Magistri stomatoloških nauka

SPISAK MAGISTARA STOMATOLOŠKIH NAUKA

Prezime i ime, datum odbrane, oblast

1. Đukanović Dragoslav 28.10.1968. Bolesti usta

tema: « Procena vrednosti hirurškog lečenja parodontopatije»

2. Kandić Dragica 25.11.1968 Bolesti zuba

tema: « Cink-oksid-eugenol-cement kao sredstvo za punjenje kanala korena»

3. Sokolović Momir 28.01.1969. Stomatološka hirurgija

tema: « Hirurško lečenje hroničnih periapeksnih procesa»

4. Laks Tibor 19.01.1970. Bolesti Usta

tema: « Citološka ispitivanja oralne sluzokože pod biološkim i patološkim uslovima»

5. Popović Žujić Ivanka 09.04.1970. Bolesti usta

tema: « Zubni kamenac kao lokalni etiološki faktor parodontopatije»

6. Popović Dušan 28.09.1970. Maksilofacijalna hir.

tema : « Klinička zapažanja o osobinama i delovanju l – askrobinske kiseline kod infekcija i hirurških oboljenja maksilofacijalne hirurgije»

7. Gvozdenović Sedlecki Snežana 26.11.1970. Bolesti zuba

tema: « Kortikosteroidi i antibiotici kao biološka sredstva primenjeni u endodonciji»

8. Jokimov Slavčo 21.05.1971 Klinička protetika

tema: « Biološki efekat prisustva totalnih proteza u ustima pacijenata»

9. Kuburović Dragan 25.11.1971 Bolesti zuba

tema: « Uporedno ispitivanje patohistološkog nalaza i kliničke slike kod obolele pulpe»

10. Milutinović Miroslav 24.12.1971. Bolesti usta

tema: Dijagnostički značaj oralne dinije i piroze»

11. Beloica Dragan 03.04.1973. Dečja i prev. stom.

tema: « Zbrinjavanje preloma II i III klase prednjih zuba dece»

12. Bećir Ljupči 16.05.1974. Ortopedija vilica

tema: « Uticaj genetskih faktora na razvitak orofacijalnog sisterma»

13. Trifunović Miodrag 20.06.1975. Ortopedija vilica

tema: « Transverzalni i vertikalni rast lica i vilice kod dece u vreme mlečnih zuba»

14. Vulović Marko 26.06.1975. Dečja i prev stom.

tema: « Uticaj dentogene infekcije na reumatsku groznicu u dece»

15. Zelić Obrad 18.09.1975. Bolesti usta

tema: « Rendgenografski nalaz u progresivnoj parodontopatiji»

16. Šćepanović Ljubomir 01.10.1975 Stomatološka protetika

tema: »Promene na mastrikatornom aparatu starih osoba i njihov uticaj na sprovođenje protetske terapije»

17. Novak Silva 25.12.1975. Bolesti usta

tema: « Određivanje učestalosti akrilatne alergije kod dijabetičara»

18. Radlović Smilja 26.03.1976. Stomatološka protetika

tema: « Gingivalni deo navlake»

19 Ristić Aleksandra 22.04.1976. Bolesti zuba

tema: « Morfologija bukalnih kanala korena prvog i drugog maksilarnog molara kao i mogućnost pristupa terapiji kao oboljenja pulpe i apeksnog parodontita»

20. Nastić Miodrag 26.06.1976. Stomatološka protetika

21 Imeri Rifat 01.07.1976. Bolesti usta

tema: « Akcidentalna oštećenja parodoncijuma»

22. Todorović Ljubomir 02.07.1976. Oralna hirurgija

tema: « Kliničko i laboratorijsko ispitivanja interakcije amitriptilina i pojedinih lokalnih anestetičkih rastvora»

23. Dimitrijević Branislav06.01.1977. Stomatološka protetika

tema: « Poremećaji govora osoba sa stečenim defektima gornje vilice i mekog nepca i obnova protetskom rekonstrukcijom

24. Jakšić Nevenka 03.02.1977. Ortopedija vilica

tema: « Meziodistalni promer stalnih zuba»

25. Kiseri Nehat 28.02.1977. Bolesti usta

tema: « Epidemiološka istarživanja parodontalnih oboljenja kod čkolske dece»

26. Karahoda Skender 15.06.1977. Stomatološka protetika

tema: « Patološke promene na tkivima ispod zubnih nadoknada»

27. Glišić Branislava 23.06.1977. Stomatološka protetika

tema: « Klinička i laboratorijska ispitivanja pokretnih alveolarnih grebenova»

28. Bojović Miodrag 27.06.1978. Maksilofacijalna hir.

tema: « Tegobe i poremećaji funkcije temporomandibularnog zgloba nastali kao posledica

Akutne traume skeleta lica»

29. Budimir Smiljka 29.06.1978. Oralna hirurgija

tema: « Varijacije ugla centralnog zraka pri retroalveolarnom snimanju i problemi zaštite od rendgenskog zračenja»

30. Božinić Jasmina 21.06.1978. Bolesti usta

tema: « Terapija gingivalnih džepova»

31. Babić Mirjana 28.06.1978. dečja i prev. stomat.

Tema: « Prevalencija i vrste fraktura krunica stalnih prednjih zuba u beogradske školske dece»

32. Ursu Ileana 18.04.1978. Bolesti usta

tema: « Ekstrakorporalne reakcije u dijagnozi oralne alergije»

33. Nikolić Ljubiša 19.04.1978. Oftalmologija

tema: « Intraoperativne i rane postoperativne komplikacije perforativne keratoplastike»

34. Dergenc Ranko 19.06.1978. Otorinolaringologija

tema: « Ispitivanje imunoglobulina dece sa hroničnim tonzilitom»

35. Mokranjac Boža 19.04.1978 Bolesti usta

tema: « Koincidencija kliničkih simptoma i hematogenih promena kod fokalnih bolesnika»

36. Stamenković Dragoslav 06.12.1978. Stomatološka protetika

tema: « Klinička i eksperimentalna ispitivanja klasičnog sistema retencije i stabilizacije skeletiranih proteza»

