti usta„Slobodni mukogingivalni autotransplantati u terapiji parodontopatije”
76.Stefanović Predrag13.03.1985.Maksilofacijalna hirurgija„Uporedna ispitivanja različitih metoda lečenja kod preloma donje vilice”
77.Vukadinović Miroslav18.06.1985.Maksilofacijalna hirurgija„Klinička i rendgenkraniometrijska procena hirurškog načina lečenje progenije”
78.Obradović Đuričić Kosovka05.07.1985.Stomatološka protetika„Uticaj uslova pripreme na fizičko-mehaničke osobine očvrslog Zn fosfata cementa”
79.Đuranović Milisavljević Tatjana12.11.1985.Stomatološka protetika„Ispitivanje dimenzionalne stabilnosti ireverzibilnih hidrokoloida”
80.Krtinić Ružica24.12.1985.Bolesti zuba„Eliminacija arsena iz organizma posle nekrotizacije zubne pulpe”
81.Menoski Enisa16.01.1986.Stomatološka protetika„Ocena vrednosti parcijalne pločaste proteze u terapiji krezubosti”
82.Menoski Asija17.01.1986.Stomatološka protetika„Analiza rezilijencije sluzokože u slučajevima terminalne krezubosti”
83.Kostić Ljiljana21.01.1986.Stomatološka protetika„Stanje zdravlja parodoncijuma u pacijenata zbrinutih porcelanskim i fasetiranim krunicama”
84.Kosovčević Zoran25.02.1986.Ortopedija vilica„Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta”
85.Blagojević Vladan21.03.1986.Stomatološka protetika„Ispitivanje uticaja uslova polimerizacije na mehanička svojstva polimetilmetakrilata za fasete”
86.Arsovska Petrov Violeta27.06.1986.Ortopedija vilica„Uticaj ortodontskog aparata sa frontalnim nagriznim grebenom na vertikalni razvitak mandibule pacova”
87.Ali Al Dabbagh Majida11.07.1986.Dečja i preventivna stomatologija„Uticaj fluorida na gleđ mlečnih zuba”
88.Lekić Živka30.12.1986.Stomatološka protetika„Ispitivanje neplemenitih legura i raspodele elemenata u metalo-keramičkom međuspoju”
89.Janković Zdenka11.11.1986.Socijalna medicina„Značaj kratke informacije u zdravstvenom vaspitanju dece predškolskog uzrasta i njihovih roditelja”
90.Stojić Anđelka30.12.1986.Dečja i preventivna stomatologija„Izlučivanje koncentracije sekretornih imonoglobulina a (siga) u mešovitoj pljuvački kod dece sa različitim indeksom zubnog kvara”
91.Martinović Željko20.01.1987.Stomatološka protetika„Korelacija vrednosti zagrižajne sile i elektromiografske aktivnosti mastikatornih mišića”
92.Mucić Dimka17.03.1987.Anatomija„Prilog anatomskim istrađivanjima morfologije, topografije i arterijske vaskularizacije podvilične pljuvačne žlezde”
93.Jovanović Radmila27.03.1987.Bolesti usta„Etio-patogeneza klinastih erozija”
94.Pupić Saša09.06.1987.Bolesti usta„Uticaj terapije na floru dentalnog plaka u obolelih od parodontopatije”
95.Nikolić Predrag08.07.1987.Ortopedija vilica„Uporedna analiza sagitalnih maksilo-mandibularnih odnosa metodama A: M SCHWARZ-a i Ch. TAYLOR-a”
96.Milanović Radmila03.09.1987.Ortopedija vilica„Histo-morfološke promene u koštanom tkivu vilice pacova nastale pod dejstvom ortodontskog aparata”
97.Ivanović Mirjana01.10.1987.Dečja i preventivna stomatologija„Karakteristike zubnih plaka u podričjima sa različitom koncentracijom fluorida u pijaćim vodama”
98.Carević Momir02.10.1987.Dečja i preventivna stomatologija„Istraživanje uticaja fluora, stroncijuma i molibdena na tkiva eksperimentalnih životinja”
99.Vujašković Mirjana23.02.1988.Bolesti zuba„Klinička i laboratorijska ispitivanja efikasnosti najčešće korišćenih odontometrijskih metoda”
100.Ljiljana Tihaček26.04.1988.Stomatološka protetika„Uloga i značaj vodećih površina retencionih zuba skeletirane proteze”
