Конкурс за упис у школску 2021/22 годину

II КОНКУРСНИ РОК

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Базична и клиничка истраживања у стоматологији

БРОЈ СТУДЕНАТА:

5 у статусу самофинансирајућих студената

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијски програм докторских студија могу конкурисати:

1. Кандидати који су стекли стручни назив доктор стоматологије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, односно која су стекла II степен и академски назив доктор стоматологије према Закону о високом образовању.

2.  Кандидати која имају просечну оцену остварену на претходном нивоу студија најмање 8.00 (осам)

3. Кандидати чија је општа просечна оцена остварена на претходном нивоу студија нижа од 8 (осам), услов су три рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М234

4. Кандидати који           поседују знање једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама, дужине студирања, остварених научних резултата и резултата обављеног интервјуа са комисијом.

Кандидат може остварити максимално 100 поена, по следећој скали:

1. просечна оцена остварена на претходном нивоу студија: до 60 поена, и то:

6,00 – 7,99 = 10 поена

8,00 – 8,50 = 15 поена

8,51 – 9,00 = 30 поена

9,01 – 9,50 = 45 поена

9,51 – 10,00 = 60 поена

2. дужина студирања: до 15 поена, и то:

6 година = 15 поена

6 година 1месец -7 година = 10 поена

7 година 1 месец – 8 година = 5 поена

8 година 1 месец и дуже = 0 поена

3. по основу учешћа на студентским конгресима до 8 поена, и то по 2 поена за сваки студентски рад. За 4 и више радова кандидат добија 8 поена.

4. радови објављени у часописима категорије М21 – 4 поена, М22 – 3,5 поена и/или М23 – 3 поена – максимално 8 поена

5. интервју: до 9 поена

Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од конкурисања за упис на докторске студије

Општа просечна оцена студирања (OPO) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (OcOS) и мастер академским студијама (ОcMS, пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОSbod и MSbod):

Општа просечна оцена: OcOSxOSbod+ OcMSxMSbod / OSbod + MSbod

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 220.000,00 динара

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.000,00 евра.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената:

– кратку биографију,

– диплому и додатак дипломи, или уверење о положеним испитима,

– доказе који се односе на остварене научне радове (копија објављених или   презентованих радова на конгресима)

– доказ о знању једног светског језика, – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

– здравствено уверење

Кандидати на име трошкова спровођења конкурса уплаћују на жиро рачун Факултета, неповратан износ од 6.000.00 динара.

Комплети документације за пријаву на конкурс купују се у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8 од 11 h до 13h.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 5000 ЕУР.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране јавне исправе (диплома о стеченом високом образовању).

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

– да влада српским језиком (ниво Б2).

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Активност

Време и локација

Пријава кандидата

уторак 2.новембар среда 3.новембар.2021.године

Секретаријат факултета, соба бр. 8, од 10.00h до 13.00h

Интервју са кандидатима

четвртак 4.новембар 2021.године

Секретаријат факултета, соба бр. 8, у 11.00h  

Прелиминарна ранг листа

понедељак 8. новембар 2021.године у 14.00h  часова

Жалбе на прелиминарну ранг листу

уторак 9. новембар до 10.00h  часова  

електронском поштом: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Објављивање

 коначне ранг листе

уторак 09. новембар у 14.00h  часова

Упис кандидата

среда 10. новембар  2021. године од 10 h   до 13 h  часова


I КОНКУРСНИ РОК

Докторске академске студије

Стоматолошки факултет

др Суботића 8

Телефон: +381 11 2685-760

Факс: +381 11 2685-288

E-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Интерет адреса: www.stomf.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Базична и клиничка истраживања у стоматологији

БРОЈ СТУДЕНАТА:

– 10 студената на терет буџета

– 10 у статусу самофинансирајућих студената

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијски програм докторских студија могу конкурисати:

1. Кандидати који су стекли стручни назив доктор стоматологије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, односно која су стекла II степен и академски назив доктор стоматологије према Закону о високом образовању.