37. Kafedžiska Violeta 10.01.1979. Oralna hirurgija

tema: « Istraživanje koaguluma u rani posle vađenja zuba»

38. Arizanović Jelica 12.01.1979. Stomatološka protetika

tema: « Zubno-lekarsko zbrinjavanje defekata posle operacije velikih cista donje vilica»

39. Arsenijević Vladimir 21.02.1979. Bolesti usta

tema: « Indikacije i kontraindikacije za gingivektomiju»

40. Petrović Vlastimir 23.02.1979. Oralna hirurgija

tema: « Istraživanje sadržaja lidokaina u krvi u toku intraoralne anestezije primenom gasne hromatografije»

41. Dukađini Imer 23.02.1979. Stomatološka protetika

tema: «Stanje orofacijalnog sistema omladine regiona Prištine»

42. Smiljanić Dobrivoje 11.05.1979. Bolesti zuba

tema: « Stafilokokno kliconoštvo i stomatološka praksa»

43. Leković Vojislav 28.06.1979. Bolesti usta tema: « Proveravanje terapijskog efekta kod aftoznih lezija»

44. Pešić Verica 29.06.1979. Oralna hirurgija

tema: « Zatvaranje svežih oro-antralnih komunikacija zlatnom pločicom»

45. Terzić Branka 11.10.1980. Mikrobiologija

tema: « Nalaz enterobacteriaceae u usnoj duplji u osobe različitog uzrasta»

46. Škorić Mira 23.10.1980. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje fotoluminescencije prirodnih zuba i stomatoloških keramičkih materijala»

47. Ivanović Vladimir 18.12.1980. Bolesti zuba

tema: « Fizičke karakteristike površinskog sloja kompozitnih materijala različitog sastava»

48. Stefanović Gordana 23.12.1980. Fiziologija

tema: « Identifikacija i proučavanje serumskih i sekretornih komponenata partoidne pljuvačke»

49. Stojić Dragica 27.03.1981. Farmakologija

tema: « Uticaj dikloksacilina na digestivni trakt i kardiovaskularni sistem»

50. Cenić Desanka 02.04.1981. Patofiziologija

tema: « Hemodinamski efekti plućne hipertenzije na levu i sistemske na desnu komoru»

51. Stevanović Radoje 26.05.1981 Dečja i prev. stom.

tema: « Duboki karijes mlečnih i stalnih zuba u dece»

52. Jaka Ćamilje 04.06.1981. Ortopedija vilica

tema: « Učestalost ortodontskih nepravilnosti školske dece u SAP Kosovo»

53. Janković Ljiljana 18.06.1981. Bolesti usta

tema: « Histološke promene gingive kao pesledica imunoloških reakcija»

54. Kipić Jasminka 19.06.1981. Bolesti zuba

tema: « Određivanje PH pulpe zuba čoveka»

55. Živković Ankica 09.07.1981. Bolesti zuba

tema: « Geneza pulpe zuba intaktnih i estradiolom tretiranih pacova»

56. Margeta Zvezdana 06.07.1981. Oralna hirurgija

tema: « Procena oralno-hirurških intervencija u funkciji pola i uzrasta»

57. Dimitrijević Božidar 26.11.1981. Bolesti usta

tema : « Uticaj jatrogenih faktora na parodoncijum»

58. Hot Ćama 07.05.1982. Bolesti zuba

tema: « Hronična zapaljenja zuba čoveka»

59. Hodža Veton 07.05.1982. Bolesti zuba

tema: « Ispitivanje delovanja frakcije ZOOK na pulpu zuba čoveka»

60. Petrović Ljiljana 25.05.1982. Farmakologija

tema : « Uticaj dihidroergotoksina na agregaciju trombocita i postekstrakciono vreme krvavljenja»

61. Ćulafić Branka 31.05.1982. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje debljine cementnog filma ispod livenih krunica»

62. Petrović Smiljka 16.12.1982. Ortopedija vilica

tema: « Morfološke karakteristike lobanje i lica dece sa cerebralnom paralizom

63. Lekić Predrag 25.12.1982. Dečja i prev. stom.

tema: « Epidemiološka i imunološka istraživanja uticaja plaka u etiologiji oboljenja parodoncijuma u dece»

64. Gavrić Miodrag 18.01.1983. Maksilofacijalna hir.

tema: « Uporedna istraživanja primenjenih metoda lečenja kod preloma zigomatičnog kompleksa»

65. Radujković Gordana 30.03.1983. Fiziologija

tema: « Transport kiseonika u uslovima hronične alveolarne hipoksije i strukturne promene krvnih sudova pluća»

66. Radosavljević Branka 17.05.1983. Bolesti zuba

tema: «Uticaj životne sredine na kvalitativni sastav i kvantitativnu zastupljenost mikroorganizama u dentalnom plaku»

67. Gajić Mihajlo 23.05.1983. Dečja i prev. stom.

tema: « Epidemiološka, klinička i patohistološka istraživanja hroničnih pulpita mlečnih zuba»

68. Stajčić Zoran 06.06.1983. Oralna hirurgija

tema: « Priprema i obezbeđenje lokalne hemostaze o oralnohirurškom zbrinjavanju obolelih od hemofilije»

69. Vračarić Branimir 16.06.1983. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje dejstva sila aksijalnog smera na potporni aparat zuba»

70. Spajić Donfrid Mirjana 17.06.1983. Bolesti usta

tema: « Uticaj malokluzija na stanje parodoncijuma»

71. Petković Dragoljub 03.11.1983. Prev. i dečja stom.

Tema : « Profilaksa okluzalnog karijesa prvih stalnih molara u dece primenom zalivača fisura «

72. Veljković Sunčica 17.01.1984. Bolesti usta

tema: « Etiopatogeneza i terapija lezija mekih oralnih tkiva»

73. Abdelrazik Awad Zomluta 24.01.1984. Maksilofacijalna hirurgija

tema: « Karakteristike mirnodopskih povreda maksilofacijalnog predela vatrenim oružjem»

74. Ristić Nebojša 28.06.1984. Bolesti zuba

tema: « Imunoglobulini zdrave i obolele pulpe»

