Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA

Univerzitetski digitalni repozitorijumi su institucionalno i tematski organizovane digitalne zbirke dokumenata (objekata) koji su nastali u procesima nastavnog, naučnog i istraživačkog rada na univerzitetu. Sami dokumenti su ili originalno udigitalnoj formi ili su naknadno digitalizovani.Zadatak Univerzitetskog digitalnog repozitorijuma jeste prikupljanje, organizacija, zaštita i organizovanje korišćenja publikovane i polupublikovane građe na bilo kom mediju, kako bi se obezbedio dalji razvoj kvaliteta obrazovnog i naučno-istraživačkog rada.

Objekti koji se pohranjuju u repozitorijum su:

– diplomski, magistarski i doktorski radovi koje fakultetske i univerzitetske biblioteke trajno čuvaju
– izdavačka produkcija univerziteta
– publikovani radovi nastavnika i saradnika univerziteta
– nepublikovana predavanja na drugim univerzitetima
– nepublikovana saopštenja na stručnim skupovima Univerziteta i saopštenja univerzitetskih nastavnika i saradnika na drugim skupovima
– nepublikovana nastavna građa
– izveštaji o projektima na univerzitetu
– planovi i programi rada
– statistički izveštaji
– ostala dokumanta javnog značaja
– video zapisi događaja
– video nastavna građa
– naučni video dokumenti itd.

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za upravljanje digitalnim objektima na Univerzitetu sa integrisanom funkcijom trajnog arhiviranja digtalnih objekata.

Pristup sistemu dostupan je bez ograničenja svim članovima Univerziteta – nastavnicima i određenom broju studenata. Aktivno korišćenje sistema PHAIDRA, što znači pohranjivanje i povezivanje objekata, otvoreno jeza sve zaposlene na Univerzitetu, kao i za spoljne korisnike i studente koji su dobili odobrenje za upotrebu sistema PHAIDRA. Pretraživanje i pregledanje sadržaja slobodno je bez ikakve prijave širom sveta.