Doktori stomatoloških nauka

Doktorske disertacije odbranjene u periodu 1990-1999.

 1. Martinović Željko 20.02.1990.
  naziv dd: " Funkcijska adaptacija pacijenata na totalne zubne proteze "
  mentor: prof. dr Mirjana Krstić
 2. Glišić Branislava 12.06.1990.
  naziv dd: " Uticaj stalnog magnetnog polja na strukturu kosti rezidualnog grebena "
  mentor:
 3. Gorjana Popović 20.06.1990.
  naziv dd: " Uticaj različitih uslova polimerizacije na mehaničke osobine polimerizata koji se koriste u stomatologiji"
  mentor: prof. dr Smiljana Popov
 4. Mucić Dinka 22.06.1990.
  naziv dd: " Komparativna analiza vilica i zuba na skeletnim populacijama Jugoslavije od početka nove ere do danas "
  mentor: prof. dr Stojanka Unković
 5. Kovačević Milorad 29.06.1990.
  naziv dd: " Učestalost abrazije zuba u radnika tekstilne industrije koji rade u uslovima povećane buke i vibracija "
  mentor: prf. dr Milutin Kandić
 6. Radosavljević Branka 29.06.1990.
  naziv dd: " Izolovana biotipska diferencijacija i kariogeni potencijal streptococcus mutans sojeva "
  mentor: prf. dr Vladimir Šćepan
 7. Šašić Mirjana 29.06.1990.
  naziv dd: " Uticaj antiepileptika difenilhidantoina i natrijumvalproata na rast i razvoj kraniofacijalnog sistema "
  mentor: prof. dr Vjera Gvozdenović-Simović
 8. Jovičić Slobodan 03.07.1990.
  naziv dd: " Oboljenja jednjaka dijagnostikovana hipotomom ezofagografijom i njihov odražaj na orofaringijalnu regiju "
  mentor: prof. dr Nikola Borisavljević
 9. Stajčić Zoran 16.10.1990.
  naziv dd: " Neurotropni efekti streptomicina i glicerola i mogućnost njihove primene u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije "
  mentor: prof. dr Momir Sokolović
 10. Minić Arsa 23.12.1990.
  naziv dd: " Korelacija stepena invazivnosti planocelularnih karcinoma donje usne sa njihovim imunohistomorfološkim karakteristikama "
  mentor: prof. dr Andrija Paljm
 11. Vujašković Goran 26.12.1990.
  naziv dd: " Morfologija, topografija trigeminalnog gangliona čoveka "
  mentor: prof. dr Draško Bogdanović
 12. Bojović Slobodan 27.12.1990.
  naziv dd: " Prilog proučavanju histopatoloških karakteristika epitelnih tumora pljuvačnih žlezda i njihov klinički značaj "
  mentor: prof. dr Andrija Paljm
 13. Ivanković Zoran 25.02.1991.
  naziv dd: " Funkcionalne karakteristike epitela gornjih disajnih puteva u fiziološkim i patološkim stanjima "
  mentor: prof. dr Natalija Banović
 14. Kosovčević Zoran 25.03.1991.
  naziv dd: " Proučavanje genetskih uticaja na razviće kraniofacijalnog kompleksa i denticiju u jednojajnih, dvojajnih i trojajnih trojki "
  mentor: prof. dr Milan Marković
 15. Đorđević Slobodanka 29.04.1991.
  naziv dd: " Klinička , epidemiološka i mikrobiološka istraživanja uticaja nepravilnosti položaja zuba na pojavu karijesa "
  mentor: prof. dr Vladimir Lukić
 16. Pešić Verica 07.05.1991.
  naziv dd: " Povrede perifernih senzitivnih nerava u oblasti lica i vilica eksperimentalna i klinička istraživanja "
  mentor: prof. dr Božidar Jojić
 17. Obradović-Đuričić Kosovka 08.07.1992.
  naziv dd: " Prilog izučavanju promena na tvrdim zubnim tkivima u zoni ruba fiksne nadoknade
  mentor: prof. dr Ljubislav Vujošević
 18. Stefanović Pradrag 29.12.1992.
  naziv dd: " Primena galeotemporalnog režnja u rekonstrukciji defekata usne šupljine i lica "
  mentor: prof. dr Aleksa Piščević
 19. Mešterović Miodrag 15.01.1993.
  naziv dd: " Vrednosti liofilizovane humane dure u lečenju fraktura poda orbite "
  mentor: prof. dr Miomir Cvetinović
 20. Rakočević Zoran 01.06.1993.
  naziv dd: " Komparativna analiza vrednosti rendgenografskih metoda u dijagnostikovanju povreda maksilofacijalne regieje "
  mentor
  : prof. dr Dragomir Marković
 21. Vukadinović Miroslav 22.06.1993.
  naziv dd: " Promene mekih tkiva lica posle hirurške korekcije progenije "
  mentor: prof. dr Aleksa Piščević
 22. Ivanović Mirjana 16.12.1993.
  naziv dd: " Mogućnosti prevencije gingivita u školske dece "
  mentor: prof. dr Predrag Lekić
 23. Janjanin Mirjana 21.12.1993.
  naziv dd: " Model zdravstveno-vaspitnog programa za prevenciju faktora rizika za pojavu karijesa "
  mentor: prof. dr Predrag Dovijanić
 24. Babić Marko 29.12.1993.
  naziv dd: " Efekti aneuploidije X hromozoma na morfogenezu kraniofacijalnog kompleksa i rast zuba "
  mentor: prof. dr Miroslava Mićić
 25. Vulićević Zoran 01.11.1994.
  naziv dd: " Ispitivanje odnosa i jačine sistema kompozitnih sistema sa dentinom "
  mentor: prof. dr Dragan Beloica
 26. Carević Momir 27.12.1994.
  naziv dd: " Uticaj ugljenih hidrata , masti i fluorida na zube i zubni kvar "

