COBBISS (uzajamni katalog)

COBISS/OPAC

Pretraživanje elektronskih kataloga biblioteka Srbije

COBISS, promovisan od strane Instituta informacijskih znanosti iz Maribora 1991. godine,predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem. Lokalni elektronski katalozi biblioteka učesnica su objedinjeni i čine centralni, uzajamni katalog koji se nalazi na serveru bibliotečko-informacionog servisa. Na ovaj način omogućeno je korisnicima da, u potrazi za odredjenim publikacijama, pretražujući samo centralni katalog, dobiju informaciju o tome koje biblioteke poseduju traženu gradju, uz podatak o broju dostupnih primeraka i sa navedenim signaturama.

Biblioteke, koje učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije, koriste programsku opremu COBISS za katalogizaciju i automatizaciju kompletnog bibliotečkog poslovanja (pozajmica, nabavka, ispisi, medjubibliotečka pozajmica, ...). Standardizovana i uzajamna obrada bibliotečke gradje omogućuje racionalnu podelu rada i uštedu pri ovom zahtevnom postupku, jer je svaku jedinicu dovoljno samo jednom obraditi. Taj zapis će potom koristiti sve biblioteke koje poseduju primerak istog dokumenta, samo uz dodavanje lokacijskih podataka.

Kao prva faza realizacije projekta VIRTUELNE BIBLIOTEKE SRBIJE (VBS), u Srbiji je 2003. godine uspostavljen sistem uzajamne katalogizacije na COBISS platformi, objedinjavanjem baza Biblioteke Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković» i JUBIN-a, da bi se odmah potom u sistem priključile i druge biblioteke. Pri Narodnoj biblioteci Srbije oformljen je VBS Centar koji zastupa sve učesnike u realizaciji ovog projekta, planira razvoj i širenje sistema, vrši tehničko održavanje kataloga i rada sistema sa zaštitom podataka, sprovodi kontinuiranu obuku i stručno usavršavanje za rad u sistemu i sl.


Prednosti uključivanja u sistem COBISS

Pristupanjem sistemu COBISS biće:

–omogućeno uključivanje Centralne biblioteke Stomatološkog fakulteta u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem Srbije;

–omogućen online pristup i pretraživanje baze podataka Centralne biblioteke Stomatološkog fakulteta;

–obezbeđene online informacije o dostupnosti pojedinog primerka (da li je građa slobodna ili pozajmljena, rok vraćanja); korisnici bi takođe mogli da pogledaju koju su građu pozajmili;

–formiran uredan i pregledan sistem bibliografija istraživača Stomatološkog fakulteta, koji predstavlja bezuslovno potreban informacioni osnov za vrednovanje rezultata istraživačkog rada;

–u dogovoru sa servisom Google, moguć pristup i bibliografskim zapisima u našoj bazi preko servisa GoogleScholar.

Kao trenutno najprihvatljivije rešenje, uz COBISS će biti postignuta potpuna kompatibilnost biblioteka, jer će raditi na istoj hardverskoj platformi i sa istom verzijom softvera, što omogućava lakše održavanje i nadogradjivanje celokupnog sistema. Dobijamo celovit bibliotečko-informacioni sistem, kojim će se objediniti informacije o bibliotečkim fondovima u Srbiji sa informacijama i elektronskim dokumentima iz baza podataka na bilo kom od servera u sistemu. Čitaoci mogu preko interneta da pretražuju publikacije sa bilo koje tačke pristupa (bilo iz biblioteke, bilo od kuće) i dobiće informacije o traženoj publikaciji, bez obzira u kojoj se biblioteci ona nalazi. Uključivanjem u COBISS nećemo dobiti samo programsku podršku za automatizaciju bibliotečkog poslovanja, već ćemo postati deo nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema. Ovu vrednost, koja prevazilazi funkcionalnost programske podrške, srodni proizvodi nam ne mogu obezbediti.