Opšti podaci

Naučnoistraživačka delatnost na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu razvija se decenijama i čini, zajedno sa nastavnom i zdravstvenom, osnovnu delatnost Fakulteta. Istraživanja na Stomatološkom fakultetu obuhvataju širok spektar oblasti i većina njih su izrazito multidisciplinarne i interdisciplinarne prirode. Poslednjih godina posebno zanimljivi rezultati se postižu na polju novih materijala u protetici, restaurativnoj stomatolo giji i implantologiji. U oblasti parodontologije i oralne medicine fakultet ima dugu tradiciju kako u kliničkim tako i u eksperimentalnim istraživanjima, koja se i da nas vrlo uspešno nastavlja. Farmakologija, genetika, mikrobiologija, histologija, samo su neke od disciplina koje godinama zauzimaju značajno mesto u nauci na Fakultetu i na najbolji mogući način povezuju klinički rad sa laboratorijskim. Konačno, jedna od najaktuelnijih i za mlade istraživače izuzetno privlačna oblast, koja tek od nedavno počinje da se razvija na Fakultetu, je regenerativna i reparativna medicina uz primenu matičnih ćelija poreklom iz različitih tkiva usne duplje i upotrebu najnovije generacije nanomaterijala.

Plan unapređenja nauke na Fakultetu donosi se na osnovu Programa naučnoistraživačkog rada i Programa razvoja naučnoistraživačkog kadra. U skladu s ovim aktima, planiraju se brojne aktivnosti, između ostalog: pomaže se rad nastavnika i saradnika na postojećim projektima stimuliše se naučnoistraživački rad studenata i razvija njihovo interesovanje za ovu delatnost; potpisuju se posebni ugovori s naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju multidisciplinarnog izvođenja naučnoistraživačkih projekata i izvođenja doktorskih studija. Očekuje se da će inicijative, zacrtane ovakvom strategijom poslovodstva Stomatološkog fakulteta u Beogradu, omogućiti aktivniju istraživačku delatnost nastavnika i saradnika Fakulteta u budućnosti, olakšati njihovo učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i publikovanje rezultata sopstvenih naučnih istraživanja i, u krajnjoj liniji, doprineti razvoju stomatološke nauke uopšte.

Kontrola naučnoistraživačkog rada na Fakultetu poverena je Komisiji za naučno istraživački rad nastavni ka i saradnika (KNIR), kao i Centru za naučnoistraživački rad studenata (CNIRS).

Naučna delatnost se obavlja u skladu sa odredbama Zakona o naučno istraživačkoj delatnosti, što je regulisano opštim aktima koje je usvojilo Nastavno-naučno veće, i to:

Ministarstvo za nauku RS je za period 2011-2014. godina odobrio četiri projekta čiji je nosilac Fakultet, u čiju je realizaciju uključen 41 učesnik. Na realizaciji još 13 projekata uključeni su nastavnici i saradnici (21) koji su u radnom odnosu na Fakultetu. Fakultet ima i zajedničke projekte sa partnerima iz inostranstva (projekat EUREKA).

U realizaciji naučno-istraživačkih projekata koji su uključeni:

  1. nastavnici i saradnici zaposleni na fakultetu,
  2. mladi istraživači iz redova studenata doktorskih studija.

Ciljevi i zadaci naučno-istraživačke delatnosti Fakulteta sadržani su u Programu naučno istraživačkog rada, koji predviđa:

  • objavljivanje naučnih i stučnih monografija i udžbenika;
  • organizacija i učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama;
  • angažovanju nastavnika i saradnika u stručnim i naučnim telima;
  • organizovanje predavanja vodećih stranih naučnika
  • osavremenjavanje laboratorijske opreme – obezbeđivanje infrastrukture za rad mladih istraživača kroz kontinuirano obnavljanje sredstava za rad u laboratorijama
  • dalje proširenje saradnje sa drugim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu

Odluka o akreditaciji Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti

Oprema za naučno-istraživački rad

POGLEDAJTE OVDE