Konkurs za upis u školsku 2018/19 godinu - doktorske akademske studije

Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji - konkurs za upis u I godinu doktorskih studija školske 2018/19 godine

Stomatološki fakultet

Dr Subotića 8

Telefon: 2685-760

Faks: 2685-288

E-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa:www.stomf.bg.ac.rs

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE:

Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji

BROJ STUDENATA:

10 studenata ukupno na teret budžeta

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na studijski program doktorskih studija mogu konkurisati lica koja:

  1. su stekla stručni naziv doktor stomatologije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, odnosno koja su stekla II stepen i akademski naziv doktor stomatologije prema Zakonu o visokom obrazovanju,
  2. imaju prosečnu ocenu najmanje 8.00 (osam)
  3. koja imaju završen pripravnički staž i položen stručni ispit
  4. poseduju znanje jednog svetskog jezika
  5. Lica koja žele da se bave kliničkim istaživanjima u okviru svoje doktorske disertacije moraju da imaju položen specijalistički ispit iz specijalnosti koja predstavlja sferu kliničkog istraživanja (osim kandidata koji žele da se bave kliničkim istraživanjima u okviru specijalnosti Preventivne i dečje stomatologije i Bolesti zuba i endodoncija).

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na integrisanim studijama, dužine studiranja, ostvarenih naučnih rezultata i obavljenog intervjua sa komisijom.

Kandidat može ostvariti ukupno najviše 100 poena, i to:

1. prosečna ocena ostvarena na prethodnom nivou studija: do 60 poena, i to:

8,00-8,50=15 poena

8,51-9,00=30 poena

9,01-9,50=45 poena

9,51-10,00=60 poena

2. dužina studiranja: do 15 poena, i to:

6 godina – 15 poena

6g1m-7g=10 poena

7g 1m-8g=5 poena

Od 8g1m i duže =0 poena

3. po osnovu učešća na studentskim kongresima do 10 poena, i to po 2 poena za svaki studentski rad. Za 5 i više radova kandidat dobija 10 poena.

4. intervju: do 15 poena

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od konkurisanja za upis na doktorske studije

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena: OcOSxOSbod+ OcMSxMSbod / OSbod + MSbod

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad,ukoliko isti postoji.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 220.000,00dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 5.000,00 evra.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije dokumenata, i to:

- diplomu i dodatak diplomi, ili uverenje o položenim ispitima,

- dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove,

- uverenje o položenom stručnom ispitu,

- dokaz o znanju jednog svetskog jezika,

- dokaz o uplati naknade za troškove prijave,

- dokaz o položenom specijalističkom ispitu iz specijalnosti koja predstavlja sferu kliničkog istraživanja (osim kandidata koji žele da se bave kliničkim istraživanjima u okviru specijalnosti Preventivne i dečje stomatologije i Bolesti zuba i endodoncija).

Kandidati na ime troškova sprovođenja upisa uplaćuju na žiro račun Fakulteta, nepovratan iznos od 6.000.00 dinara.

Kompleti dokumentacije za prijavu na konkurs kupuju se u skriptarnici fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8, od 11 do 13h.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA:

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 5000 EUR.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave (diploma o stečenom visokom obrazovanju).

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje

- da vlada srpskim jezikom (nivo B2).

Kalendar aktivnosti

Aktivnost

Vreme i lokacija

Prijava kandidata

25, 26, 27, 28. septembar 2018, Sekretarijat fakulteta, soba br. 8, od10,00 do 13,00 časova

Intervju sa kandidatima

2. oktobar 2018. godine, u 9 časova, Sekretarijat fakulteta

Preliminarna rang lista

2. oktobar 2018. godine, u 14 časova

Žalbe na preliminarnu rang listu

3. i 4. oktobar do 10 časova, preko e-maila: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Objavljivanje konačne rang liste

5. oktobar u 14 časova

Upis kandidata

9. i 10. oktobra 2018. godine, od 10 do 13 časova

Preliminarna rang lista kandidata

POGLEDAJTE OVDE

KONAČNA RANG LISTA

POGLEDAJTE OVDE