Doktori stomatoloških nauka

Doktorske disertacije odbranjene u periodu 2000-2009. godine

Todorović Aleksandar 22.02.2000.

naziv dd: "CAD/CM tehnologija u planiranju i izradi skeleta parcijalnih proteza"

mentor: prof. dr Dragoslav Stamenković

Đurić-Stojanović Ljiljana 13.06.2000

naziv dd: "Morfološke varijacije različitih tipova otvorenih zagrižaja"

mentor: prof. dr Mirjana Šašić

Marković Aleksa 22.12.2000.

naziv dd: "Uticaj lasera male snage na zarastanje koštanih defekata"

mentor:prof. dr Vlastimir Petrović

Ilić Dragan 05.07.2002.

naziv dd: "Procena vrednosti laboratorijskih metoda za proveru kvaliteta apeksne opturacije kanala korena zuba"

mentor: prof. dr Aleksandra Lukić

Brkić Zlata 24.09.2002.

naziv dd: "Uticaj nifedepina na parodoncijum"

mentor: prof. dr Dragoslav Đukanović

Nikodijević Angelina 26.11.2002.

naziv dd: «Kraniofacijalna morfologija dece obolele od cerebralne paralize»

mentor. Prof. dr Nevenka Jakšić

Lazić Vojkan 08.07.2003.

naziv dd: "Analiza aktivnosti mišića i stanje okluzije u pacijenata sa noćnim parafunkcijama"

mentor: prof. dr Darinka Stanišić-Sinobad

Dodić Slobodan 23.12.2003.

naziv dd: "Analiza morfologije i funkcije orofacijalnog kompleksa u adolesdenata sa cmd-a"

mentor:prof. dr Darinka Stanišić-Sinobad

Vlahović Zoran 30.12.2003.

naziv dd: "Definisanje parametara za procenu kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite"

mentor:prof. dr Mirjana Janjanin

Stančić Ivica 09.03.2004.

naziv dd: "Specifičnosti veze dvostruke krune sa metalnim skeletom parcijalne proteze"

mentor: prof. dr Dragoslav Stamenković

Dražić Radojica 14.06.2004.

naziv dd: "Procena efikasnosti antibiotske i hirurške terapije akutnih dentogenih infekcija na osnovu kliničkih parametara i vrednosti C reaktivnog proteina"

mentor: prof. dr Milan Jurišić

Milić Jasmina 30.09.2004.

naziv dd: "Procena vrednosti ortodontske terapije u sklopu multidisciplinarnog pristupa adenoidnom problemu"

tor: doc. dr Predrag Nikolić

Đorđević Maja 28.12.2004

naziv dd: " Uporedno ispitivanje hidroksilapatita i kalcijum hidroksida kao materijala za indirektno i direktno prekrivanje pulpe"

mentor: prof. dr Katarina Pap

Čolić Snježana 30.06.2005.

naziv dd: «Analiza faktora nekroze tumora ( TNF- alfa) laktatdehidrogenaze (LDH) i azot-monoksida (NO) u sadržaju radikularnih cista i keratocista»

mentor: prof. dr Milan Jurišić

Janković Saša 23.12.2005.

naziv dd: « Mogućnost primene kompleksne terapije parodontopatije u rešavanju izolovane recesije gingive»

mentor: prof. dr Božidar Dimitrijević

Mandić Bojan 28.12.2005.

naziv dd: « Procena vrednosti mioarterijalnog režnja platizme u primarnoj rekonstrukciji poda usta»

mentor: doc. dr Dragan Petrović

Aleksić Zoran 10.01.2006.

naziv dd: « Primena faktora rasta u regenerativnoj terapiji parodontopatija»

mentor: prof. dr Vojislav Leković

Stojćev Stajčić Ljiljana 20.04.2006.

naziv dd: «Kliničko i eksperimentalno ispitivanje osteogenog potencijala beta-trikalcijum fosfata sa DL- poliakdnim glukolidom »

mentor. prof. dr Ljubomir Todorović

Nikolić Živorad 13.07.2006.

naziv dd: « Uporedna analiza rekonstrukcije defekata usana metodom lepezastih i klizajućih obraznih režnjeva »

Đurić Milanko 14.07.2006.

naziv dd: «Uloga herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji »

mentor. prof. dr Ljiljana Janković

Popović Milica 14.07.2006.

naziv dd: «Uticaj Završne obrade gleđnih rubova kaviteta na kvalitet veze gleđ-kompozitni materijal »

mentor. prof. dr Vladimir Ivanović

Strajnić Ljiljana 07.11.2006

naziv dd: Rendgenkraniometrijska evaluacija vertikalne dimenzije okluzije u terapiji bezubih pacijenata – longitudinalna studija –

mentor. Prof dr Darinka Stanišić Sinobad

Brković Božidar 14.11.2006.