75. Kovačević Krsto 31.10.1984. Bolesti usta

tema: « Slobodni mukogingivalni autotransplantati u terapiji parodontopatije»

76. Stefanović Predrag 13.03.1985. Maksilofacijalna hir.

tema: « Uporedna ispitivanja različitih metoda lečenja kod preloma donje vilice»

77.Vukadinović Miroslav 18.06.1985. Maksilofacijalna hirurgija

tema: « Klinička i rendgenkraniometrijska procena hirurškog načina lečenje progenije»

78. Obradović Đuričić Kosovka 05.07.1985. Stomatološka protetika

tema: « Uticaj uslova pripreme na fizičko-mehaničke osobineovrslog Zn fosfata cementa»

79. Đuranović Milisavljević Tatjana 12.11.1985. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje dimenzionalne stabilnosti ireverzibilnih hidrokoloida»

80. Krtinić Ružica 24.12.1985. Bolesti zuba

tema: « Eliminacija arsena iz organizma posle nekrotizacije zubne pulpe»

81. Menoski Enisa 16.01.1986. Stomatološka protetika

tema: « Ocena vrednosti parcijalne pločaste proteze u terapiji krezubosti»

82. Menoski Asija 17.01.1986. Stomatološka protetika

tema : « Analiza rezilijencije sluzokože u slučajevima terminalne krezubosti»

83. Kostić Ljiljana 21.01.1986. Stomatološka protetika

tema: « Stanje zdravlja parodoncijuma u pacijenata zbrinutih porcelanskim i fasetiranim krunicama»

84 Kosovčević Zoran 25.02.1986. Ortopedija vilica

tema: « Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta»

85. Blagojević Vladan 21.03.1986. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje uticaja uslova polimerizacije na mehanička svojstva polimetilmetakrilata za fasete»

86. Arsovska Petrov Violeta 27.06.1986. Ortopedija vilica

tema: « Uticaj ortodontskog aparata sa frontalnim nagriznim grebenom na vertikalni razvitak mandibule pacova»

87. Ali Al Dabbagh Majida 11.07.1986. Dečja i prev. stom.

tema: « Uticaj fluorida na gleđ mlečnih zuba»

88. Lekić Živka 30.12.1986. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje neplemenitih legura i raspodele elemenata u metalo-keramičkom međuspoju»

89. Janković Zdenka 11.11.1986. Socijalna medicina

tema: « Značaj kratke informacije u zdravstvenom vaspitanju dece predškolskog uzrasta i njihovih roditelja»

90. Stojić Anđelka 30.12.1986. Dečja i prev. stom.

tema: « Izlučivanje koncentracije sekretornih imonoglobulina a (siga) u mešovitoj pljuvački kod dece sa različitim indeksom zubnog kvara»

91. Martinović Željko 20.01.1987. Stomatološka protetika

tema: « Korelacija vrednosti zagrižajne sile i elektromiografske aktivnosti mastikatornih mišića»

92. Mucić Dimka 17.03.1987. Anatomija

tema: « Prilog anatomskim istrađivanjima morfologije, topografije i arterijske vaskularizacije podvilične pljuvačne žlezde»

93. Jovanović Radmila 27.03.1987. Bolesti usta

tema: « Etio-patogeneza klinastih erozija»

94. Pupić Saša 09.06.1987. Bolesti usta

tema: « Uticaj terapije na floru dentalnog plaka u obolelih od parodontopatije»

95. Nikolić Predrag 08.07.1987. Ortopedija vilica

tema: « Uporedna analiza sagitalnih maksilo-mandibularnih odnosa metodama A: M SCHWARZ-a i Ch. TAZLOR-a»

96. Milanović Radmila 03.09.1987. Ortopedija vilica

tema: « Histo-morfološke promene u koštanom tkivu vilice pacova nastale pod dejstvom ortodontskog aparata»

97. Ivanović Mirjana 01.10.1987. Dečja i prev. stom.

tema: « Karakteristike zubnih plaka u podričjima sa različitom koncentracijom fluorida u pijaćim vodama»

98. Carević Momir 02.10.1987. Dečja i prev. stom.

tema: « Istraživanje uticaja fluora, stroncijuma i molibdena na tkiva eksperimentalnih životinja»

99. Vujaškovič Mirjana 23.02.1988. Bolesti zuba

tema: « Klinička i laboratorijska ispitivanja efikasnosti najčešće korišćenih odontometrijskih metoda»

100. Ljiljana Tihaček 26.04.1988. Stomatološka protetika

tema : « Uloga i značaj vodećih površina retencionih zuba skeletirane proteze»

101. Grga Đurica 30.06.1988. Bolesti zuba

tema: « Antimikrobna, genotoksikološka i histološka karakterizacija efekata propolisa kao mogućeg sredstva za prekrivanje pulpe»

102. Janjanin Mirjana 26.05.1989. Socijalna medicina

tema : « Socijalno-medicinski aspekti planiranja stomatoloških kadrova radi ostvarivanja ciljeva SZO « Zdravlje za sve do 2000 godine «»

103. Minić Arsa 21.11.1989. Patoanatomija

tema : « Ispitivanje imunoglobulina u gingivi obolelih od parodontopatije ABK imunoperoksidaznim metodom-korelacija sa histopatološkim stratusom»

104. Živković Slavoljub 17.04.1990. Bolesti zuba

tema : « Klinička ispitivanja efikasnosti lečenja HAP primenom endodontskih metoda sa i bez periapeksne medikacije»

105. Šašić Zoran 29.05.1990. Bolesti zuba

tema : « Alloxan – Ski dijabetes i promene u pulpi molara wistar pacova»

106. Jurišić Milan 14.06.1990. Oralna hirurgija

tema: « Ispitivanje učešća ananerobnih bakterija u akutnim dentogenim infekcijama»

107. Banković Dušica 19.06.1990. Socijalna medicina

tema: « Uticaj fluorisane vode za piće na oralno i opšte zdravstveno stanje školske dece»

108. Karadžić Branislav 22.06.1990. Bolesti zuba

tema : « Racionalizacija endodontske terapije inficiranog kanala»

