Osnove strukovne studije Zubni tehničar protetičar - junski konkursni rok

KONKURS i plan aktivnosti za upis u I godinu OSS Zubni tehničar - protetičar za školsku 2020/21. godinu

Akademske 2020/21 godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar (180 ESPB):

10 samofinasirajućih studenata

Visina školarine:

- za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara

- za studente strane državljane 5000 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang - listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang - liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i Komisiji za sprovođenje konkursa Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list i fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, bez broja modela, sa pozivom na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

· nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2020/21 godine, kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· jedan ŠV-20 obrazac, dobija se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br.8

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm “en face”

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kandidati koji steknu pravo na upis, osim navedenih dokumenata predviđenih konkursom, na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 552020, uplaćuju i iznos od 1500,00 dinara za troškove kupovine mantila.

Nakon upisa,u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

DODATNE INFORMACIJE:

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Upis kandidata stranih državljana

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar školske 2020/21 godine

AKTIVNOSTI

DATUM

VREME

Prijavljivanje kandidata

sreda,četvrtak,petak i subota

24. jun – 27. jun

9.00 h - 13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

subota 27. jun

18.00h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

nedelja 28. jun

putem e-mail-a:

primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

utorak 30. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h -12.00h

Raspored polaganja prijemnog ispita

četvrtak 2. jul

12.00h

PRIJEMNI ISPIT

petak 3. jul

10.00h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

subota 4. jul

12.00h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

nedelja 5. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

ponedeljak 6. jul

od 12.00h do 14.00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

ponedeljak 6. jul

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

utorak 7. jul od 9h -

sreda 8. jul do 10h

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

sreda 8. jul

12.00h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

četvrtak 9. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

petak 10. jul

12.00h

Objavljivanje konačne rang liste

petak 10. jul

14.00h

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis

sreda 15. jul

8.00 h -13.00h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

sreda 15. jul

13.30h

Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane Korona virusom COVID 19, sve procedure vezane za sprovođenje prijemnog ispita mogu biti modifikovane u skladu sa preporukama nadležnih organa. O svim izmenama procedura vezanih za prijemni ispit, kandidati će biti blagovremeno obavešteni na sajtu Stomatološkog fakulteta.

OSS ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

Podnošenje prigovora na listu sa prosečnim ocenama Komisiji za upis

nedelja 28. jun

putem e-mail-a:

primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

utorak 30. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h -12.00h

OSS ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE - nakon predviđenog roka za prigovore

POGLEDAJTE OVDE

RASPORED KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U I GODINU OSS ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR - 2020/21

Prijemi ispit se održava 3.7.2020. godine, u 10,00 - Amfiteatar 2, Rankeova ulica br. 4

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita.

Poštujući predviđene mere bezbednosti, kandidati moraju na polaganje prijemnog ispita doći sa maskama. Molimo da dok čekate da budete prozvani stojite na distanci od ostalih prisutnih, kao i da ne dolazite sa pratiocima, da se ne bi stvarala nepotrebna gužva.

Za svakog kandidata obezbeđena je voda, kao i mesto gde može odložiti lične stvari.

Neophodno je redovno pratiti sajt Fakulteta, zbog aktuelnih informacija u vezi polaganja prijemnog ispita.

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2020/21 godine

POGLEDAJTE OVDE

Odgovori kandidata na prijemnom ispitu sa brojem ostvarenih poena

POGLEDAJTE OVDE

Skenirani kartoni po prijavnom broju

POGLEDAJTE OVDE

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu školske 2020/21

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

utorak 7. jul od 9h -

sreda 8. jul do 10h

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

sreda 8. jul

12.00h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

četvrtak 9. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

petak 10. jul

12.00h

Objavljivanje konačne rang liste

petak 10. jul

14.00h

Konačna rang lista za upis kandidata u I godinu školske 2020/21 godine

KONAČNU RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

OBAVEŠTENJE O UPISU

U skladu sa preporukama, obavezno je nošenje maske

UPIS KANDIDATA JE 15.07.2020. GODINE, OD 8 DO 13h, OBAVEZNO PREMA PRILOŽENOM RASPOREDU UPISA, POŠTUJUĆI PROPISANE PREPORUKE ZBOG AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE.

MOLIMO VAS DA NA UPIS DOLAZITE SA UREDNOM DOKUMENTACIJOM, POREĐANOM PREMA NAVEDENOM REDOSLEDU, POPUNJENIM INDEKSOM, ŠV-20 OBRASCEM, POTPISANIM PRAVILNIKOM O PONAŠANJU STUDENATA I DOKAZIMA O UPLATI

ZA UPIS JE NEOPHODNO PRRILOŽITI:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici) ili PREUZMITE OVDE i donesite popunjen

· indeks (može se kupiti u skriptarnici, po ceni od 1000 dinara)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dva potpisana primerka Pravilnika o ponašanju studenata PREUZMITE OVDE

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, poziv na broj 44600 (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1500,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara (I rata – 90.000,00 dinara)

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Ukoliko ostane slobodnih mesta, prozivka kandidata je 15.7.2020. godine, u 13,30 h.

Lista upisanih kandidata – 15.7.2020. godine

POGLEDAJTE OVDE