naziv dd: «Farmakološko i kliničko ispitivanje ropivakaina za intraoralnu lokalnu anesteziju»

mentor. Prof. dr Dragica Stojić

Nikolić Zorana 28.11.2006.

naziv dd «Terapijski efekti funkcionalnih i fiksnih aparata kod pacijenata sa II klasom prvo odeljenje»

mentor. Prof. dr Ivana Šćepan

Medić Vesna 12.12.2006.

naziv dd: «Procena kvaliteta rubnog zatvaranja zbrušenih zuba fiksnim nadoknadama »

mentor. Prof. Dr Kosovka Obradović-Đurić

Milosavljević Željko 12.12.2006.

naziv dd: «Terapijski efekti Twin blok aparata u lečenju osoba sa distalnim zagrižajem»

mentor. Prof. dr Branislav Glišić

Hadži Mihailović Miloš 23.01.2007.

naziv dd: «Specifičnosti kliničkih i patohistoloških promena kod oralnog lichen planus-a(olp)»

mentor. Prof. dr Ljiljana Janković

Petrović Đorđe 13.02.2007.

naziv dd : « Bioelektrična aktivnost kružnog mišića usana i mišića žvakanja kod strmog zagrižaja»

mentor. Prof. dr Branka Vukić Ćulafić

Petrović Renata 01.03.2007.

naziv dd : «Imunohistohemijska, molekulsko genetska i klinička ispitivanja razvoja periapeksnih lezija»

mentor Prof. Dr Aleksandra Lukić

Nedeljković Nenad 03.04.2007

naziv dd : Primena Herbst aparata u terapiji distalnog zagrižaja»

mentor Doc. Dr Predrag Nikolić

Koković Vladimir 17.04.2007.

naziv dd : «Uporedna klinička analiza neposrednog i poznog opterećenja ITI® i TETM implantata»

mentor prof. Dr Aleksa Marković

Gačić Bojan 16.10.2007.

naziv dd : « Zatvaranje oroantralnih komunikacija primenom aloplastičnog materijala β – trikalcijum –fosfata (Root Replica®)»

mentor prof. Dr Ljubomir Todorović

Pucar Ana 13.11.2007.

naziv dd : «Ispitivanje prisustva mikroorganizama oralne mikroflore kao faktora rizika u nastanku i razvoju okluzivne arterijske bolesti»

mentor prof. dr Vojislav Leković

Mandić Jelena 03.12.2007.

naziv dd: « Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi»

mentor prof. dr Marko Vulović

Brković Popović Snežana 25.12.2007.

naziv dd: « Uticaj Magnetnog polja na parodontalna tkiva ispod supradentalnih proteza»

mentor prof. dr Dragoslav Stamenković

Petrović Vanja 19.03.2008.

naziv dd : « Mogućnost primene hidroksiapatita u apeksogenezi»

mentor prof. dr Dejan Marković

Jovanović Svetlana 08.04.2008.

naziv dd: « Prevencija oralnih oboljenka hospitalizovanih osoba sa psihotičnim poremečajima»

mentor prof. drIvanka Gajić

Cvetković S Andrijana 20.05.2008,

naziv dd: « Uloga imunoglobulina pljuvačke u pojavi karijesa ranog detinjstva»

mentor prof. dr Mirjana Ivanović

Živojinović Vesna 19.06.2008.

naziv dd: «Biološki aspekti primene kalcijum hidroksiapatita i mineral trioksid agregata u terapiji obolele pulpe»

mentor prof. dr Dejan Marković

Brkanović Tamara 25.11.2008.

naziv dd : «Uticaj aktivatora na mekotkivne i skeletne strukture lica kod osoba sa distalnim zagrižajem i vertikalnim rasstom lica».

mentor prof. dr Ivana Šćepan

Jevremović Danimir 22.12.2008.

naziv d d : «Distribucija i koncentracija napona u adhezivnim mostovima»

mentor prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

Matović Ivan 06.03.2009.

naziv dd : «Ispitivanje svojstva mineral tiroksid agregata kao materijala primenjenog u opturaciji kanala korena zuba»

mentor prof. dr Nevenka Teodorović

Ivković Nedeljka 07.07.2009.

naziv dd : " Odnos hroničnog bola u temporomandibularnim disfunkcijama i nivoa estrogena kod žena sa različitim estrogenskim statusom"

mentor prof. dr Dragica Stojić

Tušek Ivan 22.12.2009.

naziv dd: " Uticaj socijalne sredine i etničke pripadnosti na pojavu karijesa u ranom detinjstvu"

mentor prof. dr Momir Carević

Živković Rade 22.12.2009.

naziv dd „Opterećenje struktura temporomandibularnog zgloba u uslovima fiziološke i patološke okluzije“

mentor prof. dr Željko Martinović

Radović Ivana 11.12.2009

naziv dd : „ Faktori koji utiču na cementiranje kompozitnih kočića“

mentor prof dr Marko Ferari ( Univerzitet u Sijeni – Italija)