109. Nikodijević Angelina 03.07.1990. Ortopedija vilica

tema: « Morfološke varijacije kod malokluzija III klase»

110. Stojanović Ljiljana 06.11.1990. Ortopedija vilica

tema: « Radiološka ispitivanja položaja kondilarnog nastavka mandibule u osoba sa malokluzijama II klase»

111. Mirković Zlata 06.11.1990. Bolesti usta

tema : « Proučavanje uloge jatrogenih faktora u nastanku okluzalnog traumatizma»

112. Danilović Vesna 25.12.1990. Bolesti usta

tema : « Mogućnosti specifičnog vođenja regeneracije parodoncijuma»

113. Popović Željka 24.12.1990. Socijalna medicina

tema : « Socijalno-medicinski značaj sistematskih pregleda školske dece za praćenje oralne patolofije i planiranje stomatološke zdravstvene zaštite»

114. Šćepan Ivana 15.01.1991. Ortopedija vilica

tema : :» Uporedna kefalometrijska analiza osoba sa operisanim unilateralnim i bilateralnim rascepima usna i nepca»

115. Milenčić Aleksandra 15.01.1991. Ortopedija vilica

tema : « Proučavanje kefalometrijskih karakteristika kraniofacijalnog sistema u osoba sa sindromom Dysostosis gleidocranialis»

116. Terzić Mitar 22.03.1991. Stomatološka protetika

tema: « Cineradiografska analiza kretnji donje vilice u sagitalnoj ravni»

117. Pavlica Dušan 28.05.1991. Bolesti usta

tema : « Nalaz i distribucija gljivica iz reda Candida u usnoj duplji u osoba sa imunodeficijencijom»

118. Todorović Aleksandar 29.05.1991. Stomatološka protetika

tema : « Komparativno vrednovanje parcijalnih zubnih proteza»

119. Todorović Nevenka 31.05.1991. Bolesti zuba

tema: « Komparativna ispitivanja efikasnosti obrade kanala korena zuba primenom različitih kanalskih instrumenata»

120. Poštić Srđan 31.05.1991. Stomatološka protetika

tema : « Analiza žvačnih ciklusa registrovanih elektrografskom metodom kod osoba sa totalnim protezama»

121. Ilić Dragan 07.06.1991. Bolesti zuba

tema : « Eksperimentalna ispitivanja apeksne opturacije primenom različitih materijala i tehnika za punjenje kanala»

122. Stevanović Ružica 20.06.1991. Bolesti usta

tema: « Primena režanj operacije u otklanjanju funkcionalnih i estetskih nedostataka parodoncijuma»

123. Konstantinović Vitomir 21.06.1991. Maksilofacijalna hir.

tema : « Procena primenjenih metoda lečenja preloma zglobnog nastavka donje vilica»

124. Daoud Mustafa 20.10.1991. Parodont. i oralna med.

tema : « Pomoćna sredstva u održavanju oralne higijene»

125. Rašić Vojin 01.11.1991. Bolesti zuba

tema: « Dejstvo x zraka na oralna tkiva miša i mogućnosti njihove zaštite»

126. Vuličević Zoran 13.11.1991. Dečja i prev. stom.

tema : « Kliničko i histopatološko ispitivanje odnosa kompozitnih materijala sa zubnim tkivom»

127. Harwis Khaiga 19.12.1991. Dečja i prev. stom.

tema : « Karakteristike marginalnog parodoncijuma mlečnih zuba u uslovima optimalnih i minimalnih koncentracija fluorida u vodi za piće»

128. Nikolić Živorad 06.03.1992. Maksilofacijalna hir.

tema : « Poremećaji senzibiliteta u distribucionom području nervusa maksilarisa nakon hirurškog lečenja dentogenih sinuzitisa»

129. Vidović Jelica 31.03.1992. Oralna hirurgija

tema: « Klinička i eksperimentalna istraživanja intraperiodoncijumske anestezija»

130. Rodić Rade 14.04.1992. Maksilofacijalna hir.

tema: « Prelomi donje vilice i poremećaji senzibiliteta nervus alveolaris inferiora»

131. Todorović Tatjana 20.11.1992. Dečja i prev. stom.

tema : « Uloga salivarnih makroelektrolita kalcijuma, magnezijuma i fosfora u pojavi karijesa zuba»

132. Glišić Branislav 15.12.1992. Ortopedija vilica

tema : « Rendgenkraniometrijsko proučavanje karakteristika osoba sa strmim zagrižajem»

133. Čakić Saša 29.12.1992. Bolesti usta

tema : « Oralne manifestacije imunodeficijencija»

134. Matović Ivan 22.01.1993. Bolesti zuba

tema: « Ispitivanje mogućnosti primene glas jonomer cementa kao endodontskog implanta»

135. Nedić Milica 09.03.1993. Bolesti usta

tema : « Eksperimentalna i klinička ispitivanja primene biokeramičkih materijala u lečenju obolelih od parodontopatije»

136. Latković Marina 09.06.1993. Bolesti zuba

tema : « Epidemiološka istraživanja oboljenja usta i zuba u hroničnih uživalaca droge»

137. Abramović Mirjana 21.06.1993. Socijalna medicina

tema : « Istraživanje kvaliteta osnovne stomatološke zaštite u Beogradu»

138. Milivojević Dragana24.06.1993. Bolesti zuba

tema : « Kliničko eksperimentalna ispitivanja ispuna estetskim materijalima u zbrinjavanju bočnih zuba»

139. Medić Vesna 6.07.1993. Stomatološka protetika

tema: « Ispitivanje faktora koji utiču na jačinu vezivanja fiksnih zubnih nadoknada»

140. Stošić Dragana 24.12.1993. Bolesti zuba

tema : « Kliničke krune zuba i mogućnosti zbrinjavanja»

141. Brković Snežana 22.04.1994. Stomatološka protetika

tema : « Ispitivanje potpornog aparata zuba ispod mobilnih supradentalnih proteza»

142. Nikolić Jasmina 17.06.1994. Maksilofacij. Protetika

tema: « Uticaj suprastrukture akrilatnih postresekcionih proteza na cilindrični trepljast epitel nosne duplje i paranazalnih šupljina»