  mentor: prof. dr Marko Vulović

 27. Simić Ružica 27.06.1995.
  naziv dd: " Uticaj hidrokortizona na razvoj i strukturu lica "

  mentor: prof. dr Olga Karadžov

 28. Živković Slavoljub 12.07.1995.
  naziv dd: " Biokompatibilnost i fizičko-hemijske karakteristike dentin adhezivnih sistema "
  mentor: prof. dr Vladimir Ivanović
 29. Milić Slobodan 14.07.1995.
  naziv dd: "Posebnosti povreda lica i vilica nastalih u saobraćajnim nezgodama"

  mentor: prof. dr Aleksa Piščević

 30. Džambas Ljubiša 16.04.1996.
  naziv dd: " Mikroflora usne duplje kod korisnika postresekcionih proteza "

  mentor: prof. dr Branislav Dimitrijević

 31. Kostić Ljiljana 24.04.1996.
  naziv dd: " Uticaj prirode gradivnog materijala i obrađenosti površina nadoknada na akumulaciju dentalnog plaka "
  mentor: prof. dr Dobrivoje Trifunović
 32. Jakovljević Ankica 05.06.1996.
  naziv dd: " Uticaj vinkristina na razvoj zubnih tkiva i rast vilica eksperimentalnih životinja "
  mentor: prof. dr Snežana Sedlecki-Gvozdenović
 33. Jurišić Milan 18.06.1996.
  naziv dd: " Klinička histopatološka i genetička istraživanja odontogenih keratocista "
  mentor: prof. dr Vlastimir Petrović
 34. Nedić Milica 25.06.1996.
  naziv dd: " Primena transplantata periosta u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma "
  mentor: prof. dr Vojislav Leković
 35. Grga Đurica 29.06.1996.
  naziv dd: " Struktura i problemi dentalne antropologije đerdapske serije "
  mentor: prof. dr Dragan Kuburović
 36. Tihaček-Šojić Ljiljana 05.07.1996.
  naziv dd: " Ispitivanje procesa difuzije organskih i neorganskih molekula na retencionim zubima za parcijalnu skeletiranu protezu "
  mentor: prof. dr Dragoslav Stamenković
 37. Konstatinović Vitomir 10.07.1996.
  naziv dd: " Poremećaj funkcije orofacijalne regije posle operativnog lečenja malignih tumora jezika i poda usta "
  mentor: prof. dr Ivan Sjerobabin
 38. Ristić Nebojša 12.07.1996.
  naziv dd: " Promena u strukturi zubne pulpe i interdentalne papile pod uticajem različitih doza X-zraka "
  mentor: prof. dr Snežana Sedlecki-Gvozdenović
 39. Petrović-Punoševac Miljana 18.03.1997.
  naziv dd: " Evaluacija zdravstveno-vaspitnog programa u stomatološkoj zaštiti trudnica "
  mentor: prof. dr Vojislav Popović
 40. Škorić Mira 09.12.1997.
  naziv dd: "Faktori koji određuju ponašanje školske dece prema oralnom zdravlju"
  mentor: prof. dr Mirjana Janjanin
