II КОНКУРСНИ РОК за упис у I годину Интегрисаних академских студија стоматологије за школску 2022/23 годину

Академске 2022/23. године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписаће на прву годину Интегрисаних академских студија стоматологије:

 • 2 студента који се финансирају из буџета Републике Србије – држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству
 • 20 самофинасирајућих студената за програм на енглеском језику.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су завршили средњу школу медицинског усмерења или гимназију.

На пријемном испиту полажу се тестови из наставних предмета: хемија и биологија.

Избор кандидата за упис у прву  годину Интегрисаних академских студија стоматологије обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг-листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне приликом полагања теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).

Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину интегрисаних академских студија стоматологије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалбе се подносе надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Коначна ранг – листа је основ за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у комплету за пријаву на конкурс – купује се у скриптарници Факултета по цени од 2000,00 динара) и фотокопије следећих докумената:

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

– сертификат о знању енглеског језика средњи ниво – Б2, потврда Института за стране језике

– лекарско уверење,

– решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

– доказ о извршеној уплати на име трошкова око организације спровођења конкурса у износу од 6.000,00 динара (за држављане Републике Србије) а за стране држављане 100 еура (у динарској противвредности на дан уплате) на жиро рачун факултета:

бр. 840-1122666-67 позив на број 6000.

Кандидат страни држављанин осим наведених докумената приликом пријаве на конкурс, подноси и:

 • сертификат о знању српског језика средњи ниво – Б2, потврда Института за стране језике.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу са собом личну карту или пасош.

Школарина:

Школарина за студије на енглеском језику за једну школску годину износи 5000 ЕУРА – динарска противвредност .

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа – диплома и сведочанства из средње школе

– извод из матичне књиге рођених

– оригинал лекарско уверење

– један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници)

– индекс (може се купити у скриптарници по цени од 1000,00 динара)

–  две исте фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (“en – face”)

–  доказ о уплати школарине (попуњену уплатницу можете преузети у       скриптарници Факултета)

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе  Универзитета у Београду

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере  (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

– износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)

– доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Кандидат – страни држављанин, осим већ наведених докумената, приликом уписа подноси Решење о нострификикацији дипломе о стеченом средњем образовању и доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2022/23. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу Стоматолошком факултету, поред прописане документације и изјаву о припадности српској националној мањини из суседних земаља.

Напомена: У пријавном листу у предвиђено поље треба уписати број пасоша.


Календар активности спровођења конкурса за упис у прву годину школске 2022/23. године на студијске програме:

 • Интегрисане академске студије стоматологије: 2 студента који се финансирају из буџета Републике Србије – држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и 20 самофинасирајућих студената за програм на енглеском језику.
АКТИВНОСТИ ДАТУМ ВРЕМЕ
Пријављивање кандидата 1. и 2. септембар 10.00h -13.00h
Објављивање листе са просечним оценама из средње школе и распоред полагања пријемног испита 2. септембар у 14.00h
Приговор на оцене из средње школе – Комисији за спровођење конкуса 2. септембар преко e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

од 14 h до 15.00h

Решење Комисије по приговорима 2. септембар 15.00h
Коначна листа пријављених кандидата 2. септембар u 15.00h
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 5. септембар 10.00h
Објављивање прелиминарне ранг листе 6. септембар 12.00h
Примедбе на прелиминарну ранг листе Комисији за спровођења пријемног испита 9. септембар преко e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs         до 08.00h
Решење Комисије по приговорима 9. септембар до 15.00h
Жалбе декану на решењу Комисије за спровођење пријемног испита 11. септембар preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

до 8.00h

Декан доноси решење по поднетим жалбама 12. септембар у 8.00h
Објављивање коначне ранг листе 12. септембар у 10.00h
УПИС КАНДИДАТА 14. септембар 09.00h до 13.00h

Други конкурсни рок за упис у 1. годину Интегрисаних академских студија школске 2022/23. године – списак кандидата са оценама из средње школе и информације о полагању пријемног испита

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Кандидати који полажу пријемни испит треба да буду у понедељак, 5. септембра 2022. године у 9,30 у Секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8. 

Страни држављани морају имати пасош ради идентификације, а држављани Републике Србије личну карту или пасош.

Тачни одговори са полагања пријемног испита – Интегрисане
студије стоматологије, 2. конкурсни рок

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Списак кандидата са резултатима полагања пријемног испита –  Интегрисане
студије стоматологије, 2. конкурсни рок

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Прелиминарна ранг листа

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа и обавештење о упису

РАНГ ЛИСТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Упис кандидата је 14.9.2022. године од 9,00 до 13,00 часова.

Интегрисане студије стоматологије – упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и упис кандидата са пројекта „Свет у Србији“

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и оверене преводе (од стране судског тумача) за средњошколске исправе стечене у иностранству
 • Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању
 • извод из матичне књиге рођених
 • лекарско уверење
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници)
 • индекс (може се купити у скриптарници)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм
 • доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (уплатница се добија у скриптарници)
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)
 • доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Интегрисане студије стоматологије – настава на енглеском језику

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и оверене преводе (од стране судског тумача) за средњошколске исправе стечене у иностранству
 • Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству
 • извод из матичне књиге рођених
 • лекарско уверење
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници)
 • индекс (може се купити у скриптарници)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм
 • доказ о уплати прве рате школарине: за држављане Републике Србије 1800 ЕУРА у динарској противвредности и плаћа се приликом уписа, а за стране држављане је 2500 ЕУРА – динарска противвредност на дан уплате (профактура се добија у Секретаријату факултета). Друга рата школарине у истом износу плаћа се у јануару 2023. године
 • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (уплатница се добија у скриптарници)
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се на шалтеру, приликом уписа)
 • доказ о извшеној уплати за трошкове куповине мантила у износу од 1700,00 динара (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)

Након уписа, у просторијама Студентске организације у секретаријату Факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен) студенти ће моћи да пробају мантиле и определе се за одговарајућу величину.