Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je:

da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem;

da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;

da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i pomoćnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Celokupno nastavno osoblje mora neprekidno da radi na sopstvenom usavršavanju, šireći znanja i unapređujući veštine. Svaki rukovodilac odgovoran je da unutar svog domena odgovornosti podrži ovaj proces i uvaži svaku inicijativu koja vodi poboljšanju nastavnog procesa. Kroz nastavu, naučne i stručne aktivnosti i kontinuiranom edukacijom svi zaposleni treba da rade na održavanju i unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnoistraživačkog procesa, kao i naprimeni naučnih rezultata u praksi, u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja svih zainteresovanih subjekata. Svi nastavnici i saradnici obavezni su da publikuju rezultate svog rada čime doprinose jačanju naučnog i stručnog prestiža i boljoj poziciji fakulteta. Pored toga, dužni su da u medijima promovišu fakultet i podrže zdravstveno prosvećivanje.

Svi zaposleni moraju se pridržavati principa Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta koji uključuje i usaglašenost sa dobrom nastavnom i dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost nastavnim procesima, radnu disciplinu i dobre međuljudske odnose.

Naši napori se usklađuju i harmonizuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta, usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9000. Predstavnik rukovodstva za kvalitet odgovoran je dekanu i Savetu fakulteta za primenu ovih standarda i za izveštavanje o neusaglašenosti u sistemu.

Šefovi katedri, upravnici radnih jedinica i šefovi stručnih službi odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje ove politike kvaliteta na svim nivoima na Fakultetu.

Politika kvaliteta

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučnoistraživačka i stručna ustanova te vrste u zemlji

Opširnije

Drugi o nama...

POGLEDAJTE OVDE