Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - junski konkursni rok

KONKURS

za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar-protetičar

za školsku 2019/20 godinu

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: www.stomf.bg.ac.rs

Akademske 2019/20 godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar :

10 samofinasirajućih studenata

Visina školarine:

za državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara,

za strane državljane 5.000,00 evra.

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.


Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· jedan obrazac ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm (anfas)

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kandidati koji steknu pravo na upis, osim navedenih dokumenata predviđenih konkursom, na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 552019, uplaćuju i iznos od 1000,00 dinara za troškove kupovine mantila.

Nakon upisa,u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2019/20 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

DODATNE INFORMACIJE:

Upis kandidata stranih državljana

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

PLAN AKTIVNOSTI

sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar školske 2019/20 godine

Aktivnosti

Datum

Vreme

Prijavljivanje kandidata

19, 20, 21. i 22. jun

(sreda, četvrtak, petak i subota)

9.00-13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

22. jun (subota)

18,00 h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

23. jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

24. jun (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

Raspored polaganja prijemnog ispita

26. jun (sreda)

12,00 h

Prijemni ispit

27. jun (četvrtak)

10.00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

28. jun (petak)

12.00 h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

30.jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

1. jul (ponedeljak)

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

1. jula (ponedeljak)

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

od 2. jula od 9 h

do 3. jula u 10h (utorak i sreda)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jul (sreda)

12 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4. jul (četvrtak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5. jul (petak)

12.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

5. jul (petak)

14,00 h

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis

10. jul (sreda)

8.00-13.00 h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

10. jul (sreda)

13,30 h

ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

23. jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

24. jun (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

OSS Zubni tehničar protetičar - raspored polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2019/20. godine

Prijemni ispit počinje 27. juna 2019. godine u 10,00

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita

Lokacija

Adresa

Prijemni broj

Amfiteatar II

Rankeova br. 4

Zubni tehničar: 1-19

Uputstvo za polaganje pijemnog ispita

POGLEDAJTE OVDE

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2019/20 godine - OSS Zubni tehničar protetičar

POGLEDAJTE OVDE

Odgovori kandidata sa brojem bodova osvojenih na testu i skenirani kartoni kandidata

ODGOVORI KANDIDATA
SKENIRANI KARTONI

Preliminarna rang lista kandidata

Objavljivanje preliminarne rang liste

1. jula (ponedeljak)

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

od 2. jula od 9 h

do 3. jula u 10h (utorak i sreda)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jul (sreda)

12 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4. jul (četvrtak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5. jul (petak)

12.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

5. jul (petak)

14,00 h

Konačna rang lista za upis kandidata

RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

OBAVEŠTENJE O UPISU

Upis prvih deset kandidata sa konačne rang liste je 10.7.2019. godine, od 8 do 13h.

Ukoliko ostane slobodnih mesta, prozivka kandidata je 10.7.2019. godine, u 13,30 h.

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, poziv na broj 44600 (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).