101.Grga Đurica30.06.1988.Bolesti zuba„Antimikrobna, genotoksikološka i histološka karakterizacija efekata propolisa kao mogućeg sredstva za prekrivanje pulpe”
102.Janjanin Mirjana26.05.1989.Socijalna medicina„Socijalno-medicinski aspekti planiranja stomatoloških kadrova radi ostvarivanja ciljeva SZO  „Zdravlje za sve do 2000 godine“”
103.Minić Arsa21.11.1989.Patoanatomija„Ispitivanje imunoglobulina u gingivi obolelih od parodontopatije ABK imunoperoksidaznim metodom-korelacija sa histopatološkim stratusom”
104.Živković Slavoljub17.04.1990.Bolesti zuba„Klinička ispitivanja efikasnosti lečenja HAP primenom endodontskih metoda sa i bez periapeksne medikacije”
105.Šašić Zoran29.05.1990.Bolesti zuba„Alloxan–ski dijabetes i promene u pulpi molara wistar pacova”
106.Jurišić Milan14.06.1990.Oralna hirurgija„Ispitivanje učešća ananerobnih bakterija u akutnim dentogenim infekcijama”
107.Banković Dušica19.06.1990.Socijalna medicina„Uticaj fluorisane vode za piće na oralno i opšte zdravstveno stanje školske dece”
108.Karadžić Branislav22.06.1990.Bolesti zuba„Racionalizacija endodontske terapije inficiranog kanala”
109.Nikodijević Angelina03.07.1990.Ortopedija vilica„Morfološke varijacije kod malokluzija III klase”
110.Stojanović Ljiljana06.11.1990.Ortopedija vilica„Radiološka ispitivanja položaja kondilarnog nastavka mandibule u osoba sa malokluzijama II klase”
111.Mirković Zlata06.11.1990.Bolesti usta„Proučavanje uloge jatrogenih faktora u nastanku okluzalnog traumatizma”
112.Danilović Vesna25.12.1990.Bolesti usta„Mogućnosti specifičnog vođenja regeneracije parodoncijuma”
113.Popović Željka24.12.1990.Socijalna medicina„Socijalno-medicinski značaj sistematskih pregleda školske dece za praćenje oralne patolofije i planiranje stomatološke zdravstvene zaštite”
114.Šćepan Ivana15.01.1991.Ortopedija vilica„Uporedna kefalometrijska analiza osoba sa operisanim unilateralnim i bilateralnim rascepima usna i nepca”
115.Milenčić Aleksandra15.01.1991.Ortopedija vilica„Proučavanje kefalometrijskih karakteristika kraniofacijalnog sistema u osoba sa sindromom Dysostosis gleidocranialis”
116.Terzić Mitar22.03.1991.Stomatološka protetika„Cineradiografska analiza kretnji donje vilice u sagitalnoj ravni”
117.Pavlica Dušan28.05.1991.Bolesti usta„Nalaz i distribucija gljivica iz reda Candida u usnoj duplji u osoba sa imunodeficijencijom”
118.Todorović Aleksandar29.05.1991.Stomatološka protetika„Komparativno vrednovanje parcijalnih zubnih proteza”
119.Todorović Nevenka31.05.1991.Bolesti zuba„Komparativna ispitivanja efikasnosti obrade kanala korena zuba primenom različitih kanalskih instrumenata”
120.Poštić Srđan31.05.1991.Stomatološka protetika„Analiza žvačnih ciklusa registrovanih elektrografskom metodom kod osoba sa totalnim protezama”
121.Ilić Dragan07.06.1991.Bolesti zuba„Eksperimentalna ispitivanja apeksne opturacije primenom različitih materijala i tehnika za punjenje kanala”
122.Stevanović Ružica20.06.1991.Bolesti usta„Primena režanj operacije u otklanjanju funkcionalnih i estetskih nedostataka parodoncijuma”
123.Konstantinović Vitomir21.06.1991.Maksilofacijalna hirurgija„Procena primenjenih metoda lečenja preloma zglobnog nastavka donje vilica”
124.Daoud Mustafa20.10.1991.Parodontologija i oralna medicina„Pomoćna sredstva u održavanju oralne higijene”
