II КОНКУРСНИ РОК за упис у I годину Основних струковних студија Зубни техничар – протетичар за школску 2023/24 годину

Академске 2023/24. године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину основних струковних студија Зубни техничар – протетичар:

1 самофинасирајућег студента

Посебни услови за упис:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању, и то завршену средњу зуботехничку школу.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета Морфологија зуба и Анатомија (област главе и врата), који се бодују од 0 до 30 бодова по предмету.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис у I годину овог студијског програма утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултатима постигнутих на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину на овом студијском програму.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финасира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Коначна ранг-листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у комплету за пријаву на конкурс – купује се у скриптарници Факултета по цени од 3000,00 динара) и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– лекарско уверење,

– решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

– доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 7.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 150 еура (у динарској противвредности на дан уплате) на жиро рачун факултета бр. 840-1122666-67 позив на број 6000.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Школарина:

  • за самофинасирајуће студенте држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара,
  • за студенте стране држављане 5.000,00 евра.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе

– извод из матичне књиге рођених

– оригинал лекарско уверење

– један образац ШВ-20 (добија у скриптарници)

– индекс (може се купити у скриптарници по цени од 1000,00 динара)

– две исте  фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (“en face”)

– доказ о уплати школарине (попуњену уплатницу можете преузети у  скриптарници Факултета)

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере  (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 2300,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Кандидат – страни држављанин, осим већ наведених докумената, приликом уписа подноси Решење о нострификикацији дипломе о стеченом средњем образовању и доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Календар активности основне струковне студије Зубни техничар – протетичар

АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

Пријављивање кандидата

31.август и 1. септембар

10.00h -13.00h

Објављивање листе са просечним оценама из средње школе и распоред полагања пријемног испита

1. септембар

у 14.00h

Приговор на оцене из средње школе – Комисији за спровођење конкуса

1. септембар

преко e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

од 14 h до 15.00h

Решење Комисије по приговорима

1. септембар

15.00h

Коначна листа пријављених кандидата

1. септембар

u 15.00h

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

4. септембар

10.00h

Објављивање прелиминарне ранг листе

5. септембар

12.00h

Примедбе на прелиминарну ранг листе Комисији за спровођења пријемног испита

8. септембар

преко e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs         до 08.00h

Решење Комисије по приговорима

8. септембар

до 15.00h

Жалбе декану на решењу Комисије за спровођење пријемног испита

10. септембар

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

до 8.00h

Декан доноси решење по поднетим жалбама

11. септембар

у 8.00h

Објављивање коначне ранг листе

11. септембар

у 10.00h

УПИС КАНДИДАТА

13. септембар

09.00h до 13.00h