143. Azad Khalifi 21.06.1994, Maksilofacijalna hir.

tema : « Basal ceel carcinomas (BCC) and squamous carcinomas (SCG) of the skin of the head and neck: a retrospective clinical and pathologikal analysis of 491 surgicalli treated patients»

144. Milićević Vladimir 24.06.1994. Stomatološka protetika

tema : « Određivanje boje zuba analizom digitalnog zapisa»

145. Marković Dejan 29.06.1994. Prev. i dečja stom.

Tema : « Reakcija pulpe mlečnih zuba na formokrezol, kalcijum hidroksid glutaraldehid posle pulpotomije»

146. Kozomara Ružica 29.06.1994. Oralna hirurgija

tema : « Uticaj adrenalina u lokalnom anenestetiku lidokainu na nivo glukoze u krvi dijabetičara

147. Nagia Bengherbia 30.06.1994. Maksilofacijalna hir.

tema : « Traumatic fractures if mandibular angle»

148. Mandić Jelena 27.12.1994. Prevent. i dečja stom.

Tema : « Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi»

149. Marković Aleksa 06.06.1995. Oralna hirurgija

tema : « Klinička ispitivanja efekata sprovodne anestezija bipuvakainom u oralnoj hirurgiji»

150. Stojčev Ljiljana 26.06.1995. Oralna hirurgija

tema : « Efikasnost modifikovanog ekstraoralnog metoda sprovodne anestezije maksilarnog nerva pristupom iz frontozigomatičnog ugla»

151. Arnautović Dragica 14.12.1995. Bolesti zuba

tema : « Ispitivanje dejstva phenol camphora i indometacina na kulturi humanih embrionalnih fibroblasta»

152. Popović Milica 31.05.1996. Bolesti zuba

tema : « Primena mikrokonzervativnih restauracija u sanaciji karijesnih lezija druge klase»

153. Markov Jasminka 27.06.1996. Parodont. i oralna med.

tema : « Ispitivanje efekata primene persirćetne kiseline u terapiji obolelih od parodontopatije»

154. Nikolić Đurđevka 17.12.1996 Parodontologija i oralna med.

tema : « Klinička i patohistološka pretraživanja akutnih parodontalnih apscesa»

155. Aničić Boban 26.12.1996. Socijalna medicina

tema : « Osnove modela za evaluaciju programa preventivne stomatološke zaštite»

156. Đorđević Maja 11.02.1997. Bolesti zuba

tema : « Ispitivanje mehaničkih i funkcionalnih osobina materijala za podloge»

157. Tepavčević Zvezdana 11.03.1997. Oralna hirurgija

tema : « Kliničko-patološki aspekt odontogenih keratocista , sa posebni, osvrtom na satelitske formacije i mogućnosti recidiviranja»

158. Radulović Milan 14.10.1997. Oralna hirurgija

tema : « Primena midazolama u premedikaciji i dubokoj sedaciji u oralnoj hirurgiji»

159. Milosavljević Željko14.10.1997. Ortopedija vilica

tema : « Uticaj eksperimentalno zračne hipofize na rast vilice pacova»

160. Dražić Radojica 17.03.1998. Oralna hirurgija

tema : « Kliničko radiološko i histopatološko ispitivanje hroničnih periapeksnih lezija»

161. Petrović Vanja 24.03.1998. Prev. i dečja stom.

tema : « Kliničko i SEM ispitivanje zalivača fisura»

162. Stančić Ivica 14.04.1998. Stom. protetika

tema : « Preoblikovanje vestibularnih površina retencionih zuba za skeletirane proteze»

163. Petrović Tatjana 21.04.1998. Bolesti usta

tema : « Mogućnosti korekcije izolovane atrofije gingive u obolelih od parodontopatije»

164. Dožić Aleksandra 09.06.1998. Oralna hirurgija

tema : « Morfološka istraživanja senzitivnih jedara trigeminusa čoveka»

165. Jovanović Branislava 16.06.1998. Parod. i oralna med.

Tema : « Hiperplazija gingive u pacijenata na trostrukoj imunosupresivnoj terapiji»

166. Lazić Vojkan 16.06.1998 Stom. protetika

Tema : « Analiza kretnje donje vilice u pacijenata sa kraniomandibularnim disfunkcijma pre i nakon terapije stabilizacionim «Mičigen» splintom»

167. « Živković Rade 06.07.1998. Stom. protetika

tema : « Uticaj plpžaja donje vilice na bioelektričnu aktivnost mastikularnih mišića u osoba sa prirodnim zubima»

168. Petrović Renata 24.07.1998. Bolesti zuba

tema : « Uporedna klinička i eksperimentalna ispitivanja kompozitnih i glas jonomer cementnih ispune treće i pete klase na frontalnim zubima»

169. Čolić Snježana 23.02.1999. Oralna hirurgija

tema : « Uticaj vrste reza na vađenje impaktiranog donjeg umnjaka i apikotomiju gornjih jednokorenih zuba na stanje parodoncijuma u operisanom predelu «

170. « Turčinović Petar 09.03.1999. Parod. I oralna medicina

tema : « Dugotrajna kultura kostne srži pacova na poroznom hidroksiapatitu»

171. Anđelić Jasminka 08.06.1999. Socijalna medicina

tema: « Rasprostranjenost ortodontskih anomalija kod školske dece primorskog dela Crne Gore»

172. Matijević Snežana 08.06.1999. Socijalna medicina

tema : « Oralno zdravlje školske dece primorskog dela Crne Gore»

173. « Petrović Milan 22.06.1999. Stom. protetika

tema : « Analiza okluzalnih kontakata u osoba sa fiziološkom okluzijom»

174. Dožić Ivan 22.06.1999. Parod. i oralna med.

Tema : « Imunohistološke karakteristike antigena podvilične pljuvačne žlezde pacova»

175. Vlahović Zoran 13.07.1999. socijalna medicina

tema : « Optimizacija ktiterijuma za planiranje i utvrđivanje teritorijalnog rasporeda domova zdravlja u Srbiji «

