Raspored predavanja i vežbi - letnji semestar školske 2019/20 godine

Restaurativni blok, letnji semestar – obaveštenja

dopunu ovog obaveštenja pogledajte u narednoj vesti

Restaurativni blok – obaveštenja

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2019/20. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Svi radovi za pacijente su besplatni, uključujući i radove na Klinici za stomatološku protetiku, u obimu koji važi i za kliničke vežbe iz ova četiri predmeta.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora.

Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

  • Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena
  • Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena
  • Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 30.4.2020, a usmena odbrana bloka je planirana za period od 11.5.2020. do 15.5.2020.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

  • Ukupan broj slajdova: 10-12
  • Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda
  • Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)
  • Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)

Obaveštenje o načinu završetka semestra na Restaurativnom bloku: letnji semestar 2019/20 godine

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje o načinu završetka semestra na Bloku Pedodoncija: letnji semestar 2019/20 godine

POGLEDAJTE OVDE