125.Rašić Vojin01.11.1991.Bolesti zuba„Dejstvo x zraka na oralna tkiva miša i mogućnosti njihove zaštite”
126.Vulićević Zoran13.11.1991.Dečja i preventivna stomatologija„Kliničko i histopatološko ispitivanje odnosa kompozitnih materijala sa zubnim tkivom”
127.Harwis Khaiga19.12.1991.Dečja i preventivna stomatologija„Karakteristike marginalnog parodoncijuma mlečnih zuba u uslovima optimalnih i minimalnih koncentracija fluorida u vodi za piće”
128.Nikolić Živorad06.03.1992.Maksilofacijalna hirurgija„Poremećaji senzibiliteta u distribucionom području nervusa maksilarisa nakon hirurškog lečenja dentogenih sinuzitisa”
129.Vidović Jelica31.03.1992.Oralna hirurgija„Klinička i eksperimentalna istraživanja intraperiodoncijumske anestezija”
130.Rodić Rade14.04.1992.Maksilofacijalna hirurgija„Prelomi donje vilice i poremećaji senzibiliteta nervus alveolaris inferior”
131.Todorović Tatjana20.11.1992.Dečja i preventivna stomatologija„Uloga salivarnih makroelektrolita kalcijuma, magnezijuma i fosfora u pojavi karijesa zuba”
132.Glišić Branislav15.12.1992.Ortopedija vilica„Rendgenkraniometrijsko proučavanje karakteristika osoba sa strmim zagrižajem”
133.Čakić Saša29.12.1992.Bolesti usta„Oralne manifestacije imunodeficijencija”
134.Matović Ivan22.01.1993.Bolesti zuba„Ispitivanje mogućnosti primene glas jonomer cementa kao endodontskog implanta”
135.Nedić Milica09.03.1993.Bolesti usta„Eksperimentalna i klinička ispitivanja primene biokeramičkih materijala u lečenju obolelih od parodontopatije”
136.Latković Marina09.06.1993.Bolesti zuba„Epidemiološka istraživanja oboljenja usta i zuba u hroničnih uživalaca droge”
137.Abramović Mirjana21.06.1993.Socijalna medicina„Istraživanje kvaliteta osnovne stomatološke zaštite u Beogradu”
138.Milivojević Dragana24.06.1993.Bolesti zuba„Kliničko eksperimentalna ispitivanja ispuna estetskim materijalima u zbrinjavanju bočnih zuba”
139.Medić Vesna06.07.1993.Stomatološka protetika„Ispitivanje faktora koji utiču na jačinu vezivanja fiksnih zubnih nadoknada”
140.Stošić Dragana24.12.1993.Bolesti zuba„Kliničke krune zuba i mogućnosti zbrinjavanja”
141.Brković Snežana22.04.1994.Stomatološka protetika„Ispitivanje potpornog aparata zuba ispod mobilnih supradentalnih proteza”
142.Nikolić Jasmina17.06.1994.Maksilofacijalna protetika„Uticaj suprastrukture akrilatnih postresekcionih proteza na cilindrični trepljast epitel nosne duplje i paranazalnih šupljina”
143.Azad Khalifi21.06.1994,Maksilofacijalna hirurgija„Basal cell carcinomas (BCC) and squamous carcinomas (SCG) of the skin of the head and neck: A retrospective clinical and pathological analysis of 491 surgicall treated patients”
144.Milićević Vladimir24.06.1994.Stomatološka protetika„Određivanje boje zuba analizom digitalnog zapisa”
145.Marković Dejan29.06.1994.Preventivna i dečja stomatologija„Reakcija pulpe mlečnih zuba na formokrezol, kalcijum hidroksid glutaraldehid posle pulpotomije”
146.Kozomara Ružica29.06.1994.Oralna hirurgija„Uticaj adrenalina u lokalnom anenestetiku lidokainu na nivo glukoze u krvi dijabetičara”
147.Nagia Bengherbia30.06.1994.Maksilofacijalna hirurgija„Traumatic fractures of mandibular angle”
148.Mandić Jelena27.12.1994.Preventivna i dečja stomatologija„Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi”
149.Marković Aleksa06.06.1995.Oralna hirurgija„Klinička ispitivanja efekata sprovodne anestezija bipuvakainom u oralnoj hirurgiji”
