Integrisane studije stomatologije - junski konkursni rok

KONKURS za upis u I godinu integrisanih akademskih studija – studijski program Integrisane studije stomatologije za školsku 2019/2020 godinu

Akademske 2019/20. godine, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Integrisanih studija stomatologije:

- 194 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

- 24 samofinasirajuća studenta***

***Vlada RS utvrdila je dodatni broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta za realizaciju afirmativnih mera (dva mesta za lica sa invaliditetom i dva mesta za upis pripadnika romske nacionalne manjine). Broj studenata upisanih na budžet po programu afirmativnih mera oduzima se od broja samofinansirajućih studenata.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi:

- za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara

- za studente strane državljane 5000 eura (u dinarskoj protivvrednosti)

Opšti uslovi konkusa

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju školu medicinskog usmerenja ili gimnaziju i da su zdravstveno sposobni za studije stomatologije (kandidat dostavlja lekarsko uverenje).

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Hemija i Biologija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Izbor kandidata za upis u I godinu Integrisanih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta Biologija ili Hemija, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu, za studijski program Integrisane studije stomatologije.


Rokovi i način podnošenja žalbi

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici, na koju kandidati mogu da ulože primedbe u slučaju tehničke greške u roku od 24 sata od objavljivanje liste. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na predhodnom nivou obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon prijemnog ispita, Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom,regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu Fakulteta u roku 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta

Nakon odlučivanja po žalbama Fakultet utvrđuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Upis studenata

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.


Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list fotokopije sledećih dokumenata:

-svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-lekarsko uverenje

dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici fakulteta)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici fakulteta)

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm (anfas)

· dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kandidati koji steknu pravo na upis, osim navedenih dokumenata predviđenih konkursom, na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 552019, uplaćuju i iznos od 1000,00 dinara za troškove kupovine mantila.

Nakon upisa,u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2019/20 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

DODATNE INFORMACIJE:

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Upis kandidata stranih državljana

Upis lica sa invaliditetom

Upis pripadnika Romske nacionalne manjine

PLAN AKTIVNOSTI upisa kandidata u prvu godinu Integrisanih studija stomatologije školske 2019/20 godine

Aktivnosti

Datum

Vreme

Prijavljivanje kandidata

19, 20, 21. i 22. jun

(sreda, četvrtak, petak i subota)

9.00-13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

22. jun (subota)

18,00 h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

23. jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

25. jun (utorak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

Raspored polaganja prijemnog ispita

27. jun (četvrtak)

12,00 h

Prijemni ispit

28. jun (petak)

10.00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

29. jun (subota)

12.00 h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

30.jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

1. jul (ponedeljak)

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

1. jul (ponedeljak)

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

od 2. jula od 9 h

do 3. jula u 10h (utorak i sreda)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jul (sreda)

12 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4. jul (četvrtak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5. jul (petak)

12.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

5. jul (petak)

14,00 h

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis

8. i 9. jul (ponedeljak i utorak)

8.00-13.00 h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

9. jul (utorak)

14,30 h

INTEGRISANE STUDIJE - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

23. jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na prosečne ocene iz srednje škole

25. jun (utorak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

RASPORED KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U I GODINU INTEGRISANIH STUDIJA STOMATOLOGIJE

Prijemni ispit počinje 28. juna 2019. godine u 10.00h

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita

Amfiteatar

Adresa

Prijemni broj

Institut patologija

Dr Subotića br. 1

1-175

Histofiziološki institut

Višegradska br. 26

176-290

Veterinarski fakultet

Bulevar oslobođenja 18

291-420

Amfiteatar veliki

Rankeova br. 4

421-510

Silos

Dr Subotića br. 15

511-650

Anatomski institut

Dr Subotića br. 4

651-740

Amfiteatar mali

Rankeova br. 4

741-785

Institut za sudsku medicinu

Deligradska 31/A

786-820

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2019/20 godine

GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C
GRUPA D

Odgovori kandidata na prijemnom ispitu sa brojem ostvarenih poena

BIOLOGIJA
HEMIJA

Skenirani kartoni kandidata po prijavnom broju

PRIJAVNI BROJ KANDIDATA

001-044

045-103

105-151

152-197

201-242

247-292

293-342

343-394

395-450

451-498

499-541

542-597

599-655

656-699

700-746

748-801

802-820

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

30.jun (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoru na rezultate sa prijemnog ispita

1. jul (ponedeljak)

od 12,00 do 14,00h

Preliminarna rang lista kandidata

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

od 2. jula od 9 h

do 3. jula u 10h (utorak i sreda)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jul (sreda)

12 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4. jul (četvrtak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5. jul (petak)

12.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

5. jul (petak)

14,00 h

OBAVEŠTENJE O UPISU

Ukoliko ostane slobodnih mesta, prozivka kandidata je 9.7.2019. godine, u 14,30 h

STUDENTI NA BUDŽETU:

Upis kandidata je 8. i 9.7.2019. godine, od 8 do 13h.

Za upis je potrebno:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija se u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI

Upis kandidata je 8. i 9.7.2019. godine, od 8 do 13h.

Za upis je potrebno:

· originalna dokumenta - diploma i svedočanstva iz srednje škole

· izvod iz matične knjige rođenih

· original lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20 (dobija u skriptarnici)

· indeks (može se kupiti u skriptarnici)

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm (anfas)

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, poziv na broj 44600 (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

- dokaz o izvšenoj uplati za troškove kupovine mantila u iznosu od 1000,00 dinara (popunjenu uplatnicu možete preuzeti u skriptarniciFakulteta)

Nakon upisa, u prostorijama Studentske organizacije u sekretarijatu Fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren) studenti će moći da probaju mantile i opredele se za odgovarajuću veličinu.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Lista upisanih kandidata - 9.7.2019. godine

Nakon upisa 9.7.2019. godine, ostalo je

37 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i

17 slobodnih mesta za samofinansirajuće studente.

Prozivanje kandidata za preostala slobodna mesta je u 14,30h, 9.7.2018. godine.

LISTU UPISANIH KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE

Lista upisanih kandidata - 9.7.2019. godine nakon prozivanja za preostala slobodna mesta

POSEBAN USLOV UPISA: KANDIDATI SA POSEBNIM POTREBAMA
POSEBAN USLOV UPISA: ROMSKA NACIONALNA MANJINA