Osnove strukovne studije Zubni tehničar protetičar - septembarski konkursni rok

II konkusni rok za upis u I godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar

Akademske 2020/21. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar:

7 samofinasirajućih studenta

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 časova od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u kompletu za prijavu na konkurs – kupuje se u skriptarnici Fakulteta po ceni od 2000,00 dinara) i fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- lekarsko uverenje.

- dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) na žiro račun fakulteta:

br. 840-1122666-67 poziv na broj 6000.

Kandidat strani državljanin osim navedenih dokumenata prilikom prijave na konkurs, podnosi i rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju ili potvrdu da je započeta nostrifikacija.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Školarina:

za samofinasirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara,

za studente strane državljane 5.000,00 evra.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

- originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

- izvod iz matične knjige rođenih

- original lekarsko uverenje

- jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici)

- indeks (može se kupiti u skriptarnici po ceni od 1000,00 dinara)

- dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (“en face”)

- dokaz o uplati školarine (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta)

- dokaz o izvršenoj uplati 1500,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu

- dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta)

- iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1500,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta)

Kandidat – strani državljanin, osim već navedenih dokumenata, prilikom upisa podnosi Rešenje o nostrifikikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju i dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kalendar aktivnosti

· Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar

AKTIVNOSTI

DATUM

VREME

Prijavljivanje kandidata

2. i 3. septembar

10.00h -13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

3. septembar

u 14.00h

Prigovor na ocene iz srednje škole – Komisiji za sprovođenje konkursa

3. septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

od 13 h do 15.00h

Rešenje Komisije po prigovorima

3. septembar

15.00h

Konačna lista prijavljenih kandidata

3. septembar

u 15.00h

PRIJEMNI ISPIT

4. septembar

10.00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

5. septembar

12.00h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

7 septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs do 08.00h

Rešenje Komisije po prigovorima

7. septembar

do 15.00h

Žalbe dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

9 septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

do 15.00h

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

10 septembar

u 15.00h

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembar

u 10.00h

UPIS KANDIDATA

14. septembar

09.00h do 13.00h

Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane Korona virusom COVID 19, sve procedure vezane za sprovođenje prijemnog ispita mogu biti modifikovane u skladu sa preporukama nadležnih organa. O svim izmenama procedura vezanih za prijemni ispit, kandidati će biti blagovremeno obavešteni na sajtu Stomatološkog fakulteta.

OSS ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

POGLEDAJTE OVDE

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu školske 2020/21

POGLEDAJTE OVDE

Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu školske 2020/21 i uputstvo za upis

Uputstvo za upis - OSS Zubni tehničar protetičar

UPIS KANDIDATA JE 14.9.2020. godine, od 9,00 do 13,00

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 44600

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1500,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.