176. Dodić Slobodan 21.12.1999. Stom. Protetika

tema : « Uloga okluzije u etiologiji kraniomandibularnih disfunkcija»

177. Janković Saša 29.02.2000. Parod. i oralna med.

Tema : « Očuvanje alveolarnog grebena usmerenom regeneracijom koštanog tkiva»

178. Aleksić Zoran 29.02.2000. Parod. i oralna med.

tema : « Procena efikasnosti i mobilizacije zuba u terapiji parodontopatija»

179. Madžarević Milovan 21.03.2000. Parod. i oralna med.

Tema: « Evaluacija primene proteina rasta gleđi amelogenina i koštanog poroznog materijala bovinog porekla u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma»

180. Saulačić Nikola 04.04.2000. Oralna hirurgija

tema : « Neurotropni efekti ampicilina nainfraorbitalni nerv pacova «

181. Petrović Jasmina 11.04.2000. Socijalna medicina

tema : « Dijagnostika rizika za karijes kao parametar za obezbeđenje oralnog zdravlja trudnica»

182. Milošević Slavica 20.06.2000. Ortopedija vilica

tema : « Uticaj oksidanasa i timolipa na teratogeni efekat antiepileptika i citostatika u wistar pacova»

183. Jovanović-Radivojević Svetlana 27.06.2000. Socijalna medicina

tema : « Definisanje preventivne stomatološke taštite hendikepirane dece»

184. Dačić Dragoslav 14.07.2000. Bolesti zuba

tema : « Karakteristike endodontskih instrumenata i njihova primena u preparaciji kanala korena zuba»

185. Josipović Obrad 18.07.2000. Maksilofacijalna hir.

Tema : « Klinička i laboratorijska ispitivanja leukoplakija»

186. Brajović Gavrilo 12.12.2000. Oralna hirurgija

tema : « Lokalni neurotropni efekti glicerola i sorbitola na periferni nerv pacova»

187. Pucar Ana 26.12.2000. Parod. i oralna med.

Tema : « Oralne manifestacije u toku hemioterapije kolorektalnog karcinoma»

188. Nikolić Zorana 23.01.2001. Ortopedija vilica

tema : « Procena dentalnog razvoja dece uzrasta 7-14 godina»

189. Hadži Mihailović Miloš 22.05.2001. Parod. i oralna med.

tema : « Klinička i laboratorijska ispitivanja pacijenata obolelih od Sjogren-ovog sindroma»

190. Jovičić Olivera 29.05.2001. Prev. i dečja stom

tema : « Karakteristike oralne patologije dece ometene u psihofizičkom razvoju»

191 Vučetić Mirjana 10.07.2001. Prev. i dečja stom.

tema : «Uticaj rastvora NaF za lokalnu primenu na kolonizaciju usne duplje « Streptococcus mutans grupom»

192. Nedeljković Nenad 20.07.2001. Ortopedija vilica

tema : « Treći molari : razvoj, pložaj i ortodontski značaj»

193. Gačić Bojan 26.07.2001. Oralna hirurgija

tema : « Radiografska procena raspoloživog prostora za nicanje donjih trećih molara»

194. Vojinović Biljana 19.03.2002. Prev. i dečja stom

tema : « Razvojne mukogingivalne anomalije u etiopatogenezi i terapiji parodontopatija»

195. Bodlović Ksenija 01.07.2002. Oralna hirurgija

tema: « Kliničko-patološka analiza perifernih gigantocelularnih lezija u vilica»

196. Živojinović Vesna 12.11.2002. Prev. i dečja stom.

tema : « Ispitivanje efikasnosti minimalnih restauracija okluzalnih površina»

197. Korać Vesna 14.01.2003. Socijalna medicina

tema : « Ishrana kao faktor rizika za karies zuba trudnica»

198. Brković Božidar 22.04.2003. Oralna hirurgija

tema : « Klinička ispitivanja primene klonidina u rastvoru llidokaina za intraoralnu anesteziju»

199. Karišik Zorana 17.06.2003. Ortopedija vilica

tema : « Karakteristike kraniofacijalnog kompleksa dece sa rascepom usne i nepca»

200. Jocić Al-Saab Jasna 24.06.2003. Prev. i dečjan.som.

tema : « Određivanje rizika za nastanak gingivizisa u dece».

201. Opačić-Galić Vanja 28.06.2003 Bolesti zuba

tema: Epidemiološko-klinička ispitivanja radiksnih resorpcija»

202. Beljić Katarina 07.07.2003. Bolesti zuba

tema : « Broj konfiguracija, smer i oblik povijenosti kanala prvih maksilarnih molara»

203. Milić Aleksandra 15.04.2004. Stom. protetika

tema : « Okluzalno opterećenje retencionih zuba parcijalnom skeletiranom protezom»

204. Ivković Nedeljka 20.04.2004. Stom. Protetika

tema : « Kraniomandibularne disfunkcije kod pacijenata na antidepresivnoj terapiji»

205 Cvijić Gojko 01.06.2004. Oralna hirurgija

tema : « Procena rane resorpcije alveolarne kosti oko ITI implanata opterećenim supradentalnim protezama»

206. Đorđević Dušan 29.06.2004. Ortopedija vilica

tema : « Karakteristike mekotkivnih struktura lica u zavisnosti od različitih okluzalnih odnosa»

207 Vučković Vesna 17.07.2004. Bolesti Zuba

tema : « Ispitivanje adhezivnih sistema za amalgamske restauracije»

208. Jovanović-Medojević Milica 28.12.2004. Bolesti zuba

tema : « Anatomomorfološka istraživanja apeksne trećine korena prvog donjeg molara»

209. Miletić Vesna 18.06.2005. Bolesti zuba

tema : « Analiza kontaktnih opterećenja na trodimenzionalnom modelu zuba metodom konačnih elemenata»

210. Pavlović Violeta 08.07.2005. Bolesti zuba

tema : « Fizičko hemijske i antimikrobne karakteristika za irigaciju kanala korena zuba»

211. Špadijer Gostović Aleksandra 12.07.2005. Stom. Protetika

tema : « Biološki odgovor tkiva na endoosealne implantate imedijatno opterećene fiksnim zubnim nadoknadama»