150.Stojčev Ljiljana26.06.1995.Oralna hirurgija„Efikasnost modifikovanog ekstraoralnog metoda sprovodne anestezije maksilarnog nerva pristupom iz frontozigomatičnog ugla”
151.Arnautović Dragica14.12.1995.Bolesti zuba„Ispitivanje dejstva phenol camphora i indometacina na kulturi humanih embrionalnih fibroblasta”
152.Popović Milica31.05.1996.Bolesti zuba„Primena mikrokonzervativnih restauracija u sanaciji karijesnih lezija druge klase”
153.Markov Jasminka27.06.1996.Parodontologija i oralna medicina„Ispitivanje efekata primene persirćetne kiseline u terapiji obolelih od parodontopatije”
154.Nikolić Đurđevka17.12.1996.Parodontologija i oralna medicina„Klinička i patohistološka pretraživanja akutnih parodontalnih apscesa”
155.Aničić Boban26.12.1996.Socijalna medicina„Osnove modela za evaluaciju programa preventivne stomatološke zaštite”
156.Đorđević Maja11.02.1997.Bolesti zuba„Ispitivanje mehaničkih i funkcionalnih osobina materijala za podloge”
157.Tepavčević Zvezdana11.03.1997.Oralna hirurgija„Kliničko-patološki aspekt odontogenih keratocista , sa posebnim osvrtom na satelitske formacije i mogućnosti recidiviranja”
158.Radulović Milan14.10.1997.Oralna hirurgija„Primena midazolama u premedikaciji i dubokoj sedaciji u oralnoj hirurgiji”
159.Milosavljević Željko14.10.1997.Ortopedija vilica„Uticaj eksperimentalno zračene hipofize na rast vilice pacova”
160.Dražić Radojica17.03.1998.Oralna hirurgija„Kliničko radiološko i histopatološko ispitivanje hroničnih periapeksnih lezija”
161.Petrović Vanja24.03.1998.Preventivna i dečja stomatologija„Kliničko i SEM ispitivanje zalivača fisura”
162.Stančić Ivica14.04.1998.Stomatološka protetika„Preoblikovanje vestibularnih površina retencionih zuba za skeletirane proteze”
163.Petrović Tatjana21.04.1998.Bolesti usta„Mogućnosti korekcije izolovane atrofije gingive u obolelih od parodontopatije”
164.Dožić Aleksandra09.06.1998.Oralna hirurgija„Morfološka istraživanja senzitivnih jedara trigeminusa čoveka”
165.Jovanović Branislava16.06.1998.Parodontologija i oralna medicina„Hiperplazija gingive u pacijenata na trostrukoj imunosupresivnoj terapiji”
166.Lazić Vojkan16.06.1998.Stomatološka protetika„Analiza kretnje donje vilice u pacijenata sa kraniomandibularnim disfunkcijma pre i nakon terapije stabilizacionim Mičigensplintom”
167.Živković Rade06.07.1998.Stomatološka protetika„Uticaj položaja donje vilice na bioelektričnu aktivnost mastikularnih mišića u osoba sa prirodnim zubima”
168.Petrović Renata24.07.1998.Bolesti zuba„Uporedna klinička i eksperimentalna ispitivanja kompozitnih i glas jonomer cementnih ispuna treće i pete klase na frontalnim zubima”
169.Čolić Snježana23.02.1999.Oralna hirurgija„Uticaj vrste reza na vađenje impaktiranog donjeg umnjaka i apikotomiju gornjih jednokorenih zuba na stanje parodoncijuma u operisanom predelu”
170.Turčinović Petar09.03.1999.Parodontologija i oralna medicina„Dugotrajna kultura kostne srži pacova na poroznom hidroksiapatitu”
171.Anđelić Jasminka08.06.1999.Socijalna medicina„Rasprostranjenost ortodontskih anomalija kod školske dece primorskog dela Crne Gore”
172.Matijević Snežana08.06.1999.Socijalna medicina„Oralno zdravlje školske dece primorskog dela Crne Gore”
173.Petrović Milan22.06.1999.Stomatološka protetika„Analiza okluzalnih kontakata u osoba sa fiziološkom okluzijom”
174.Dožić Ivan22.06.1999.Parodontologija i oralna medicina„Imunohistološke karakteristike antigena podvilične pljuvačne žlezde pacova”