2. Кандидати која имају просечну оцену остварену на претходном нивоу студија најмање 8.00 (осам)

3. Кандидати чија је општа просечна оцена остварена на претходном нивоу студија нижа од 8 (осам), услов су три рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М234

4. Кандидати који поседују знање једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама, дужине студирања, остварених научних резултата и резултата обављеног интервјуа са комисијом.

Кандидат може остварити максимално 100 поена, по следећој скали:

1. просечна оцена остварена на претходном нивоу студија: до 60 поена, и то:

6,00 – 7,99 = 10 поена

8,00 – 8,50 = 15 поена

8,51 – 9,00 = 30 поена

9,01 – 9,50 = 45 поена

9,51 – 10,00 = 60 поена

2. дужина студирања: до 15 поена, и то:

6 година = 15 поена

6 година 1месец -7 година = 10 поена

7 година 1 месец – 8 година = 5 поена

8 година 1 месец и дуже = 0 поена

3. по основу учешћа на студентским конгресима до 8 поена, и то по 2 поена за сваки студентски рад. За 4 и више радова кандидат добија 8 поена.

4. радови објављени у часописима категорије М21 – 4 поена, М22 – 3,5 поена и/или М23 – 3 поена – максимално 8 поена

5. интервју: до 9 поена

Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од конкурисања за упис на докторске студије

Општа просечна оцена студирања (OPO) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (OcOS) и мастер академским студијама (ОcMS, пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОSbod и MSbod):

Општа просечна оцена: OcOSxOSbod+ OcMSxMSbod / OSbod + MSbod

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 220.000,00 динара

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.000,00 евра.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената:

– кратку биографију,

– диплому и додатак дипломи, или уверење о положеним испитима,

– доказе који се односе на остварене научне радове (копија објављених или   презентованих радова на конгресима)

– доказ о знању једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

– здравствено уверење

Кандидати на име трошкова спровођења конкурса уплаћују на жиро рачун Факултета, неповратан износ од 6.000.00 динара.

Комплети документације за пријаву на конкурс преузимају се у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8 од 11 h до 13h.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 5000 ЕУР.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране јавне исправе (диплома о стеченом високом образовању).

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

– да влада српским језиком (ниво Б2).


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Активност

Време и локација

Пријава кандидата

понедељак 04.октобар – четвртак 7.октобар.2021.године

Секретаријат факултета, соба бр. 8, од 10.00 до 13.00 часова

Интервју са кандидатима

понедељак 11. октобар 2021.године

Секретаријат факултета, соба бр. 8, у 11 часова

Прелиминарна ранг листа

понедељак 11. октобар 2021.године у 14 часова

Жалбе на прелиминарну ранг листу

уторак 12. октобар до 10 часова

електронском поштом: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Објављивање

 коначне ранг листе

среда 13. октобар у 14 часова

Упис кандидата

петак 15. октобар 2021. године од 10 до 13 часова

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – 11.10.2021

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ – 13.10.2021

РАНГ ЛИСТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Упутство за упис – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УПИС КАНДИДАТА ЈЕ 15.10.2021. ГОДИНЕ, ОД 10 ДО 13h.

 ЗА БУЏЕТСКЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинал дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (на увид)
 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија се у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета) или ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа приликом уписа, донети тачан износ)

ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:

 • оригинал дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (на увид)
 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених
 • оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци
 • један образац ШВ-20 (добија у скриптарници) или ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ и донесите попуњен
 • индекс (може се купити у скриптарници, по цени од 1000 динара)
 • две фотографије за документа формата 3.5×4.5 цм (анфас)
 • два потписана примерка Правилника о понашању студената ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 • доказ о уплати прве рате школарине: 110.000 динара, жиро-рачун факултета: 840-1122666-67, позив на број 44600 (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)
 • доказ о извршеној уплати 1600,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду и Центар за развој каријере (попуњену уплатницу можете преузети у скриптарници Факултета)
 • износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената (плаћа се приликом уписа, донети тачан износ)