Integrisane studije stomatologije - junski konkursni rok

KONKURS i plan aktivnosti za upis u I godinu INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA Studijski program Integrisane studije stomatologije za školsku 2020/21 godinu

Akademske 2020/21. godine, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Integrisanih studija stomatologije (360 ESPB):

194 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

24 samofinasirajućа studenta***

***Vlada RS utvrdila je dodatni broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta za realizaciju afirmativnih mera 2 (dva) mesta za lica sa invaliditetom i 2 (dva) mesta za upis pripadnika romske nacionalne manjine. Broj studenata upisanih na budžet po programu afirmativnih mera oduzima se od broja samofinansirajućih studenata.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi:

- za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara

- za studente strane državljane 5000 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate)

Opšti uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju školu medicinskog usmerenja ili gimnaziju i da su zdravstveno sposobni za studije stomatologije (kandidat dostavlja lekarsko uverenje).

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Hemija i Biologija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

Izbor kandidata za upis u I godinu Integrisanih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta Biologija ili Hemija, priznaje se maksimalan broj bodova iz navedenih predmeta na prijemnom ispitu.

Rokovi i način podnošenja žalbi:

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, na koju kandidati mogu da ulože primedbe u slučaju tehničke greške u roku od 24 sata od objavljivanjа liste. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnom nivou obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon prijemnog ispita, Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom (regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi) u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta u roku 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 sata od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja po žalbama Fakultet utvrđuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Upis studenata:

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studiski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list i fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- lekarsko uverenje

- dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova organizacije sprovođenja Konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate). Uplate se vrše na žiro račun fakulteta br: 840-1122666-67, bez broja modela, sa pozivom na broj 6000

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2020/21 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnoseoriginalna dokumenta:

· izvod iz matične knjige rođenih

· jedan ŠV-20 obrazac (dobija se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8.)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8.)

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm “en face”

· dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kandidati koji steknu pravo na upis, osim navedenih dokumenata predviđenih konkursom, na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 552020, uplaćuju i iznos od 1500,00 dinara za troškove kupovine mantila.

Nakon upisa,u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

DODATNE INFORMACIJE:

Upis kandidata stranih državljana

Upis lica sa invaliditetom

Upis pripadnika Romske nacionalne manjine

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu INTEGRISANIH STUDIJA STOMATOLOGIJE školske 2020/21 godine

AKTIVNOSTI

DATUM

VREME

Prijavljivanje kandidata

sreda, četvrtak, petak i subota 24. jun - 27. jun

9.00 h - 13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

subota 27. jun

18.00h

Podnošenje prigovora na listu o prosečnim ocenama Komisiji za upis

nedelja 28. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

ponedeljak 29. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

Raspored polaganja prijemnog ispita

sreda 1. jul

12.00h

PRIJEMNI ISPIT

četvrtak 2. jul

10.00h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

subota 4. jul

12.00h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

nedelja 5. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

ponedeljak 6. jul

od 12.00h do 14.00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

ponedeljak 6. jul

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

utorak 7. jul od 9h–sreda 8. jul do 10h

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

sreda 8. jul

12.00h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

četvrtak 9. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

petak 10. jul

12.00h

Objavljivanje konačne rang liste

petak 10. jul

14.00h

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis

ponedeljak 13. jul

utorak 14. jul

8.00h -13.00h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

utorak 14. jul

14.30h

Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane Korona virusom COVID 19, sve procedure vezane za sprovođenje prijemnog ispita mogu biti modifikovane u skladu sa preporukama nadležnih organa. O svim izmenama procedura vezanih za prijemni ispit, kandidati će biti blagovremeno obavešteni na sajtu Stomatološkog fakulteta.

INTEGRISANE STUDIJE - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

Podnošenje prigovora na listu sa prosečnim ocenama Komisiji za upis

nedelja 28. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

ponedeljak 29. jun

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9.00h-12.00h

INTEGRISANE STUDIJE - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE - nakon roka za prigovore

POGLEDAJTE OVDE

RASPORED KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U I GODINU INTEGRISANIH STUDIJA STOMATOLOGIJE – 2020/21

Prijemni ispit počinje 2. jula 2020. godine u 10.00h

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita.

