Student se upisuje na studijski program, koji se izvodi na Fakultetu: osnovne strukovne studije za oralne higijeničare, strukovne studije Zubni tehničar protetičar, integrisane studije stomatologije, doktorske studije i akademske specijalističke studije

Upis na Fakultet vrši se na osnovu zajedničkog konkursa, koji objavljuje Univerzitet.

Konkurs sadrži:

· broj studenata,

· uslove za upis studenata,

· merila za utvrđivanje redosleda kandidata,

· način i vreme polaganja ispita,

· rok za upis primljenih kandidata i

· visinu školarine koju plaćaju studenti čije se obrazovanje ne finasira iz budžeta,

i sprovodi ga Komisija za sprovođenje postupka prijemnog ispita za svaku školsku godinu, koju imenuje dekan.

U prvu godinu strukovnih studija za oralne higijeničare može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju). Kandidat polaže prijemni ispit, iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

U prvu godinu strukovnih studija Zubni tehničar protetičar može se upisati lice koje ima završenu srednju zubotehničku školu u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat polaže prijemni ispit, iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija glave i vrata.

U prvu godinu integrisanih studija stomatologije može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat polaže prijemni ispit, iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu strukovnih i integrisanih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo integrisane studije stomatologije, ostvarivši najmanje 360 ESPB bodova.Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija.

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

-završene integrisane studije stomatologije, i prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama; ili

-završene integrisane studije stomatologije, ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom Fakulteta; ili

-akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na integrisanim studijama i ostvarenih naučnih rezultata,

Na akreditovanim studijskim programimakontinuirano se vrši praćenje i ocenjivanje studenata tokom nastave u skladu s astrukturom ocene za svaki predmet koja je dostupna svima u knjizi predmeta nasajtu Fakulteta.

Ocenjivanje studenata vrši se prema unapred donetom rasporedu, kako u predispitnim obavezama tako i na završnom ispitu.

Prodekan za nastavu, nastavna komisija i stručna služba redovno pripremaju analizu prohodnosti i uspeha na fakultetu po nastavnim predmetima i po godinama studija, posle svakog ispitnog roka. Analiza obuhvata apsolutnu prolaznost (broj studenata koji su imali pravo da polažu ispit u odnosu na broj studenata koji su položili ispit)., kao i relativnu prolaznost (odnos broja studenata koji su izašli na ispit u odnosu na broj studenata koji su položili ispit).

Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu, preko legalno izabranih studenskih predstavnika.

Obaveštenje za studente na svim studijskim programima - STUDENTSKE ANKETE - zimski semestar školske 2018/19 godine

Poštovane kolege,

Kako biste pristupili prijavi ispita za januarski ispitni rok, potrebno je da preko svojih studentskih servisa blagovremeno popunite ankete za predmete koje pratite u zimskom semestru u školskoj 2018/19. godini.

Anketama se vrednuje pedagoški rad nastavnika i saradnika, a time i unapređuje kvalitet nastave na našem fakultetu.

Upitnici su aktivni od 19.12.2018. godine.