175.Vlahović Zoran13.07.1999.Socijalna medicina„Optimizacija ktiterijuma za planiranje i utvrđivanje teritorijalnog rasporeda domova zdravlja u Srbiji”
176.Dodić Slobodan21.12.1999.Stomatološka protetika„Uloga okluzije u etiologiji kraniomandibularnih disfunkcija”
177.Janković Saša29.02.2000.Parodontologija i oralna medicina„Očuvanje alveolarnog grebena usmerenom regeneracijom koštanog tkiva”
178.Aleksić Zoran29.02.2000.Parodontologija i oralna medicina„Procena efikasnosti i mobilizacije zuba u terapiji parodontopatija”
179.Madžarević Milovan21.03.2000.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija primene proteina rasta gleđi amelogenina i koštanog poroznog materijala bovinog porekla u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma”
180.Saulačić Nikola04.04.2000.Oralna hirurgija„Neurotropni efekti ampicilina na infraorbitalni nerv pacova”
181.Petrović Jasmina11.04.2000.Socijalna medicina„Dijagnostika rizika za karijes kao parametar za obezbeđenje oralnog zdravlja trudnica”
182.Milošević Slavica20.06.2000.Ortopedija vilica„Uticaj oksidanasa i timolipa na teratogeni efekat antiepileptika i citostatika u wistar pacova”
183.Jovanović Radivojević Svetlana27.06.2000.Socijalna medicina„Definisanje preventivne stomatološke zaštite hendikepirane dece”
184.Dačić Dragoslav14.07.2000.Bolesti zuba„Karakteristike endodontskih instrumenata i njihova primena u preparaciji kanala korena zuba”
185.Josipović Obrad18.07.2000.Maksilofacijalna hirurgija„Klinička i laboratorijska ispitivanja leukoplakija”
186.Brajović Gavrilo12.12.2000.Oralna hirurgija„Lokalni neurotropni efekti glicerola i sorbitola na periferni nerv pacova”
187.Pucar Ana26.12.2000.Parodontologija i oralna medicina„Oralne manifestacije u toku hemioterapije kolorektalnog karcinoma”
188.Nikolić Zorana23.01.2001.Ortopedija vilica„Procena dentalnog razvoja dece uzrasta 7-14 godina”
189.Hadži Mihailović Miloš22.05.2001.Parodontologija i oralna medicina„Klinička i laboratorijska ispitivanja pacijenata obolelih od Sjogren-ovog sindroma”
190.Jovičić Olivera29.05.2001.Preventivna i dečja stomatologija„Karakteristike oralne patologije dece ometene u psihofizičkom razvoju”
191.Vučetić Mirjana10.07.2001.Preventivna i dečja stomatologija„Uticaj rastvora NaF za lokalnu primenu na kolonizaciju usne duplje Streptococcus mutans grupom”
192.Nedeljković Nenad20.07.2001.Ortopedija vilica„Treći molari: razvoj, pložaj i ortodontski značaj”
193.Gačić Bojan26.07.2001.Oralna hirurgija„Radiografska procena raspoloživog prostora za nicanje donjih trećih molara”
194.Vojinović Biljana19.03.2002.Preventivna i dečja stomatologija„Razvojne mukogingivalne anomalije u etiopatogenezi i terapiji parodontopatija”
195.Bodlović Ksenija01.07.2002.Oralna hirurgija„Kliničko-patološka analiza perifernih gigantocelularnih lezija u vilica”
196.Živojinović Vesna12.11.2002.Preventivna i dečja stomatologija„Ispitivanje efikasnosti minimalnih restauracija okluzalnih površina”
197.Korać Vesna14.01.2003.Socijalna medicina„Ishrana kao faktor rizika za karies zuba trudnica”
198.Brković Božidar22.04.2003.Oralna hirurgija„Klinička ispitivanja primene klonidina u rastvoru llidokaina za intraoralnu anesteziju”
199.Karišik Zorana17.06.2003.Ortopedija vilica„Karakteristike kraniofacijalnog kompleksa dece sa rascepom usne i nepca”
200.Jocić Al-Saab Jasna24.06.2003.Preventivna i dečja stomatologija„Određivanje rizika za nastanak gingivizisa u dece.”