212. Šćepanović Miodrag 14.07.2006. Stom. Protetika

tema : « Analiza stepena sigurnosti retencionih ručica kukica parcijalnih skeletiranih proteza»

213. Ilić Jugoslav 14.07.2005. Bolesti zuba

tema : « Učestalost apeksnih periodontitisa endodontski tretiranih zuba»

214. Davitkov Ivana 27.09.2005. Prev. i dečja stom.

tema : « Ispitivanje jačine veze, mikropropustljivosti i odnosa samonagrizajućih adhezivnih sredstava sa gleđi i dentinom»

215. Bulajić Marija 04.10.2005. Ortopedija vilica

tema : « Klinička i mikrobiološka ispitivanja uticaja fiksnih ortodontskih aparata na stanje parodoncijuma»

216. Gardašević Milka 11.10.2005. Oralna hirurgija

tema : « Prevencija krvarenja pri oralno hirurškim intervencijama primenom dezmopresina uz mere lokalne hemostaze kod bolesnika sa vonwilebrandtovom bolešću»

217. Đorđević Igor 11.10.2005. Stom. Protetika

tema : « Efekat transkutane električne nervne stimulacije na redukciju hroničnog mišićnog bola»

218. Perić Tamara 29.11.2005. Prev. i dečja stom.

tema : « Mogućnosti primene sistema za hemijsko-mehaničko uklanjanje karijesnog dentina»

219. Đurišić Slobodan 13.12.2005. Stom. Protetika

tema : « Uticaj kompozitnih veziva na optička svojstva dentalnih keramičkih materijala»

220. Brkanović Tamara 20.12.2005. Ortopedija vilica

tema : « Pouzdanost procene sagitalnog skeletnog viličnog odnosa analizom lica»

221. Jevremović Danimir 20.12.2005. Stom. Protetika

tema : « Mehanička svojstva litijum-siliko-fluoropatitnih keramičkih sistema»

222. Dokmanović Maja 27.12.2005. Parod. i oralna med.

Tema : « Značaj ispitivanja anti alfa fodrinskih antitela i IL-17 u serumu pacijenata sa primarnim Sjorgenovim sindromom»

223. Andrić Miroslav 18.04.2006. Oralna hirurgija

tema : « Infekcija omotača viličnih cista humanim citomegalo virusom»

224. Marković Evgenija 16.01.2007. Ortopedija vilica

tema : « Analiza otpornosti ortodontskih lepkova na dejstvosile»

225. Teodorović Zoran 17.04.2007. Maksilofacijalna hir.

tema : « Procena posledica preloma zglobnog nastavka donje vilice»

226. Divnić Tihana 24.04.2007. Parod. i oralna med.

tema : «Evaluacija primene proteina rasta gledji-amelogenina u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma».

227. Ćalasan Dejan 25.09.2007. Oralna hirurgija

tema: «Radiološka procena gustine kosti nakon ugradnje endoosealnih implantata».

228. Bojić Gordana 09.10.2007 Ortopedija vilica

tema: «Uticaj ekstrakcije premolara na kraniofacijalnu morfologiju kod pacijenata sa II skeletnom klasom».

229. Nikolić Jakoba Nataša 16.10.2007. Parod. i oralna med.

tema: « Evaluacija primene preparata na bazi ß- trikalcijumfosfata u prezervaciji alveolarnog g rebena nakon ekstarkcije zuba».

230. Stefanović Neda 30.10.2007. Ortopedija vilica

tema: «Pouzdanost kompjuterizovanih kefalometrijskih predviđanja rezultata hirurške korekcije mandibularnog prognatizma»

231. Pavlović Marija 18.12.2007. Parod. i oral. med.

Tema: «Herpes simplex u nastanku oralnih ulceracija»

232. Zarić S Svetislav 28.12.2007.‚ Parod. i oral. med.

tema: « Ispitivanje uticaja terapije obolelog parodoncijuma na uspeh eradikacije gastrične Helicobacterpylori infekcije»

233. Radović V Katarina 25.12.2007. Stom.protetika

Tema: « Terapija krezubosti jednostranom kompleksnom protezom»

234. Topalović Slađana 04.03.2008. Ortop. Vilica

tema : «Terapijski efekti quadhelix aparata u lečenju osoba sa ukrštenim zagrižajem »

235. Čairović Aleksandra 18.03.2008. Stom. Protetika

tema : «Uticaj ponavljanog livenja na biološka svojstva dentalnih legura»

236. Besu Irina 24.03.2008. Parod. i oral. Med

tema: " Stanje usne duplje i imunoreaktivnost na proteine hrane obolelih od limfoma"

237. Stojičić Sonja 24.03.2008. Bolesti zuba

tema: "Uloga centralnih receptora vazopresina u modulaciji kardiovaskularnog odgovora na stres"

238. Milačić Mirjana 21.04.2008. Prev. i dečja stom.

Tema: «Oralno Zdravlje u djece Crne Gore

239.Nešković Jelena 12.05.2008. Bolesti zuba

tema: «Klinička i mikrobiološka ispitivanja endoparodontalnih lezija»

240. Mandinić Zoran 19.05.2008. Prev. i dečja stom.

tema: « Rasprostranjenost karijesa školske dece u lokalitetima sa različitim prirodnim sadržajem fluorida»

241. Spasić Ivana 27.05.2008. Parod. i oralna med.

Tema : « Ispitivanje pušenja duvana na kvalitativni sastav subgingivalne mikroflore u osoba obolelih od parodontopatije»

242. Đorđević Jelena 23.09.2008. Ortopedija vilica

Tema: " Primena okluzalnih indeksa u određivanju potrebe za ortodontskim lečenjem "

243. Matić Sava 07.10.2008. Prev. i dečja stom.

Tema: «Procena efikasnosti primenjenog programa za prevenciju gingivitisa u dece koja su pod terapijom fiksnim ortodontskim paratima «

244. Glišić Mirko 25.11.2008 Stom. Protetika

Tema: « Optimizacija postupka izrade mobilnih zubnih nadoknada od termoplastičnih materijala»

