Конкурс за упис у школску 2020/21 годину

I КОНКУРСНИ РОК

Конкурс за упис у школску 2020/2021. годину – докторске академске студије

Стоматолошки факултет

Др Суботића 8

Телефон: 2685-760

Факс: 2685-288

Е-маил: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Интернет адреса:www.stomf.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Базична и клиничка истраживања у стоматологији

БРОЈ СТУДЕНАТА:

10 студената укупно на терет буџета

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијски програм докторских студија могу конкурисати лица која:

 1. су стекла стручни назив доктор стоматологије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, односно која су стекла II степен и академски назив доктор стоматологије према Закону о високом образовању,
 2. имају просечну оцену најмање 8.00 (осам)
 3. за кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам), услов су три рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М234
 4. поседују знање једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама, дужине студирања, остварених научних резултата и резултата обављеног интервјуа са комисијом.

Кандидат може остварити максимално 100 поена, по следећој скали:

 1. просечна оцена остварена на претходном нивоу студија: до 60 поена, и то:

6,00-7,99=10 поена

8,00-8,50=15 поена

8,51-9,00=30 поена

9,01-9,50=45 поена

9,51-10,00=60 поена

 1. дужина студирања: до 15 поена, и то:

6 година – 15 поена

6г1м-7г=10 поена

7г 1м-8г=5 поена

Од 8г1м и дуже =0 поена

 1. по основу учешћа на студентским конгресима до 8 поена, и то по 2 поена за сваки студентски рад. За 4 и више радова кандидат добија 8 поена.
 2. радови објављени у часописима категорије М21 – 4 поена, М22- 3,5 поена и/или М23-3 поена – максимално 8 поена
 3. интервју: до 9 поена

Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од конкурисања за упис на докторске студије

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена: ОцОСxОСбод+ ОцМСxМСбод / ОСбод + МСбод

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад,уколико исти постоји.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 220.000,00динара

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.000,00 евра.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената :

– кратку биографију,

– диплому и додатак дипломи, или уверење о положеним испитима,

– доказе који се односе на остварене научне радове (копија објављених или презентованих радова на конгресима)

– доказ о знању једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

– здравствено уверење

Кандидати на име трошкова спровођења конкурса уплаћују на жиро рачун Факултета, неповратан износ од 6.000.00 динара.

Комплети документације за пријаву на конкурс добијају се у скриптарници факултета, Улица др Суботића бр. 8, од 11 до 13х.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 5000 ЕУР.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране јавне исправе (диплома о стеченом високом образовању).

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

– да влада српским језиком (ниво Б2).

Календар активности

Активност

Време и локација

Пријава кандидата

19.10-22.10.2020/21. године, Секретаријат факултета, соба бр. 8, од 10,00 до 13,00 часова

Интервју са кандидатима

26. октобар 2020/21. године, у 11 часова, Секретаријат факултета

Прелиминарна ранг листа

26. октобар 2020. године, у 14 часова

Жалбе на прелиминарну ранг листу

27. октобар до 10 часова, преко е-маила: primedbe.pijemni@stomf.bg.ac.rs

Објављивање коначне ранг листе

28. октобар у 14 часова

Упис кандидата

30. октобра 2019. године, од 10 до 13 часова

Прелиминарна ранг листа за упис у школску 2020/21. годину – 1. КОНКУРСНИ РОК

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна ранг листа за упис кандидата у 1. годину школске 2020/21 године – 1. КОНКУРСНИ РОК

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

У скриптарници Стоматолошког факултета можете купити индекс и добити документацију за упис.

На упису кандидат доставља оверене копије дипломе и додатка дипломи, извод из матичне књиге рођених, индекс и две фотографије 4,5×3,5 цм, попуњен ШВ20 образац (добија се у скиптарници), потврду о плаћеној првој рати школарине (за самофинансирајуће студенте).


II КОНКУРСНИ РОК

Конкурс за упис у школску 2020/21 годину – докторске академске студије

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Базична и клиничка истраживања у стоматологији

БРОЈ СТУДЕНАТА:

6 студената – самофинансирање

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијски програм докторских студија могу конкурисати лица која:

 1. су стекла стручни назив доктор стоматологије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, односно која су стекла II степен и академски назив доктор стоматологије према Закону о високом образовању,
 2. имају просечну оцену најмање 8.00 (осам)
 3. за кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам), услов су три рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М234
 4. поседују знање једног светског језика – ниво Б2 (потврда института за стране језике)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним студијама, дужине студирања, остварених научних резултата и резултата обављеног интервјуа са комисијом.

Кандидат може остварити максимално 100 поена, по следећој скали:

 1. просечна оцена остварена на претходном нивоу студија: до 60 поена, и то:

6,00-7,99=10 поена

8,00-8,50=15 поена

8,51-9,00=30 поена

9,01-9,50=45 поена

9,51-10,00=60 поена

 1. дужина студирања: до 15 поена, и то:

6 година – 15 поена

6г1м-7г=10 поена

7г 1м-8г=5 поена

Од 8г1м и дуже =0 поена

 1. по основу учешћа на студентским конгресима до 8 поена, и то по 2 поена за сваки студентски рад. За 4 и више радова кандидат добија 8 поена.
 2. радови објављени у часописима категорије М21 – 4 поена, М22- 3,5 поена и/или М23-3 поена – максимално 8 поена
 3. интервју: до 9 поена

Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од конкурисања за упис на докторске студије

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена: ОцОСxОСбод+ ОцМСxМСбод / ОСбод + МСбод

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад,уколико исти постоји.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 220.000,00динара

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.000,00 евра.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената :

– кратку биографију,

– диплому и додатак дипломи, или уверење о положеним испитима,

– доказе који се односе на остварене научне радове (копија објављених или презентованих радова на конгресима)

– доказ о знању једног светског језика,

– ниво Б2 (потврда института за стране језике)

– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

– здравствено уверење

Кандидати на име трошкова спровођења конкурса уплаћују на жиро рачун Факултета, неповратан износ од 6.000.00 динара.

Комплети документације за пријаву на конкурс купују се у скриптарници факултета, Улица др Суботића бр. 8, од 11 до 13х.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 5000 ЕУР.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране јавне исправе (диплома о стеченом високом образовању).

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

– да влада српским језиком (ниво Б2).

Календар активности

Активност

Време и локација

Пријава кандидата

5.11.2020. године, Секретаријат факултета, соба бр. 8, од 10,00 до 13,00 часова

Интервју са кандидатима

6. новембар 2020. године, у 11 часова, Секретаријат факултета

Прелиминарна ранг листа

9. новембар 2020. године, у 14 часова

Жалбе на прелиминарну ранг листу

10. новембар до 10 часова, преко е-маила: primedbe.pijemni@stomf.bg.ac.rs

Објављивање коначне ранг листе

10. новембар у 13 часова

Упис кандидата

11. новембар 2020. године, од 10 до 13 часова