201.Opačić Galić Vanja28.06.2003.Bolesti zuba„Epidemiološko-klinička ispitivanja radiksnih resorpcija”
202.Beljić Katarina07.07.2003.Bolesti zuba„Broj konfiguracija, smer i oblik povijenosti kanala prvih maksilarnih molara”
203.Milić Aleksandra15.04.2004.Stomatološka protetika„Okluzalno opterećenje retencionih zuba parcijalnom skeletiranom protezom”
204.Ivković Nedeljka20.04.2004.Stomatološka protetika„Kraniomandibularne disfunkcije kod pacijenata na antidepresivnoj terapiji”
205.Cvijić Gojko01.06.2004.Oralna hirurgija„Procena rane resorpcije alveolarne kosti oko ITI implanata opterećenim supradentalnim protezama”
206.Đorđević Dušan29.06.2004.Ortopedija vilica„Karakteristike mekotkivnih struktura lica u zavisnosti od različitih okluzalnih odnosa”
207.Vučković Vesna17.07.2004.Bolesti zuba„Ispitivanje adhezivnih sistema za amalgamske restauracije”
208.Jovanović Medojević Milica28.12.2004.Bolesti zuba„Anatomomorfološka istraživanja apeksne trećine korena prvog donjeg molara”
209.Miletić Vesna18.06.2005.Bolesti zuba„Analiza kontaktnih opterećenja na trodimenzionalnom modelu zuba metodom konačnih elemenata”
210.Pavlović Violeta08.07.2005.Bolesti zuba„Fizičko hemijske i antimikrobne karakteristika za irigaciju kanala korena zuba”
211.Špadijer Gostović Aleksandra12.07.2005.Stomatološka protetika„Biološki odgovor tkiva na endoosealne implantate imedijatno opterećene fiksnim zubnim nadoknadama”
212.Šćepanović Miodrag14.07.2006.Stomatološka protetika„Analiza stepena sigurnosti retencionih ručica kukica parcijalnih skeletiranih proteza”
213.Ilić Jugoslav14.07.2005.Bolesti zuba„Učestalost apeksnih periodontitisa endodontski tretiranih zuba”
214.Davitkov Ivana27.09.2005.Preventivna i dečja stomatologija„Ispitivanje jačine veze, mikropropustljivosti i odnosa samonagrizajućih adhezivnih sredstava sa gleđi i dentinom”
215.Bulajić Marija04.10.2005.Ortopedija vilica„Klinička i mikrobiološka ispitivanja uticaja fiksnih ortodontskih aparata na stanje parodoncijuma”
216.Gardašević Milka11.10.2005.Oralna hirurgija„Prevencija krvarenja pri oralno hirurškim intervencijama primenom dezmopresina uz mere lokalne hemostaze kod bolesnika sa Vonwilebrandtovom bolešću”
217.Đorđević Igor11.10.2005.Stomatološka protetika„Efekat transkutane električne nervne stimulacije na redukciju hroničnog mišićnog bola”
218.Perić Tamara29.11.2005.Preventivna i dečja stomatologija„Mogućnosti primene sistema za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesnog dentina”
219.Đurišić Slobodan13.12.2005.Stomatološka protetika„Uticaj kompozitnih veziva na optička svojstva dentalnih keramičkih materijala”
220.Brkanović Tamara20.12.2005.Ortopedija vilica„Pouzdanost procene sagitalnog skeletnog viličnog odnosa analizom lica”
221.Jevremović Danimir20.12.2005.Stomatološka protetika„Mehanička svojstva litijum-siliko-fluoropatitnih keramičkih sistema”
222.Dokmanović Maja27.12.2005.Parodontologija i oralna medicina„Značaj ispitivanja anti alfa fodrinskih antitela i IL-17 u serumu pacijenata sa primarnim Sjorgenovim sindromom”
223.Andrić Miroslav18.04.2006.Oralna hirurgija„Infekcija omotača viličnih cista humanim citomegalo virusom”
224.Marković Evgenija16.01.2007.Ortopedija vilica„Analiza otpornosti ortodontskih lepkova na dejstvo sile”
225.Teodorović Zoran17.04.2007.Maksilofacijalna hirurgija„Procena posledica preloma zglobnog nastavka donje vilice”
226.Divnić Tihana24.04.2007.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija primene proteina rasta gleđi-amelogenina u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma.”
227.Ćalasan Dejan25.09.2007.Oralna hirurgija„Radiološka procena gustine kosti nakon ugradnje endoosealnih implantata.”
228.Bojić Gordana9.10.2007Ortopedija vilica„Uticaj ekstrakcije premolara na kraniofacijalnu morfologiju kod pacijenata sa II skeletnom klasom.”
229.Nikolić Jakoba Nataša16.10.2007.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija primene preparata na bazi ß- trikalcijumfosfata u prezervaciji alveolarnog grebena nakon ekstarkcije zuba.”