245. Milutinović Jovana 25.12.2008. Ortopedija vilica

Tema: « Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica»

246. Savić Stanković Tatjana 26.12.2008. Bolesti zuba

Tema : Efekti preparata različitih koncentracija za beljenje zuba»

247. Stojanović Dragana 30.12.2008. Oralna hirurg

Tema:«Prevencija postekstrakcionog krvarenja kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji upotrebom lokalnih hemostatskih preparata»

248. Jelenković Aleksandra 10.03.2009. Stom. Protetika

Tema: « Uticaj protetske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata starije dobi»

249. Maćešić Milka 15.05.2009. Oralna hirurgija

Tema: " Efekat nesteroidnih antiinflamacijskih lekova na suzbijanje postoperativnog bola, edema i trizmusa nakon hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka "

250. Maksimović Miloš 01.06.2009 Stom. protetika

Tema: " Analiza retencije različitih sistema industrijskih kočića "

251. Radulović Aleksandra 02.06.2009. Stom. protetika

Tema: " Procena EMG aktivnosti mastera u osoba sa bruksizmom pre i nakon nošenja terapijskog splinta "

252. Trifković Branka 02.06.2009. Stom. protetika

Tema: „Preciznost optičkih metoda skeniranja u stomatološkim CAD-CAM tehnologijama“

253. GavrilovDragan 03.06.2009. Stom. protetika

Tema:"Specifičnosti veze keramičkih materijala i kompozitnih cemenata"

254. Tanasković Mirjana 09.06.2009. Stom. protetika

Tema: " Distribucija okluzalnog opterećenja na koštani fundament donje vilice kod nosilaca totalnih proteza "

255. Stanimirović Dragan 30.06.2009. Parod. i oralna med.

Tema: „ Karakteristike i terapijske mogućnosti sindroma pečenja usta“

256. Jelovac Drago 15.10.2009 Maksilof. Hir

Tema: „Analiza p 53 gena u histološki negativnim marginama skvamocelularnih karcinoma usne dupllje“

257. Ilić Branislav 19.10.2009. Maksilof. Hir.

Tema : „ Ispitivanje polimorfizama gena za MTHFR i GST kao faktora rizika za nastanak planocelularnih karcinoma usne duplje“

258. Krstanović Goranka 27.10.2009. Prev. i dečja stom.

Tema: „ Zastupljenost povreda čvrstih zubnih tkiva u dece“

259. Arsić N Ivan 27.10.2009. Prev. i dečja stom.

Tema : Učestalost povreda potpornog aparata mlečnih i stalnih zuba“

260. Ostojić Dejan 29.10.2009. Bolesti zuba

Tema : " Eksperimentalna ispitivanja preparacije kanala korena zuba ručnim i mašinskim krunično- apeksnim tehnikama "

261. Nikolić Nebojša 01.12.2009. Prev. i dečja stom.

Tema: „Odnos biološke aktivnosti i strukturnog dizajna hidroksiapatitnih ćelijskih nosača“

262. Jezdić Zoran 18.05.2010. Maksilofac. hir.

Tema: "Uticaj sagitalnih osteotomija donje vilice na temporomandibularni zglob"

263. Janić Bojan 15.06.2010 oralna hir.

Tema: „ Uticaj obrtnog momenta na stabilnost implantata primenom analize rezonantne frenkvencije“

264. Miković Nikola 22.06.2010. maksilofac. hir

Tema: " Klinička i rendgenokraniometrijska procena rezultata lečenja preloma gornje vilice po tipu Le Fort-a"

265. Sinobad Vladimir 22.06.2010. maksilofac. hir.

Tema: " Priroda promene okluzije posle hirurške korekcije mandibularnog prognatizma"

266. Sinobad Tamara 29.06.2010 stom. protetika

Tema: "Analiza dimenzionalne stabilnosti elastomernih otisnih materijala"

267. Nikolić Biljana 13.07.2010. parod. i oral. med.

Tema: " Evaluacija kliničkih i radioloških parametara sa primenom digitalnog 3D tomografa u regenerativnoj terapiji parodontalnih džepova "

268. Mrdović Jasmina 21.09.2010. parod. i oral. med.

Tema “ Evaluacija efekata autogenog koštanog transplantata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma"

269. Kosanić Ivan 28.09.2010. oralna hirurgija

Tema " Autotransplantati mandibule u preimplantacijskoj rekonstrukciji prednjeg segmenta maksile"

270. Novaković Nada 28.09.2010. parod. i oral. med.

Tema "Antioksidativni status pljuvačke obolelih od hronične parodontopatije"

271. Stanković Predrag 07.12.2010. parod. i oral. med.

Tema" Evaluacija primene fibrina bogatog trombocitima u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma"

272. Arizanović Marko 18.01.2011 oralna hirurgija

Tema „Efekat Mitomicina C na regeneraciju inflamirane sluzokože maksilarnog sinusa“

273. Popović Nemanja 08.02.2011. oralna hirurgija

Tema „ Efikasnost imedijatnog opterećenja implantata ugrađenih metodom kondenzacije u bočnoj regiji gornje vilice"

274. Vučetić M Bojana 12.10.2010. parod. i oral. med.

Tema „ Ispitivanje uticaja istrošenosti zubnih četkica na efikasnost pranja i kontaminaciju njihovih vlakana“

275. Perenčević Gordana 12.10.2010. parod. i oral. med.

Tema „ Ispitivanje uticaja istrošenosti zubnih četkica na efikasnost pranja zuba i kontrakciju njihovih vlakana“

276. Obradović R Vesna19.04.2011.ortopedija vilica

Tema „Procena prisustva okluzalnih anomalija uz pomoć Par indeksa“

277. Jelić R Bojan26.06.2012.oralna hirurgija

Tema: Promene vrednosti c-reaktivnog proteina nakon vađenja impaktiranih donjih umnjaka“

278. Vencl Tijana03.07.2012.parod. i oral. med.

Tema:" Uticaj pušenja na rezultat hirurške terapije gingivalnih recesija primenom fibrinske membrane koncentrovane trombocitima"