Nastava i obrazovanje

Obrazovanje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu traje više od 70 godina, i unutar univerzitetskog obrazovanja u Srbiji koje ima 200-godišnju tradiciju, razvijalo se u skladu sa najboljim evropskim uzorima….

Saznaj više!

Nauka

Naučnoistraživačka delatnost integrisana je u osnovnu delatnost Fakulteta i obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o naučno istraživačkoj delatnosti, što je preciznije regulisano opštim aktima usvojenim od Nastavno naučnog veća….

Saznaj više!

Zdravstvo

U oblasti zdravstva, Stomatološki fakultet u Beogradu ostvaruje stacionarnu i ambulantno polikliničku stomatološku zdravstvenu zaštitu, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku, kao i epidemiološko i zdravstveno statističko istraživanje i praćenje stanja zdravlja usta i zuba stanovnika Srbije….

Saznaj više!

Stomatološki fakultet

Nakon osnivanja Stomatološkog fakulteta 1948. godine, Klinika za stomatohirurgiju počinje sa radom u operacionoj sali bivše Odontostomatološke klinike Medicinskog fakulteta, dok se ležeći bolesnici i dalje nalaze smešteni na Ortopedskoj klinici tadašnje Opšte državne bolnice. Potom se pristupa otvaranju Odeljenja za ležeće bolesnike na samoj Klinici, a odseci Klinike, Trijaža i Ekstrakcije zuba, rade u novim prostorijama od 19. maja 1959. godine.

Pročitaj više

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Na Klinici se izvodi nastava na studijskim programima integrisanih, osnovnih strukovnih i doktorskih studija, i na zdravstvenim specijalizacijama iz specijalističke grane Preventivna i dečja stomatologija.

Stručna delatnost Klinike odnosi se na prevenciju, dijagnostiku i terapiju oralnih oboljenja kod dece.

Nastavna, naučnoistraživačka i zdravstvena delatnost obavljaju se u  studentskoj sali, sali za poslediplomsku nastavu, kabinetu za rad sa decom obolelom od malignih bolesti, prostoriji za rad sa decom nepogodnom za saradnju i sali za ekstrakciju zuba i manje hirurške intervencije.

Od posebnog značaja je Centar za stomatološko zbrinjavanje pacijenata sa posebnim potrebama u opštoj anesteziji, u kojem se godišnje zbrinjava oko 160 pacijenata iz Srbije i okruženja.

Pročitaj više

Klinika za oralnu hirurgiju

Na Klinici se odvija nastava na studijskim programima integrisanih, osnovnih strukovnih i doktorskih studija, kao i nastava na zdravstvenim specijalizacijama iz specijalističke grane Oralna hirurgija.

Nastavna i zdravstvena delatnost Klinike obavlja se u tri studentske vežbaonice, savremenom hirurškom bloku sa salom za implantologiju i regenerativnu hirurgiju, prostoru za reanimaciju i dnevnom boravku operisanih pacijenata.

Stručna delatnost Klinike za oralnu hirurgiju podrazumeva hirurško i konzervativno lečenje patoloških lezija i oboljenja oralnohirurške regije, nepravilnosti i traumatizma u predelu usne šupljine, vilica i okolnih struktura.

Pročitaj više

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

Na Klinici se izvodi nastava na studijskim programima integrisanih, osnovnih strukovnih i doktorskih studija, i na zdravstvenim specijalizacijama iz specijalističke grane Parodontologija i oralna medicina.

Zdravstvena, nastavna i naučna delatnst obavlja se u najsavremenijim kliničkim salama, hirurškom bloku, velikoj vežbaonici za praktičnu nastavu, i prijemnoj ambulanti.

Na Klinici se obavljaju istraživanja vezana za etiopatogenezu, imunološka zbivanja u parodoncijumu, hiruršku terapiju parodontopatija i savremenu dijagnostiku i terapiju iz oblasti Oralna medicina.

Pročitaj više

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Klinika za stomatološku protetiku

Na Klinici se odvija nastava na studijskim programima integrisanih, osnovnih strukovnih i doktorskih studija, kao i nastava na zdravstvenim specijalizacijama iz specijalističke grane Stomatološka protetika.

Zdravstvena delatnost Klinike obezbeđuje izradu svih vrsta mobilnih i fiksnih zubnih nadoknada, u skladu sa najsavremenijim svetskim trendovima u jednoj od najdinamičnijih oblasti stomatologije.

Klinika za bolesti zuba

Klinika za bolesti zuba postoji od osnivanja Fakulteta (1948), a prvobitno je bila Klinika za patologiju i terapiju zuba. Rad na Klinici je organizovan u pet kliničkih i jednoj pretkliničkoj sali sa 65 radnih mesta, u kojima se odvija celodnevni proces nastave na integrisanim akademskim studijama stomatologije, doktorskim i osnovnim strukovnim studijama. Istovremeno se obavlja i nastava u okviru zdravstvenih specijalizacija iz specijalističke grane Bolesti zuba i endodoncija.

Zdravstveni rad zaposlenih na Klinici odvija se na najvišem stručnom nivou: rešavaju se najkomplikovanije intervencije iz oblasti endodoncije i restauracije zubnih tkiva. Lekari Klinike dugi niz godina pružaju usluge odraslim (preko 18 godina) hendikepiranim pacijentima u uslovima opšte anestezije u Centru za stomatološko zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama.

Pročitaj više

Klinika za ortopediju vilica

Kolektiv Klinike za ortopediju vilice čini 13 lekara – osam nastavnika, tri asistenata i dva klinička lekara, devet stomatoloških sestara, devet zubnih tehničara, četiri administrativna radnika i tri spremačice. Na Klinici za ortopediju vilica obavlja se nastavna, naučno-istraživačka i zdravstvena delatnost.

Pročitaj više

Institutski predmeti

U OJ Institutski predmeti izvodi se nastava iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta za studente integrisanih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija stomatologije, kao i osnovnih strukovnih studija – zubni tehničar protetičar. Nastavni predmeti pripadaju bazičnim naukama što studentima integrisanih i osnovnih strukovnih studija pruža dobru osnovu za dalje praćenje i kvalitetno savladavanje kliničkih medicinskih i stomatoloških nastavnih predmeta.

Pročitaj više

Kliničko-medicinski predmeti

Kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji je postao nastavna baza Stomatološkog fakulteta za medicinske predmete 1974. godine, već odavno predstavlja savremenu i razvijenu kliničko-bolničku instituciju sastavljenu od različitih stacionarnih, polikliničkih i specijalizovanih službi i jedinica organizovanih u jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Pročitaj više