230.Stefanović Neda30.10.2007.Ortopedija vilica„Pouzdanost kompjuterizovanih kefalometrijskih predviđanja rezultata hirurške korekcije mandibularnog prognatizma”
231.Pavlović Marija18.12.2007.Parodontologija i oralna medicina„Herpes simplex u nastanku oralnih ulceracija”
232.Zarić Svetislav28.12.2007.Parodontologija i oralna medicina„Ispitivanje uticaja terapije obolelog parodoncijuma na uspeh eradikacije gastrične Helicobacterpylori infekcije”
233.Radović Katarina25.12.2007.Stomatološka protetika„Terapija krezubosti jednostranom kompleksnom protezom”
234.Topalović Slađana04.03.2008.Ortopedija vilica„Terapijski efekti quadhelix aparata u lečenju osoba sa ukrštenim zagrižajem”
235.Čairović Aleksandra18.03.2008.Stomatološka protetika„Uticaj ponavljanog livenja na biološka svojstva dentalnih legura”
236.Besu Irina24.03.2008.Parodontologija i oralna medicina„ Stanje usne duplje i imunoreaktivnost na proteine hrane obolelih od limfoma”
237.Stojičić Sonja24.03.2008.Bolesti zuba„ Uloga centralnih receptora vazopresina u modulaciji kardiovaskularnog odgovora na stres”
238.Milačić Mirjana21.04.2008.Preventivna i dečja stomatologija„Oralno zdravlje u djece Crne Gore”
239.Nešković Jelena12.05.2008.Bolesti zuba„Klinička i mikrobiološka ispitivanja endoparodontalnih lezija”
240.Mandinić Zoran19.05.2008.Preventivna i dečja stomatologija„Rasprostranjenost karijesa školske dece u lokalitetima sa različitim prirodnim sadržajem fluorida”
241.Spasić Ivana27.05.2008.Parodontologija i oralna medicina„Ispitivanje pušenja duvana na kvalitativni sastav subgingivalne mikroflore u osoba obolelih od parodontopatije”
242.Đorđević Jelena23.09.2008.Ortopedija vilica„ Primena okluzalnih indeksa u određivanju potrebe za ortodontskim lečenjem”
243.Matić Sava07.10.2008.Preventivna i dečja stomatologija„Procena efikasnosti primenjenog programa za prevenciju gingivitisa u dece koja su pod terapijom fiksnim ortodontskim paratima”
244.Glišić Mirko25.11.2008.Stomatološka protetika„Optimizacija postupka izrade mobilnih zubnih nadoknada od termoplastičnih materijala”
245.Milutinović Jovana25.12.2008.Ortopedija vilica„Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica”
246.Savić Stanković Tatjana26.12.2008.Bolesti zuba„Efekti preparata različitih koncentracija za beljenje zuba”
247.Stojanović Dragana30.12.2008.Oralna hirurgija„Prevencija postekstrakcionog krvarenja kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji upotrebom lokalnih hemostatskih preparata”
248.Jelenković Aleksandra10.03.2009.Stomatološka protetika„Uticaj protetske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata starije dobi”
249.Maćešić Milka15.05.2009.Oralna hirurgija„Efekat nesteroidnih antiinflamacijskih lekova na suzbijanje postoperativnog bola, edema i trizmusa nakon hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka”
250.Maksimović Miloš01.06.2009.Stomatološka protetika„Analiza retencije različitih sistema industrijskih kočića ”
251.Radulović Aleksandra02.06.2009.Stomatološka protetika„Procena EMG aktivnosti mastera u osoba sa bruksizmom pre i nakon nošenja terapijskog splinta ”
252.Trifković Branka02.06.2009.Stomatološka protetika„Preciznost optičkih metoda skeniranja u stomatološkim CAD-CAM tehnologijama”
253.Gavrilov Dragan03.06.2009.Stomatološka protetika„Specifičnosti veze keramičkih materijala i kompozitnih cemenata”
254.Tanasković Mirjana09.06.2009.Stomatološka protetika„Distribucija okluzalnog opterećenja na koštani fundament donje vilice kod nosilaca totalnih proteza  ”
255.Stanimirović Dragan30.06.2009.Parodontologija i oralna medicina„Karakteristike i terapijske mogućnosti sindroma pečenja usta”