 41. Nikolić Predrag 11.03.1998.
  naziv dd: "Uticaj oralne respiracije, izazvane uvećanim adenoidnim vegetacijama, na kraniofacijalni rast i razvoj"
  mentor: prof. dr Miodrag Jovanović
 42. Šćepan Ivana 12.03.1998.
  naziv dd: "Efekti terapije malokluzija II klase funkcionalnim aparatima"
  mentor: prof. dr Nevenka Jakšić
 43. Lazić Vojkan 16.06.1998.
  naziv dd: "Analiza aktivnosti mišića i stanje okluzije u pacijenata sa noćnim parafunkcijama"
  mentor: prof. dr Darinka Stanišić-Sinobad
 44. Poštić Srđan 30.06.1998.
  naziv dd: "Analiza osteoporotičnih promena u donjoj vilici i njihov klinički značaj"
  mentor: prof. dr Mirjana Krstić
 45. Marković Dejan 20.10.1998.
  naziv dd: "Ispitivanje biokompatibilnosti svetlosno polimerizujućih glasjonomer cemenata"
  mentor: prof. dr Dragan Beloica
 46. Čakić Saša 17.11.1998.
  naziv dd: "Imunološke osobenosti pljuvačke, gingivalne tečnosti i seruma obolelih od parodontopatije"
  mentor: prof. dr Obrad Zelić
 47. Todorović Nevenka 21.11.1998.
  naziv dd: "Primena keramičkih biomaterijala u lečenju kanala korena zuba "
  mentor: Dragan Kuburović
 48. Todorović Tatjana 21.11.1998.
  naziv dd: "Mikroelementi i proces mineralizacije zuba"
  mentor: prof. dr Jovan Anđić
 49. Crvenica Đorđije 02.03.1999.
  naziv dd: "Komparativno ispitivanje kliničkih i histopatoloških parametara u procjeni stanja gingive obolelih od parodontopatije"
  mentor: prof. dr Obrad Zelić
 50. Vujašković Mirjana 27.04.1999.
  naziv dd: "Biofizičke osobine glas jonomer cementa kao sredstvo za opturaciju kanala korena u poređenju sa standardnim materijalima"
  mentor: doc. dr Aleksandra Lukić
 51. Milojević-Stojanović Dragana 13.07.1999.
  naziv dd: "Reakcija pulpo-dentinskog kompleksa na kompozitne materijale i prateće adhezivne sisteme"
  mentor: prof.dr Katarina Pap
 52. Karadžić Branislav 27.07.1999.
  naziv dd: "Primena polimetil metakrilata u endodontskoj terapiji hroničnih apeksnih parodontita"
  mentor: prof. dr Vladimir Filipović
 53. Glišić Branislav 30.09.1999.
  naziv dd: "Promene kraniofacijalnog kompleksa kod osoba sa i bez rascepa usne i nepca lečenih facijalnom maskom"
  mentor: prof. dr Nevenka Jakšić
 54. Banković Dušica 22.11.1999.
  naziv dd: "Istraživanje međusobne uslovljenosti sistema stomatološke zdravstvene zaštite i promocije oralnog zdravlja"

 55. mentor: prof. dr Mirjana Janjanin