Doktorske studije

Uvodne napomene

Doktorske studije na Stomatološkom fakultetu su trogodišnje studije (180 ESPB) čija je svrha da pruže studentima-doktorantima razumevanje istraživačkog procesa i metodologije, osposobe studente-doktorante za samostalna istraživanja, kritičko praćenje literature i tumačenje dobijenih rezultata. Krajnji cilj je edukacija uspešnog i odgovornog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim stručnim i etičkim standardima.

Stručni i akademski naziv:

Doktor stomatoloških nauka

Tip studija:

Studije su po binamo-integrisanom modelu u kom su predviđeni različiti kursevi, ali gde i dalje naglasak ostaje na praktičnom radu mentorskog tipa.

1. organizovana teorijska nastava

a) obavezni (zajednički) nastavni moduli

b) usmerena nastava i moduli po izboruiz specifičnih naučnih oblasti

2. praktični rad i upoznavanje sa izabranim metodologijama

3. aktivno bavljenje naučnim radom

Oblici nastavnih aktivnosti:

Predavanja koja će držati nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta, gostujući profesori iz inostranstva, kao i stručnjaci iz drugih naučno-istraživačkih ustanova, konsultacije, vežbe; takođe, tokom čitavih studija student će biti u obavezi da učestvuje u seminarima tipa „Journal clubs" koji će se organizovati dva puta mesečno.

Načini provere znanja

Seminarski radovi, ispiti

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA STOMATOLOGIJE - BAZIČNA I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA U STOMATOLOGIJI

od školske 2013/14 godine

KNJIGA PREDMETA

RASPORED PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PhD ACADEMIC STUDIES - BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE

Since Academic 2013/14

BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE - Programme
BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE - Course Book

Uverenje o akreditaciji studijskog programa doktorskih studija Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji

13.09.2013

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2016/17 godina

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2017/18 godina

POGLEDAJTE OVDE

Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu - rangiranje za upis u školsku 2018/19 godinu

POGLEDAJTE OVDE