Završni radovi studenata osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar

Studenti III godine osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar (ZT17) koji studiraju po nastavnom planu po kojem je predviđena izrada i odbrana završnog rada trebaju da se jave u Odsek za nastavu, šalter 2, od srede 11.-20.12.2019. godine, radi odabira teme za završni rad.

Student može izabrati temu za završni stručni rad iz usko stručnih predmeta koji se odnose na rehabilitaciju bezubih i krezubih pacijenata mobilnim i fiksnim zubnim nadoknadama, kao i terapiju nepravilnosti zubnih nizova i zagrižaja u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu, a to su:

-Totalna zubna proteza - 5 tema sa mentorima

-Parcijalne proteze - 5 tema sa mentorima

-Ortodontski aparati - 6 tema sa mentorima

-Kompleksne parcijalne proteze - 3 teme sa mentorima

-Fiksne nadoknade - 5 tema sa mentorima

Rad na temi završnog stručnog rada studenti mogu otpočeti na početku letnjeg semestra treće godine ukoliko su položili ispite iz pomenutih predmeta. Tokom samostalne praktične izrade stručnog rada student je u obavezi da svaku fazu detaljno slika i da dobijene fotografije prezentuje u pisanoj formi završnog rada.

Praktični deo završnog rada može se izvoditi u zubotehničkim laboratorijama Klinike za stomatološku protetiku i Klinike za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Student treba da završi izradu završnog rada za najmanje 3 nedelje, a najviše za 6 meseci od dana prijavljivanja. Konačna verzija završnog stručnog rada treba da ima sledeće elemente: Uvod, Opšti deo (literaturni pregled problema), Rezultate, Diskusiju, Zaključak, Kratak sadržaj na Engleskom jeziku i Literaturu.

Student mora da položi sve ispite na studijskom programu Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar kako bi pristupio odbrani završnog stručnog rada.

Obaveštenje za studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu po kome je predviđena odbrana završnog rada

Na osnovu Pravilnika o završnom ispitu, student stiče pravo na podnošenje zahteva za odbranu završnog rada u toku ispitnog roka u kojem je položio poslednji ispit od dana polaganja poslednjeg ispita (obrazac se dobija u studenskoj službi, šalter br.2.).

Uz zahtev student podnosi:

1. Pisanu saglasnost mentora da je odobrio rad za odbranu;

2. Ukoričen rad u četiri istovetna primerka i 2 CD-a (1 štampani primerak i 1 CD dostavljaju se biblioteci Stomatološkog fakulteta i student uzima potvrdu iz biblioteke da je rad predao. Potvrdu predaje Odseku za nastavu, zajedno sa 3 ukoričena primerka rada i jednim primerkom CD-a, kao i prijavu za polaganje završnog rada).

Komisija za odbranu završnog rada, nakon pregleda pisane verzije rada, rad može:

1. vratiti na doradu

2. oceniti ocenom od 5 do 10

Konačna ocena donosi se većinom glasova.

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU

POGLEDAJTE OVDE

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

POGLEDAJTE OVDE