Integrisane studije stomatologije - septembarski konkursni rok

II KONKURSNI ROK - Konkurs za upis u I godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije za školsku 2019/20 godinu

Akademske 2019/20. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu integrisanih akademskih studija stomatologije:

·2 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije - državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

·20 samofinasirajućih studenata za program na engleskom jeziku.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: hemija i biologija.

Izbor kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih i diplomskih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list fotokopije sledećih dokumenata:

-svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-lekarsko uverenje.

-dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67 poziv na broj 6000.

Kandidat strani državljanin osim navedenih dokumenata prilikom prijave na konkurs, podnosi i Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju ili potvrdu da je započeta nostrifikacija, kao i sertifikat o znanju srpskog i engleskog jezika, srednji nivo - B2, potvrda Instituta za strane jezike.

Školarina:

Školarina za studije na engleskom jeziku za jednu školsku godinu iznosi 5000 EURA - dinarska protivvrednost .

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

- dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

- dokaz o uplati školarine (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta)

- dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarnici Fakulteta)

- iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Kandidat – strani državljanin, osim već navedenih dokumenata, prilikom upisa podnosi Rešenje o nostrifikikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju i dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u školskoj 2019/20. godini može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije.

Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Javna isprava stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja.

Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini iz susednih zemalja.

Napomena: U prijavnom listu u predviđeno polje treba upisati broj pasoša.

II KONKURSNI ROK - kalendar aktivnosti

Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2019/20. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije: 2 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije - državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu i 20 samofinasirajućih studenata za program na engleskom jeziku

·Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

Prijavljivanje kandidata

2. i 3. septembar

10,00-13,00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

3. septembar

14.00 h

Prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

4. septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00 h

Rešenje komisije po prigovorima

5. septembar

Do 16,00 h

PRIJEMNI ISPIT

5. septembar

10,00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

5. septembar

18,00 h

Primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

6. septemba

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

6. septembar

14,00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

7. i 8. septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Rešenje komisije po prigovorima

9. septembar

Do 14,00 h

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

10 septembar

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembar

16,00 h

Upis kandidata

12. septembar

10,00 h do 13,00 h

Spisak prijavljenih kandidata sa ocenama iz srednje škole

Obaveštenje o polaganju prijemnog ispita

Prijemni ispit je 5.9.2019. godine u 10h, u Sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića b. 8, konferencijska sala.
Kandidati na mestu polaganja prijemnog ispita treba da budu u 9,30.

Odluka o priznavanju rezultata polaganja prijemnog ispita iz prvog konkursnog roka

POGLEDAJTE OVDE

Spisak kandidata sa rezultatima sa testa za polaganje prijemnog ispita

Primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

6. septemba

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

6. septembar

14,00 h

PRELIMINARNA RANG LISTA

POGLEDAJTE OVDE

KONAČNA RANG LISTA I UPUTSTVO ZA UPIS

RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

Integrisane studije stomatologije - upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

-originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i overene prevode (od strane sudskog tumača) za srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu

-Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju

-izvod iz matične knjige rođenih

-lekarsko uverenje

-jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici)

-indeks (može se kupiti u skriptarnici)

-dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

-dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

-iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

-dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Integrisane studije stomatologije - nastava na engleskom jeziku

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

-originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i overene prevode (od strane sudskog tumača) za srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu

-Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

-lekarsko uverenje

-jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici)

-indeks (može se kupiti u skriptarnici)

-dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

-dokaz o uplati prve rate školarine: za državljane Republike Srbije 1800 EURA u dinarskoj protivvrednosti i plaća se prilikom upisa, a za strane državljane je 2500 EURA - dinarska protivvrednost na dan uplate (profaktura se dobija u Sekretarijatu fakulteta). Druga rata školarine u istom iznosu plaća se u januaru 2020. godine

-dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

-iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

-dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.