256.Jelovac  Drago15.10.2009.Maksilofacijalna hirurgija„Analiza p 53 gena u histološki negativnim marginama skvamocelularnih karcinoma usne dupllje”
257.Ilić Branislav19.10.2009.Maksilofacijalna hirurgija„Ispitivanje polimorfizama gena za MTHFR i GST kao faktora rizika za nastanak planocelularnih karcinoma usne duplje”
258.Krstanović Goranka27.10.2009.Preventivna i dečja stomatologija„Zastupljenost povreda čvrstih zubnih tkiva u dece”
259.Arsić Ivan27.10.2009.Preventivna i dečja stomatologija„Učestalost povreda potpornog aparata mlečnih i stalnih zuba”
260.Ostojić Dejan29.10.2009.Bolesti zuba„Eksperimentalna ispitivanja preparacije kanala korena zuba ručnim i mašinskim krunično- apeksnim tehnikama ”
261.Nikolić Nebojša01.12.2009.Preventivna i dečja stomatologija„Odnos biološke aktivnosti i strukturnog dizajna hidroksiapatitnih ćelijskih nosača”
262.Jezdić Zoran18.05.2010.Maksilofacijana hirurgija„Uticaj sagitalnih osteotomija donje vilice na temporomandibularni zglob”
263.Janić Bojan15.06.2010.Oralna hirurgija„Uticaj obrtnog momenta na stabilnost implantata primenom analize rezonantne frenkvencije”
264.Miković Nikola22.06.2010.Maksilofacijana hirurgija„Klinička i rendgenokraniometrijska procena rezultata lečenja preloma gornje vilice po tipu Le Fort-a”
265.Sinobad Vladimir22.06.2010.Maksilofacijana hirurgija„Priroda promene okluzije posle hirurške korekcije mandibularnog prognatizma”
266.Sinobad Tamara29.06.2010.Stomatološka protetika„Analiza dimenzionalne stabilnosti elastomernih otisnih materijala”
267.Nikolić Biljana13.07.2010.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija kliničkih i radioloških parametara sa primenom digitalnog 3D tomografa u regenerativnoj terapiji parodontalnih džepova ”
268.Mrdović Jasmina21.09.2010.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija efekata autogenog koštanog transplantata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma”
269.Kosanić Ivan28.09.2010.Oralna hirurgija„Autotransplantati mandibule u preimplantacijskoj rekonstrukciji prednjeg segmenta maksile”
270.Novaković Nada28.09.2010.Parodontologija i oralna medicina„Antioksidativni status pljuvačke obolelih od hronične parodontopatije”
271.Stanković Predrag07.12.2010.Parodontologija i oralna medicina„Evaluacija primene fibrina bogatog trombocitima u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma”
272.Arizanović Marko18.01.2011.Oralna hirurgija„Efekat Mitomicina C na regeneraciju inflamirane sluzokože maksilarnog sinusa”
273.Popović Nemanja08.02.2011.Oralna hirurgija„Efikasnost imedijatnog opterećenja implantata ugrađenih metodom kondenzacije u bočnoj regiji gornje vilice”
274.Vučetić Bojana12.10.2010.Parodontologija i oralna medicina„Ispitivanje uticaja istrošenosti zubnih četkica na efikasnost pranja i kontaminaciju njihovih vlakana”
275.Perenčević Gordana12.10.2010. Parodontologija i oralna medicina„Ispitivanje uticaja istrošenosti zubnih četkica na efikasnost pranja zuba i kontrakciju njihovih vlakana”
276.Obradović Vesna19.04.2011.Ortopedija vilica„Procena prisustva okluzalnih anomalija uz pomoć Par indeksa”
277.Jelić Bojan26.06.2012.Oralna hirurgija„Promene vrednosti C-reaktivnog proteina nakon vađenja impaktiranih donjih umnjaka”
278.Vencl Tijana03.07.2012.Parodontologija i oralna medicina„Uticaj pušenja na rezultat hirurške terapije gingivalnish recesija primenom fibrinske membrane koncentrovane trombocitima”
279.Luković Natalija16.07.2013.Parodontologija i oralna medicina„Efikasnost primene preparata na bazi b trikalcijum fosfata u eliminaciji infrakoštanih parodontalnih defekata kod obolelih od hronične parodontopatije”
280.Ignjatović Snežana24.09.2013.Bolesti zuba„Uticaj različitih iriganasa na preciznost elektronskih apeks lokatora u in vitro uslovima”