Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - septembarski konkursni rok

II konkursni rok - Konkurs za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar

Akademske 2019/20. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar:

2 samofinasirajuća studenta

Visina školarine:

za samofinasirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara,

za studente strane državljane 5.000,00 evra.

Posebni uslovi za upis:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67,poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

-dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

- dokaz o uplati školarine (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

- dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

- iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Kandidat – strani državljanin, osim već navedenih dokumenata, prilikom upisa podnosi Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju i dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

II KONKURSNI ROK - kalendar aktivnosti

Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2019/20. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije: 2 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije - državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu i 20 samofinasirajućih studenata za program na engleskom jeziku

·Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

Prijavljivanje kandidata

2. i 3. septembar

10,00-13,00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

3. septembar

14.00 h

Prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

4. septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00 h

Rešenje komisije po prigovorima

5. septembar

Do 16,00 h

PRIJEMNI ISPIT

5. septembar

10,00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

5. septembar

18,00 h

Primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

6. septemba

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

6. septembar

14,00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

7. i 8. septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Rešenje komisije po prigovorima

9. septembar

Do 14,00 h

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

10 septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembar

16,00 h

Upis kandidata

12. septembar

10,00 h do 13,00 h

Spisak prijavljenih kandidata sa ocenama iz srednje škole

SPISAK KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje o polaganju prijemnog ispita

Prijemni ispit je 5.9.2019. godine u 10h, u Sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića b. 8, konferencijska sala.
Kandidati na mestu polaganja prijemnog ispita treba da budu u 9,30.

Spisak kandidata sa rezultatima sa testa za polaganje prijemnog ispita

Primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

6. septemba

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

6. septembar

14,00 h

PRELIMINARNA RANG LISTA

POGLEDAJTE OVDE

KONAČNA RANG LISTA I UPUTSTVO ZA UPIS

Uputstvo za upis - OSS Zubni tehničar protetičar

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 44600

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.