Poštujući predviđene mere bezbednosti, kandidati moraju na polaganje prijemnog ispita doći sa maskama. Molimo da dok čekate da budete prozvani stojite na distanci od ostalih prisutnih, kao i da ne dolazite sa pratiocima, da se ne bi stvarala nepotrebna gužva.

Za svakog kandidata obezbeđena je voda, kao i mesto gde može odložiti lične stvari.

Neophodno je redovno pratiti sajt Fakulteta, zbog aktuelnih informacija u vezi polaganja prijemnog ispita.

Amfiteatar

Adresa

Prijemni broj

Institut patologija

Dr Subotića br. 1

1-177

Histofiziološki institut

Višegradska br. 26

178-292

Veterinarski fakultet

Bulevar oslobođenja 18

293-423

Amfiteatar 1

Rankeova br. 4

424-514

Silos

Dr Subotića br. 15

515-654

Anatomski institut

Dr Subotića br. 4

655-744

Amfiteatar 2

Rankeova br. 4

745-792

Institut za sudsku medicinu

Deligradska 31/A

793-827

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2020/21 godine

GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C
GRUPA D

Odgovori kandidata na prijemnom ispitu sa brojem ostvarenih poena

BIOLOGIJA
HEMIJA

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

nedelja 5. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

ponedeljak 6. jul

od 12.00h do 14.00h

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu školske 2020/21

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

utorak 7. jul od 9h–sreda 8. jul do 10h

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

sreda 8. jul

12.00h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

četvrtak 9. jul

putem e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

petak 10. jul

12.00h

Objavljivanje konačne rang liste

petak 10. jul

14.00h

OBAVEŠTENJE O UPISU

U skladu sa preporukama, obavezno je nošenje maske

UPIS KANDIDATA JE 13. I 14.07.2020. GODINE, OD 8 DO 13h, OBAVEZNO PREMA PRILOŽENOM RASPOREDU UPISA, POŠTUJUĆI PROPISANE PREPORUKE ZBOG AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE.

RASPORED UPISA POGLEDAJTE OVDE

MOLIMO VAS DA NA UPIS DOLAZITE SA UREDNOM DOKUMENTACIJOM, POREĐANOM PREMA NAVEDENOM REDOSLEDU, POPUNJENIM INDEKSOM, ŠV-20 OBRASCEM, POTPISANIM PRAVILNIKOM O PONAŠANJU STUDENATA I DOKAZIMA O UPLATI

Kandidat koji nije u mogućnosti da dođe u zakazanom terminu, javlja se na e-mail: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs ili na telefon 011 3678 079, najkasnije do 11h 13.7.2020. godine.

ZA BUDŽETSKE STUDENTE:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici) ili PREUZMITE OVDE i donesite popunjen

· indeks (može se kupiti u skriptarnici, po ceni od 1000 dinara)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dva potpisana primerka Pravilnika o ponašanju studenata PREUZMITE OVDE

· dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1500,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici) ili PREUZMITE OVDE i donesite popunjen

· indeks (može se kupiti u skriptarnici, po ceni od 1000 dinara)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dva potpisana primerka Pravilnika o ponašanju studenata PREUZMITE OVDE

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, poziv na broj 44600 (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1500,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta) ili POGLEDAJTE OVDE

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara (I rata – 90.000,00 dinara)

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Ukoliko ostane slobodnih mesta, prozivka kandidata je 14.7.2020. godine, u 14,30 h.

Lista upisanih kandidata – 14.7.2020. godine

Nakon upisa 14.7.2020. godine, ostalo je

63 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i

19 slobodnih mesta za samofinansirajuće studente.

Prozivanje kandidata za preostala slobodna mesta je u 14,30h, 14.7.2020. godine, u dvorištu zgrade Dekanata, Ulica dr Subotića b. 8.

Molimo da prozivci prisustvuju isključivo kandidati (obavezno sa maskama).

Takođe, prozivci mogu prisustvovati dva predstavnika roditelja, koji će listu kandidata preuzeti od predstavnika Odseka za nastavu.

LISTU UPISANIH KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE